Intenzifikace čistírny odpadních vod

Projekt je  spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.
Banner OPZP FS ERDF CMYK

Zacatek-prosince-betonovani-kalove-nadrzeV otevřeném výběrovém řízením vysoutěžená cena 64,4 milionů Kč, generální dodavatel stavby Metrostav a.s., poskytnutá dotace ze Státního fondu životního prostředí (dále SFŽP) ve výši 78% ze způsobilých výdajů, spoluúčast města – vlastní zdroje, půjčka SFŽP a úvěr ve výši max. 12 milionů Kč, poskytnutý Komerční bankou (na základě výběrového řízení úroková míra 1,57% fixní na 15 let)

Číst dál...

Průběh stavby do 20. 12. 2014

14-12-2Je provedena štětová stěna, dále je provedena hrubá stavba SO 04 (jedná se o objekt biologického čistění). Jsou provedeny vnější izolace a realizován byl zpětný hutněný zásyp.
Dělníci Metrostavu, a.s. provedli základy SO 07 – tedy objektu dmýchány, dále je prováděno zdění a betonáž stěn. Je připravena betonáž regulační šachty a je provedeno armování základového bloku  SO 08 (základ pod dávkování chemikálii).
Stavbu generální dodavatel Metrostav a.s. přerušuje od 20.12. 2014 a dále bude pokračovat od počátku ledna.
Namátkově probíhají kontroly kontrolora bezpečnosti práce a další kontrolní den je technických dozorem investora svolán na 13.1.2014

Mgr. Petra Pecková - starostka

Číst dál...

Postup prací ke dni 13. 1. 2015

15-01-13 (4)Je odstraněna štětová stěna, hrubá stavba objektu biologického čištění je provedena, včetně lávky. Jsou dokončeny vnější izolace a je realizován zpětný hutněný zásyp. Jsou provedeny základy objektu dmýchány a provádí se jeho zdění a betonáž stěn. Je dokončena betonáž regulační šachty a je betonáž základového bloku pod dávkování chemikálií.

Další kontrolní den se koná opět v úterý za 14 dní.

Mgr. Petra Pecková
starostka

Číst dál...

Postup prací ke dni 12. 3. 2015

15-03-12 (7)Je provedena hrubá stavba objektu dmýchány včetně střešní konstrukce. Je provedena hrubá stavba objektu pro dávkování chemikálií. Dokončena je betonáž regulační šachty a betonáž základového bloku objektu SO 08.
Objekt dmýchány neměl být opatřen vnitřní omítkou. Jedná se o pohledově nevzhledné stěny, zhotovitel provede úpravu vnitřních ploch v provedení stěrky s perlinkou a 2x malba bez vlivu na cenu díla.
Zhotovitel předal AD projektu a objednateli v písemné podobě Seznam strojů a zařízení subdodavatele ENVI-PUR s.r.o. k odsouhlasení. AD a TDI předané podklady odsouhlasil s tím, že všechny stroje a zařízení odpovídají předepsaným parametrům projektové dokumentace.

Mgr. Petra Pecková - starostka

Číst dál...

Průběh realizace prací do 12.5. 2015 - Čistění odpadních vod je od května přepojeno na novou čistírnu.

15-05-COV-cisti29. 4.  proběhla na stavbě intenzifikace ČOV kontrola vodoprávního úřadu, který následně vyhověl žádosti města o udělení souhlasu s předčasným užíváním stavby. Čistění odpadních vod zajišťoval poslední oxidační příkop. Od května je vše přepojeno na nádrž biologického čištění. Zatím k žádným problémům nedochází a vše čistí, jak má. Zastupitelstvo města na svém zasedání 11. 5. 2015 odsouhlasilo vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění na vícepráce vzniklé chybou projektu.

Číst dál...

Projekt k datu 19.11. 2015 - čistírna odpadních vod je dokončena, zahájen byl zkušební provoz.

IMG 2742Největší projekt posledních několika let byl úspěšně dokončen. 19. listopadu proběhla kolaudační prohlídka za přítomnosti Vodoprávního úřadu Odboru životního prostředí v Říčanech, Stavebního úřadu Mnichovice, České inspekce životního prostředí, Povodí Vltavy, Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, Praha – východ a Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Budovy byly zkolaudovány a technologie čištění odpadních vod byla uvedena do zkušebního provozu.

Číst dál...

Projekt ke dni 1.9. 2016 - čistírna odpadních vod je uvedena do trvalého provozu

IMG 2753Mnichovická čistírna odpadních vod byla 19. listopadu loňského roku zkolaudována. Stavby byly ihned určeny k trvalému užívání, přečištění a technologie byly uvedeny do zkušebního provozu. Kladné stanovisko vydali hasiči, hygiena, Povodí Vltavy, Česká inspekce životního prostředí, stavební úřad i vodoprávní úřad. Provoz se deset měsíců pečlivě monitoroval pod odborným dohledem zkušené technoložky Ing. Lucie Chovancové ze společnosti Aquaconsult. V průběhu provozu jsme reklamovali kalovou koncovku, která byla vyměněna za novou, podle našich představ a nyní pracuje ke spokojenosti obsluhy. Několikaměsíční zkušební provoz ukázal, že ČOV vypouští do Mnichovky a dále do Sázavy odpadní vodu splňující ta nejpřísnější legislativní kritéria. 4. srpna proběhla další kolaudační prohlídka před uvedením do trvalého užívání za účasti všech dotčených orgánů. 26. srpna 2016 jsme obdrželi Kolaudační rozhodnutí od vodoprávního úřadu a čistírna byla uvedena do trvalého provozu.