Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 22. 11. 2017 č. 2017-10

Program
PM 1335/17 Plnění úkolů z jednání ZM
PM 1336/17 Dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvě na pečovatelskou službu
Příloha
PM 1337/17 Kalkulace ceny vodného SORJ na rok 2018
Příloha
PM 1338/17 Smlouva o nájmu pozemku s Povodím Vltavy
Příloha
PM 1339/17 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018
Příloha
PM 1340/17 Závěrečné účty svazků obcí, jejichž členem je město Mnichovice
Příloha
PM 1341/17 Odstoupení od úmyslu koupě části pozemku parc. č. 1688/4 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM 1342/17 Dodatek č. 1 - PD Cyklostezka do Prahy na kole
Příloha
PM 1343/17 Zveřejnění úmyslu prodeje pozemku st. 1425 pod garáží
Příloha
PM 1344/17 Žádost o výpůjčku garáže v ulici Ondřejovská
Příloha
PM 1345/17 Změna systematizace MěÚ Mnichovice
Příloha
PM 1346/17 Převzetí komunikací darem do majetku města v souvislosti s výstavbou kanalizace na Myšlíně
Příloha
PM 1347/17 Úprava rozpočtu města 2017 - rozpočtové opatření
Příloha
PM 1348/17 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na projekt Dostavba ZŠ Mnichovice
Příloha, Příloha 1
PM 1349/17 Odměny zastupitelům města od 1. 1. 2018 dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Příloha
PM 1350/17 Různé I . souhlas s podáním žádosti o dotaci "Školka v Mnichovicích pro všechny děti"
Příloha
PM 1351/17 - Udělení peněžního daru starostce a místostarostce