Projekt k datu 19.11. 2015 - čistírna odpadních vod je dokončena, zahájen byl zkušební provoz.

IMG 2742Největší projekt posledních několika let byl úspěšně dokončen. 19. listopadu proběhla kolaudační prohlídka za přítomnosti Vodoprávního úřadu Odboru životního prostředí v Říčanech, Stavebního úřadu Mnichovice, České inspekce životního prostředí, Povodí Vltavy, Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, Praha – východ a Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Budovy byly zkolaudovány a technologie čištění odpadních vod byla uvedena do zkušebního provozu.

Vypouštěné odpadní vody splňují přísné limity dané zákonem a přečištěnou vodu na fotografiích téměř nevidíte, jak je průzračná. Čistírna zatím čistí na jednu linku, která pro provoz naprosto postačuje, ale ve zkušebním provozu bude postupně spuštěna i druhá linka.

Zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění na poslední odůvodněné změny stavby oproti projektu. Doplňoval se parschallův žlab, zpětná klapka z důvodů hrozby povodní, dále jeřábek s patkami u čtyř čerpadel, aby manipulace s nimi byla jednodušší. Státní fond životního prostředí uznal všechny změnové listy jako způsobilé v plném rozsahu.

V současné době probíhá dokončení projektu po administrativní stránce a poslední vyúčtování.

Projekt Intenzifikace ČOV Mnichovice byl realizován na základě uzavřené smlouvy o dílo s firmou Metrostav, a.s. Stavební práce stály 64 405 774 Kč včetně DPH, a na základě dodatků ke smlouvě o dílo, uzavřených v jednacím řízení bez uveřejnění, byla vynaložena částka 5 495 720,- Kč na odůvodněné a nepředvídatelné vícepráce. Veškeré vícepráce byly zahrnuty do rezervy projektu, která činila 6 440 577,-Kč a město ji tedy nevyčerpalo celou.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.