Sběrný dvůr

Počasí se umoudřilo a práce na sběrném dvoře jsou v plném proudu. Administrativní budova má dokončenu hrubou stavbu včetně věnce. Bylo rozhodnuto o úpravě trasy dešťové kanalizace, o umístění odlučovače ropných látek a o výměně stávajícího vedení splaškové kanalizace, které bylo v nevyhovujícím stavu.

Byla odtěžena zemina z plochy pro nákladovou rampu a z plochy stání pro kontejnery na výškovou úroveň pláně požadovanou návrhem geotechnika. Investor požádal autorský dozor o předložení návrhu provedení dostavby stávajícího objektu údržby tak, aby bylo možné nechat generálního dodavatele stavby úpravy nacenit. Objekt údržby nebyl předmětem stavby sběrného dvora, ale nachází se v jeho těsné blízkosti a měl by být upraven.

Byla také posouzena statika stávající montované ocelové haly. Hala vyhovuje, bude zhruba na polovině svého zatížení, v rámci vybudování sběrného dvora bude dostavěna a využita. V opakovaném výběrovém řízení na dodávky vybavení sběrného dvora zvítězila společnost Meva-tec, se kterou byla uzavřena smlouva. Kontrolní dny na stavbě probíhají každou středu v 7:30.

Projekt „Sběrný dvůr Mnichovice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.