Dostavba školy

Zastupitelé města Mnichovice i u této stavby odmítli projednávat žádost o posun dílčího termínu na dostavbu šaten (11. říjen) a konečného termínu na dostavbu tělocvičny (únor) až do 30. dubna. Požadovali jsme předložit podrobný harmonogram v členění dle smlouvy o dílo, včetně harmonogramu finančního. Společnost Profistav Litomyšl, a.s. místo dodání požadovaných podkladů poslala Výzvu zadavateli k poskytnutí součinnosti, předložila řadu změnových listů a přerušila stavbu do doby jejich projednání. My jsme společně s právním zástupcem města odmítli jejich argumentaci a vyzvali jsme generálního dodavatele stavby, aby neprodleně započal stavební činnost. Následovalo jednání, kde bylo dohodnuto, že do konce října předloží stavební společnost všechny změnové listy, které požaduje a my je společně s projektantem a technických dozorem projednáme a teprve pak předloží společnost nový harmonogram. V době jejich „papírového“ přerušení stavby paradoxně na škole probíhá nejintenzivnější pracovní činnost a na stavbě je přítomno více než 20 dělníků.

Mgr. Petra Pecková

Projekt „Dostavba ZŠ Mnichovice, 2. etapa – šatny žáků, tělocvična“ je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva financí ČR.
LOGO MF CR

Nové šatny už mají strop, tělocvična má základy.

Na základě našeho požadavku firma Profistav Litoměřice, a.s. navýšila i kapacity na projektu dostavby základní školy. Šatny tak už konečně získávají své tvary, v minulých dnech byl dokončen jejich strop. Je odbouráno schodiště z asfaltového hřiště do školy. Konečně se ukázalo, proč do šaten stále zatékalo. Hluboko pod schodištěm bylo prasklé staré kameninové dešťové potrubí. Problém s vlhkostí v šatnách by tak měl být definitivně vyřešen. Místo původního schodiště bude v rohu budovy umístěn výtah, který dodává firma OTIS. Nové schodiště vznikne hned vedle. Střecha šaten bude zelená, tedy nejen barvou, ale doslova. Budou na ní růst suchomilné rostliny, různé netřesky a trvalky. Oddělen bude vjezd pro auta a vstup pro děti. Ten bude z ulice až do školy kryt pergolou. Prostor před školou díky tomu bude pro děti mnohem bezpečnější. Tělocvična má hotové základy, položeny jsou všechny rozvody vody, kanalizace a plynu.
Projekt „Dostavba ZŠ Mnichovice, 2. etapa – šatny žáků, tělocvična“ je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva financí ČR.
LOGO MF CR

Výstavba stále vázne

Dostavba základní školy bohužel rozhodně neprobíhá tak, jak bychom si představovali. Šatny měly být dokončeny do půlky října, generální dodavatel stavby firma Profistav Litomyšl, a.s. je ve velkém skluzu a poslední harmonogram, který předložil, počítá s dokončením v půlce prosince. S tím město nesouhlasí ani za cenu sankčních postihů a opakovaně požaduje, aby byly posíleny kapacity. Technický dozor investora v zápisech z kontrolních dnů upozorňuje na nutnost urychlení postupu prací a zajištění dostatečného počtu pracovníků na stavbě. Aktuální postup práce je pro řádné dokončení díla nedostatečný!

Na stavbě tělocvičny byla provedena ocelová konstrukce, která je nyní natřena základovou barvou a bude se opatřovat finálním nátěrem. Na objektu šaten bylo provedeno odbednění stropu a zahájení provádění elektroinstalace. Před školou byly provedeny všechny ležaté rozvody, realizovat se bude přeložka středotlakého vedení plynu tak, aby hlavní uzávěr byl v chodníku a HUP se zmenšila a zaintegrovala do nového oplocení. U oplocení proběhl výběr materiálu podezdívky a barva nových plotových výplní.

Bohužel neustále narážíme na nutnost upravovat projekt, v jehož rozpočtu mnohdy chybí potřebné výměry materiálů. Architektonická kancelář byla upozorněna, že vícepráce vzniklé chybami v projektu budeme požadovat náhradu.

Kontrolní dny se konají každý týden, jednou za 14 dní za účasti architektů.

Všem rodičům se omlouváme za nekonformní přístup do školy a omezení spojená se stavbou, vedení školy i stavba dělají maximum pro to, aby se stavební práce děti v době výuky nerušily.

Projekt „Dostavba ZŠ Mnichovice, 2. etapa – šatny žáků, tělocvična“ je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva financí ČR.

Stavba postupuje velmi pomalu

Zemní práce započaly poměrně s elánem a nasazením, ale nyní stavba nepostupuje tak rychle, jak by si žádal harmonogram. Proto v pondělí 12.6. 2017 proběhlo jednání s generálním ředitelem společnosti Profistav, a.s. s důraznou žádostí o navýšení kapacit pracovníků jak na stavbě ve škole, tak na sběrném dvoře, jehož realizaci vysoutěžila stejná stavební firma. Ředitel Profistavu Ing. Tomáš Zavřel slíbil urychleně dodat potřebné kapacity. Prázdniny jsou příležitostí k tomu, aby stavba mohla probíhat bez omezení provozem školy.

Na objektu tělocvičny jsou provedeny piloty a vykopány základové pasy se zhotoveným podkladním betonem. Aktuálně probíhá armování a bednění základů. Dále je instalováno provizorní oplocení. Provedeny byly zemní práce na objektu šaten. V okamžiku, kdy čtete tento příspěvek, mělo by být na objektu šaten provedeno armování, bednění a betonáž základů.

Město Mnichovice velmi děkuje sousedům, kteří bydlí hned vedle stavby tělocvičny, manželům Tykalovým. Jen díky jejich vstřícnému přístupu bylo možno stavbu tělocvičny založit náhradním způsobem, když se ukázalo, že piloty potřebné pro stavbu opěrné zdi narazily na skálu. Omlouváme se za způsobená omezení a velmi za ochotu děkujeme.

Projekt „Dostavba ZŠ Mnichovice, 2. etapa – šatny žáků, tělocvična“ je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva financí ČR.

Zemní práce na tělocvičně dokončeny.

V areálu školy se velmi rychle rozjela stavba. Byly vykáceny stromy a dřeviny, které rostly v místech, kde se staví. Po dokončení stavby bude zajištěna náhradní výsadba. Téměř padesát vzrostlých tújí, které byly kolem plotu, Veřejné služby města Mnichovice přesadily k plotu na hřbitov. Byl demontován dřevěný velký altán, který byl převezen do areálu mateřské školy, kde bude smontován a využit. Zemní práce byly provedeny poměrně rychle, firma se při odvozu zeminy nákladními auty snažila neustále čistit Ondřejovskou ulici. Stížnost dorazila na radnici jen jedna, což považujeme na úspěch vzhledem k tomu, že Tater projela téměř stovka. Základy stavby jsou vytyčeny, nyní se budou vrtat piloty pro založení opěrné zdi a provádět základová deska. Prosím, respektujte v ulici dopravní značení, je jen na nezbytně nutnou dobu. Rodiče budou v průběhu stavby dostávat informace o možných opatřeních prostřednictvím elektronické žákovské knížky Bakaláři a lidé v ulici budou upozorněni lístečky vhozenými mnichovickou bezpečnostní službou do schránek. Veškeré škody způsobené v ulicích, například na sjezdu z Husovy ulice do Sadové, budou po dokončení stavby odstraněny. Kontrolní dny probíhají každou středu od 9:30.

Projekt „Dostavba ZŠ Mnichovice, 2. etapa – šatny žáků, tělocvična“ je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva financí ČR.

Nová tělocvična, šatny a výtah už nebudou jen snem. Stavba začíná.

Máme velkou radost, že se podařilo získat finance a vyřídit všechny potřebné administrativní úkony. Další stavební práce na dostavbě školy díky tomu mohou pokračovat. Do podzimu budeme mít k dispozici nové šatny a výtah. Do konce února 2018 bude stát nová tělocvična. Určitě je to skvělá zpráva!

Na druhou stranu si plně uvědomujeme, že stavební práce v areálu školy s sebou nesou zvýšené požadavky nejen na zhotovitele stavby, ale i na všechny ostatní. Hlavní prioritou je zajištění bezpečnosti všech - žáků, zaměstnanců, návštěvníků školy, ale i těch, kteří v okolí školy bydlí. Velká pozornost je věnována koordinaci prací s ohledem na školní výuku a na provoz v celé lokalitě, který bude muset být po nezbytně nutnou dobu na základě opravně inženýrského opatření upraven a regulován. O průběhu stavby a potřebných přijatých opatření Vás budeme průběžně informovat. Rodiče prostřednictvím elektronické žákovské knížky – systému Bakaláři. Občany v ulici pomocí lístečků vložených do schránek. Pro dopravu dětí do/ze školy využívejte zejména vchod od parku z Jánského náměstí. Nevstupujte do označeného prostoru staveniště a respektujte, prosím, všechna probíhající dopravní omezení.

Shodně jako při minulých stavbách se každý týden koná kontrolní den za účasti techniků, zástupců města a vedení školy. Pověření pracovníci budou pravidelně kontrolovat stavbu, aby probíhala tak, jak má, a naplánované práce se skloubily s provozem školy. Na dopravu v lokalitě bude v dopravních špičkách dohlížet bezpečnostní hlídka města. Věříme, že se nám podaří vše dotáhnout do zdárného konce a nová tělocvič- na bude skvěle sloužit nejen školním dětem, ale i mnichovickým sportovcům. Do výběrového řízení na dostavbu základní školy, zahrnující především novou velkou tělocvičnu, šatny a výtah se přihlásilo neuvěřitelných deset stavebních firem. První účastník, společnost BDS Benešov, předložil nejnižší nabídku – 20 546 613 Kč. Výběrová komise posuzovala, zda se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu a vyzvala účastníka, aby cenu odůvodnil. Účastník ve lhůtě odůvodnění ceny nepředložil, bylo mu proto oznámeno, že bude vyloučen, s čímž byl srozuměn. Vítězem se tedy stala společnost druhá v pořadí, PROFISTAV Litomyšl, a.s., která už v našem městě staví sběrný dvůr, s nabídkovou cenou 23 728 240 Kč. Smlouva o dílo byla uzavřena s generálním ředitelem společnosti Ing. Zavřelem v úterý 28. března. V pondělí 3. dubna bylo stavební společnosti předáno staveniště. Stavba začne bez prodlevy co nejdříve.

Projekt „Dostavba ZŠ Mnichovice, 2. etapa – šatny žáků, tělocvič- na“ je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva financí ČR.

Veřejná zakázka na výstavbu vyhlášena

Byla vyhlášena veřejná zakázka v podlimitním řízení na generálního dodavatele stavby. Předpokládaná cena zakázky je cca 32 mil. Kč. Vzhledem k dodatečným informacím, které podávali uchazeči a doplňování projektové dokumentace i výkazu výměr, byl termín otevírání obálek a hodnocení rovněž posunut. Nový termín byl stanoven na leden 2017. Nový zákon o veřejných zakázkách mění řadu podmínek, na které jsme ve výběrových řízeních byli zvyklí. Zkušenosti žádné nejsou, a proto často konzultujeme postupy s Ministerstvem pro místní rozvoj, které je metodickým orgánem pro veřejné zakázky.

Projekt Dostavba ZŠ Mnichovice 2. etapa - byl podpořen Ministerstvem financí ČR