Průběh výstavby do 19. 3. 2015 - Stavba je opožděna proti plánovanému harmonogramu

Patro na školu roste a od začátku školního roku budou děti užívat nové prostory a konečně se nebudou mačkat v malé škole. Stavba je ale ve skluzu, který se snaží stavební firma stahovat, co může. Na základě uzavřené smlouvy o dílo měla být stavba školy ukončena do 15.5.2015, ačkoliv pro dotační titul máme uveden termín dokončení stavby do konce května. Aktualizovaný harmonogram předložený generálním dodavatelem stavby hovoří o termínu kolaudace 22.6. 2015. Na začátku roku proběhlo jednání s dotačním orgánem – ministerstvem financí ČR o možnosti prodloužit termínu dokončení  stavby. Část zpoždění není způsobena zcela vinou dodavatele stavby, ale např. opatřeními hygieny při demontáži azbestové střechy za provozu školy a  nepříznivými klimatickými podmínkami především trvalým deštěm. Rovněž došlo k dalším problémům,  v období od vzniku projektu a začátku realizace stavby se přestala vyrábět systémová skladba obvodového pláště a stavební firma, ve spolupráci s autorem projektu, musela zvolit jinou skladbu obvodového zdiva, na kterou musely být zpracovány kompletní statické posudky, protože žádná jiná náhradní skladba, která by byla systémová, na trhu již neexistuje. Část zpoždění je, ale způsobeno i  vinou dodavatele, což uzavřená smlouva upravuje sankcemi.

Stavba je živý organismus, který navíc, pokud vzniká za provozu, s sebou nese řadu komplikací. Organizace stavby se snaží o to, aby hlučné a prašné práce probíhaly mimo výuku. Firma sice v podmínkách výběrového řízení měla, že stavba se bude realizovat v průběhu školního roku, ale projekt zohledňoval, že zásadní část stavby proběhne o prázdninách.
Jak stavba postupuje, vznikají také některé další vynucené investice. Určitě již víme, že máme školu širší, než bylo plánováno. Přesné zaměření školy nebylo možné, dokud nebyla demontována střecha a krov. Na základě jednání mezi projektantem, stavební firmou a technickým dozorem města bylo dohodnuto, že po výstavbě vnitřních příček dojde k zaměření stavby geodetem a výpočtu vícenákladů podle jednotlivých položek rozpočtu. Kromě této záležitosti ještě vznikly vícenáklady u použitého řeziva na krov a u akustických desek do učeben. Požadované řezivo nebylo zohledněno v rozpočtu, což rozpočtář architektonické kanceláře uznal jako pochybění. U akustických desek byly rozpory v jednotlivých částech dokumentace stavby a probíhají jednání o nalezení řešení, které by splňovalo požadavky akustické studie a současně nenavyšovalo cenu. Ohledně sporných bodů rozpočtu, projektu a požadavků stavby proběhlo ve čtvrtek 19.3. 2015 jednání mezi zástupci investora (starostka, tajemnice, technický dozor investora), školou (ředitelka ZŠ), projektantem a jeho rozpočtářem (Agora, architektonický ateliér) a generálním dodavatelem stavby a jeho rozpočtářem (Dereza,s.r.o.) s písemným zápisem. Všechny vícepráce, které budou nepředpokládané a odůvodnitelné, budou po geodetickém zaměření stavby projednány s příslušnými orgány města a  Zastupitelstvu města Mnichovice bude předloženo ke schválení vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a zároveň s tím i   prodloužení termínu stavby a to pouze z oprávněných důvodů. Dotačnímu orgánu Ministerstvu financí ČR bude následně předložena žádost o změnu rozhodnutí, dle uvedených změn.
S dotačním orgánem je projednáno, že v případě nevyčerpání všech finančních prostředků alokovaných do dotační výzvy pro rok 2015 pro všechny žadatele, bychom mohli dostat část vícenákladů proplaceno. Žádat určitě budeme. Jednoduše řečeno, pokud v rozpočtu MF pro tento rok něco zbude, dostaneme možná přidáno.
Jedná se o stavbu, která je nejvýznamnějším zásahem do budovy základní školy od 70. let a druhou nejvýznamnější a největší stavbou (dražší je jen intenzifikace ČOV) ve městě, mimo staveb liniových (kanalizace, vodovod, plynofikace). Doufejme, že  vybudováním nástavby vznikne krásné nové prostředí, kde se bude líbit především dětem.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se stavbou pomáhají a díky nimž můžeme stavět za provozu. Především všem zaměstnancům školy, kteří uklízejí (děkuji, dámy uklízečky, klobouk dolů před Vámi), panu školníkovi, celému pedagogickému sboru a vedení školy. Téměř každý víkend se totiž zaměstnanci školy starají o to, aby poté, co odejdou v neděli večer ze školy řemeslníci, bylo na pondělí vše čisté a připravené pro děti, které ráno přicházejí.
Bez pomoci pedagogického i nepedagogického personálu školy by nebylo možno takovou stavbu za provozu vůbec realizovat.
Děkuji všem!
Mgr. Petra Pecková - starostka