Intenzifikace čistírny odpadních vod

Projekt je  spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.
Banner OPZP FS ERDF CMYK

Zacatek-prosince-betonovani-kalove-nadrzeV otevřeném výběrovém řízením vysoutěžená cena 64,4 milionů Kč, generální dodavatel stavby Metrostav a.s., poskytnutá dotace ze Státního fondu životního prostředí (dále SFŽP) ve výši 78% ze způsobilých výdajů, spoluúčast města – vlastní zdroje, půjčka SFŽP a úvěr ve výši max. 12 milionů Kč, poskytnutý Komerční bankou (na základě výběrového řízení úroková míra 1,57% fixní na 15 let)


Stavba byla zahájena v září, dokončena musí být do 30.9.2015.
Bohužel krátce po zahájení prací se objevily první problémy, na které opozice v minulém zastupitelstvu opakovaně upozorňovala, což je dohledatelné i v zápisech ze zastupitelstva na webu města – problematické geologické podloží. Ačkoliv jsme byli opakovaně ubezpečováni panem starostou Schneiderem, že byly provedeny hydrogeologické průzkumy a projekt s problematickým podložím počítá, nebylo možné založit nádrž biologie a stabilizace kalu podle projektu, protože po odstranění starého oxidačního příkopu, se i vlivem jeho prosakování, na místě nacházelo doslova bahno, které se muselo odbagrovat, následně se podloží muselo zpevnit lomovým kamenem, štěrkopískem a podkladním betonem. Vícepráce požadované k vyřešení problému vystoupaly na vice než 2 miliony Kč. Takže prvním nemilým úkolem po nástupu do pozice starostky je, aby se podařilo přesvědčit poskytovatele dotace, že budou tyto vícepráce uhrazeny z dotace z rezervy projektu.
Dalším nepříjemným zjištěním hned na ustavujícím zastupitelstvu města byl fakt, že město se zavázalo k vyčerpání 24 milionů do konce roku 2014, ačkoliv od srpna vědělo, že Metrostav se zavazuje do konce roku vyčerpat jen 10 milionů korun. Na konci října ale přišel panu starostovi dopis od Státního fondu životního prostředí, že částka, kterou město nevyčerpá do konce roku a ke které se zavázalo, se do roku dalšího převést nedá. Jednalo se o opatření státu, který tak chtěl zrychlit čerpání prostředků z EU. O akceleraci programů se dlouho mluvilo ve všech médiích a tento krok se dal očekávat, bohužel od srpna nebyl finanční harmonogram upraven. Bývalý pan starosta na ustavujícím zastupitelstvu sdělil, že jistě budu tak manažersky zdatná, že vyjednám výjimku. O ní jsem jednala hned v následujících dnech s náměstkem Státního fondu životního prostředí Mgr. Martinem Kubicou. Dokud nebudu mít převod financí písemně černé na bílém, nebudu sdělovat, zda o 14 milionů přijdeme, či nikoli. Každopádně to považuji na neuvěřitelný hazard s majetkem města a zbytečné riziko, kterému bylo město vystaveno.
Dále se podařilo ve zkráceném čase odevzdat na SFŽP všechny podklady nutné k zahájení proplácení dotačních financí a první faktury již byly proplaceny.
V současné době je provedena štětová stěna, zemní práce, sanace podloží, základová deska a čtyři sekce betonáže stěn nádrží. Probíhá bednění středních příček, je dokončeno kompletní armování stěn. Jsou provedeny vnější izolace na první druhé a třetí sekci a provádí se zpětný hutněný zásyp. Pokud teploty neklesnou po -5st. C nebo nebude vydatně pršet, bude se pracovat.
Mgr. Petra Pecková
starostka města

Hlavni-objekt-po-betonazi Steny-nadrze-jsou-opravdu-masivni
Hlavní objekt po betonáži Stěny nádrže jsou opravdu masivní
Zacatek-listopadu-priprava-kalove-nadrze-na-betonaz Zacatek-prosince-betonovani-kalove-nadrze
Začátek listopadu-
Příprava kalové nádrže na betonáž
Začátek prosince-
betonování kalové nádrže