Vodohospodářská laboratoř Říčany, s.r.o.
zkušební laboratoř č.1531 akreditovaná ČIA
Kolovratská 1476, 251 01 Říčany
tel. 323602539, 602363180, e-mail:laboratorkopecna@seznam.cz


Protokol č. PV 737/2013
Strana: 1 / 1
Zákazník: Veřejné služby obce Mnichovice, Masarykovo nám. 83, Mnichovice, 25164

Typ vzorku: pitná voda
dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.
Číslo vzorku: 760/2013
Místo odběru: ZŠ Mnichovice
přízemí, soc. zařízení, umyvadlo, směsná bat., studená voda
Datum odběru: 4.6.2013 7:50 Odebral: Zimová Pavla
Datum příjmu: 4.6.2013 8:15 Příjem provedl: Zimová Pavla
Postup vzorkování: Vzorkování bylo provedeno podle SOPV 1/04

Datum počátku analýz: 4.6.2013
Datum ukončení analýz: 5.6.2013

 Stanovení Zjištěná Jednotky Metoda Nejistota Limit Interpretace
 hodnota
 Koliformní bakterie      0 KTJ/100 ml SOP 12/99    (ČSN EN ISO 9308-1) ±40% 0    (MH) vyhovuje
 Escherichia coli      0 KTJ/100 ml SOP 12/99    (ČSN EN ISO 9308-1) ±40% 0    (NMH) vyhovuje
 Enterokoky      0 KTJ/100 ml SOP 9/99    (ČSN EN ISO 7899-2) ±40% 0    (NMH) vyhovuje
 počty při 36 °C      2 KTJ/ml SOP 11/99    (ČSN EN ISO 6222) ±40% 20    (NMH) vyhovuje
 Barva      <5,0 mg/l Pt SOP 3/04    (ČSN EN ISO 7887) 20    (MH) vyhovuje
 Zákal      8,6 ZF(t) SOP 4/04    (ČSN EN 27027) ±6% 5    (MH) nevyhovuje
 Pach      přijatelný   SOP 5/04    (ČSN EN 1622) přijatelný vyhovuje
 Chuť      přijatelná   SOP 7/04    (ČSN EN 1622) přijatelná vyhovuje
 reakce vody (pH)      6,79   SOP 1/98    (ČSN ISO 10523) ±3% 6,5 - 9,5    (MH) vyhovuje
 Konduktivita      37,8 mS/m SOP 2/98    (ČSN EN 27888) ±5% 125    (MH) vyhovuje
 Amonné ionty      0,11 mg/l SOP 3/98    (ČSN ISO 7150-1) ±6% 0,50    (MH) vyhovuje
 Dusitany      0,023 mg/l SOP 4/98    (ČSN EN 26 777) ±5% 0,50    (NMH) vyhovuje
 Dusičnany      34,5 mg/l SOP 5/99    (ČSN ISO 7890-3) ±5% 50    (NMH) vyhovuje
 CHSK (Mn)      2,97 mg/l SOP 6/98    (ČSN EN ISO 8467) ±15% 3,0    (MH) vyhovuje
 Železo      0,44 mg/l SOP 8/98    (ČSN ISO 6332) ±5% 0,20    (MH) nevyhovuje
 Mangan      <0,01 mg/l SOP 4/99    (ČSN ISO 6333) 0,050    (MH) vyhovuje
 Chloridy      29,5 mg/l SOP 9/98    (ČSN ISO 9297) ±6,5% 100    (MH) vyhovuje
 Teplota vzorku    +      13,7 °C SOP 7/08    (ČSN 75 7342)
 Cl volný na místě    +      0,58 mg/l SOP 8/08    (Set Hanna) ±10% 0,3    (MH) nevyhovuje

Legenda: MH - Mezná hodnota, NMH - Nejvyšší mezná hodnota, DH - doporučená hodnota
Limitní hodnoty převzaty z vyhl. č. 252/2004Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část jen se souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu.
U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené zkoušky.
Zkoušky označené + jsou prováděny na místě a při teplotě uvedené na protokolu.
Znak < odpovídá pojmu menší než, znak > odpovídá pojmu větší než uvedená hodnota.

Výsledky zkoušek jsou uváděny s rozšířenou nejistotou měření založenou na standardní nejistotě s koeficientem rozšíření k=2 (což pro normální rozdělení poskytuje hladinu
významnosti 95%).
Uváděná nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovacího postupu.
Uváděná nejistota se nevztahuje na výsledky menší než mez stanovitelnosti.

Analyzoval: D. Pacholíková, V. Dufková, P. Zimová

V Říčanech, 5.6.2013 Ing. Dagmar Kopečná
vedoucí laboratoře