Nová tělocvična, šatny a výtah už nebudou jen snem. Stavba začíná.

Máme velkou radost, že se podařilo získat finance a vyřídit všechny potřebné administrativní úkony. Další stavební práce na dostavbě školy díky tomu mohou pokračovat. Do podzimu budeme mít k dispozici nové šatny a výtah. Do konce února 2018 bude stát nová tělocvična. Určitě je to skvělá zpráva!

Na druhou stranu si plně uvědomujeme, že stavební práce v areálu školy s sebou nesou zvýšené požadavky nejen na zhotovitele stavby, ale i na všechny ostatní. Hlavní prioritou je zajištění bezpečnosti všech - žáků, zaměstnanců, návštěvníků školy, ale i těch, kteří v okolí školy bydlí. Velká pozornost je věnována koordinaci prací s ohledem na školní výuku a na provoz v celé lokalitě, který bude muset být po nezbytně nutnou dobu na základě opravně inženýrského opatření upraven a regulován. O průběhu stavby a potřebných přijatých opatření Vás budeme průběžně informovat. Rodiče prostřednictvím elektronické žákovské knížky – systému Bakaláři. Občany v ulici pomocí lístečků vložených do schránek. Pro dopravu dětí do/ze školy využívejte zejména vchod od parku z Jánského náměstí. Nevstupujte do označeného prostoru staveniště a respektujte, prosím, všechna probíhající dopravní omezení.

Shodně jako při minulých stavbách se každý týden koná kontrolní den za účasti techniků, zástupců města a vedení školy. Pověření pracovníci budou pravidelně kontrolovat stavbu, aby probíhala tak, jak má, a naplánované práce se skloubily s provozem školy. Na dopravu v lokalitě bude v dopravních špičkách dohlížet bezpečnostní hlídka města. Věříme, že se nám podaří vše dotáhnout do zdárného konce a nová tělocvič- na bude skvěle sloužit nejen školním dětem, ale i mnichovickým sportovcům. Do výběrového řízení na dostavbu základní školy, zahrnující především novou velkou tělocvičnu, šatny a výtah se přihlásilo neuvěřitelných deset stavebních firem. První účastník, společnost BDS Benešov, předložil nejnižší nabídku – 20 546 613 Kč. Výběrová komise posuzovala, zda se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu a vyzvala účastníka, aby cenu odůvodnil. Účastník ve lhůtě odůvodnění ceny nepředložil, bylo mu proto oznámeno, že bude vyloučen, s čímž byl srozuměn. Vítězem se tedy stala společnost druhá v pořadí, PROFISTAV Litomyšl, a.s., která už v našem městě staví sběrný dvůr, s nabídkovou cenou 23 728 240 Kč. Smlouva o dílo byla uzavřena s generálním ředitelem společnosti Ing. Zavřelem v úterý 28. března. V pondělí 3. dubna bylo stavební společnosti předáno staveniště. Stavba začne bez prodlevy co nejdříve.

Projekt „Dostavba ZŠ Mnichovice, 2. etapa – šatny žáků, tělocvič- na“ je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva financí ČR.