Pravidla pro zveřejnění příspěvků v časopise ŽIVOT MNICHOVIC

Život Mnichovic (zapsán do evidence periodického tisku pod reg.
Číslem MK ČR E 13288) je časopis pro obyvatele města Mnichovice a okolí, který je zdarma distribuován do poštovních schránek.

Vydavatel časopisu Život Mnichovic (dále jen ŽM), kterým je Město Mnichovice, poskytuje prostor v každém vydání periodika pro příspěvky dopisovatelů, externích spolupracovníků a občanů, především za účelem rozšiřování informovanosti z oblasti kulturní, společenské, sociální, zdravotní a sportovní.

Tato pravidla jsou určena jak pro členy redakce, tak i pro přispěvatele z řad organizací, spolků, školství, ale i z řad občanů.

Zveřejňovány budou zejména informace a články:
o činnosti městského úřadu
od organizací města
od spolků a sdružení
z oblasti školství a zdravotnictví
z oblasti kultury
z oblasti sportu
od občanů týkající se dění v městě, historie atd.


Příspěvky jsou ve zpravodaji zveřejňovány formou:
pravidelných rubrik
samostatných článků


Přednost při uveřejňování mají články a informace, které se týkají aktuálního dění ve městě a plánovaných akcí. Ostatní informace budou zveřejněny dle volného místa daného čísla, obsahu článku a jeho důležitosti a zajímavosti pro občany Mnichovic.

Pravidla pro příjem a zveřejňování příspěvků:
1) Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání je vždy uvedena v tiráži aktuálního vydání. Při nedodržení termínu uzávěrky nebude příspěvek zveřejněn.
2) Příspěvky jsou přijímány v textovém formátu .doc nebo .docx s českou diakritikou. Články je možné posílat e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
Ve výjimečných případech, kdy přispěvatel nemá možnost elektronického zaslání, lze příspěvek napsaný čitelně rukou nebo na psacím stroji, případně na CD nebo USB flash disku, odevzdat osobně na podatelnu MěÚ nebo v Informačním centru Mnichovice.
3) Redakce si vyhrazuje právo odložit nebo pozastavit otištění článku s ohledem na jeho aktuálnost, obsah a kapacitu zpravodaje.
4) Redakce má právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků.
5) Rozsah příspěvků:
- Pravidelné příspěvky od organizací města, spolků a sdružení, z oblasti vzdělávání, školství, zdravotnictví atd., z oblasti kultury a sportu by neměly příspěvky překročit 1 stranu A4 (písmo Times New Roman, velikost 12, okraje normální, řádkování 1, zarovnání vlevo), resp. 5000 znaků.

- Příspěvky od občanů by neměly překročit ½ strany formátu A4, tedy 30 řádek (písmo Times New Roman, velikost 12, okraje normální, řádkování 1, zarovnání vlevo), resp. 2500 znaků. Z důvodu kapacity zpravodaje je možné delší příspěvky zveřejnit jedině po schválení redakční radou. V případě, že nebude v právě připravovaném čísle dostatek prostoru pro zveřejnění delšího článku, bude autor kontaktován editorem/ editorkou časopisu a bude proveden jeden z následujících postupů:
a) Zkrácení článku – autorem nebo editorem s následným schválením autora
b) posunutí otištění článku do následujícího čísla, pokud v tomto bude dostatek prostoru ke zveřejnění
c) zveřejnění článku v plném rozsahu na webu města (sekce Život Mnichovic, Co se do tisku nevešlo)

6) Fotografie a doprovodné grafické materiály se nevkládají do textu příspěvku. Musí být dodány jako samostatné soubory, ve formátech .jpg, .tiff, .gif, případně .pdf. Fotografie musí vyhovět požadavkům pro novinový tisk, orientačně - minimální velikost souboru s fotografií bývá kolem 500 kB. Historické fotografie, které nejsou  v digitální podobě, je možné po dohodě dodat v klasickém provedení.
7) Každý příspěvek musí být podepsán jménem a příjmením autora, autor také musí redakci uvést svoji adresu či název a sídlo organizace, za níž příspěvek posílá. Pokud chce příspěvek zveřejnit pod zkratkou, uvede tuto informaci pod textem, ale údaje o autorovi musejí být předány redakci. V případě, že nebude prokázána důvěryhodnost elektronické adresy, nebude se redakční rada příspěvkem zabývat. Anonymy nebudou zveřejňovány.
8) Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány.
9) Nevyžádané materiály se nevracejí.
10) Za správnost a věcnost údajů v příspěvku odpovídá autor externího příspěvku, ne redakce ani vydavatel ŽM. Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
11) Příspěvky musejí respektovat zásady slušného chování, nesmějí obsahovat vulgární urážky, osočování, pomluvy apod. Nerespektování těchto pravidel bude mít za následek nezveřejnění příspěvku.
12) Příspěvky vykazující znaky komerční reklamy nejsou zveřejňovány jako příspěvky, mohou být přispěvatelem objednány k uveřejnění jako inzerce.

Vydavatel si vyhrazuje právo:
a) Přednostně zveřejnit příspěvky o akcích přímo související se správním územím města Mnichovice
b) Určit zařazení příspěvku do vhodné rubriky
c) Určit grafické zpracování příspěvků.

Margita Valentová
místostarostka města Mnichovice

V Mnichovicích dne: 1.1. 2015