Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 27. 9. 2017 č. 2017-7

Program
PM 1301/17 - Složení slibu novým členem Zastupitelstva města Mnichovice
Příloha

PM 1302/17 - Změna usnesení o stanovení výše úvěrového rámce k VŘ dle pravidel rozpočtové odpovědnosti
Příloha
PM 1303/17 - Schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí dotace na pečovatelskou službu
Příloha
PM 1304/17 - Žádst o schválení splátkového kalendáře na odkoupení pozemku parc. č. 1445/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM 1305/17 - Žádost o změnu systematizace veřejných služeb pro zajištění sběrného dvora
Příloha
PM 1306/17 - Systematizace města Mnichovice - bezpečnostní hlídka
PM 1307/17 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Kanalizace Myšlín"
Příloha
PM 1308/17 - Směna pozemků v k. ú. Božkov u Mnichovic
Příloha
PM 1309/17 - Schválení pravidel k vyhlášení 2. kol Participativního rozpočtu PRO Mnichovice
Příloha
PM 1310/17 - Změna systému náležité péče v lesním hospodářství na prodej dřeva
Příloha

PM 1311/17 - Žádost o uzavření budoucí darovací smlouvy na vybudování vodovodního řadu na pozemku parc. č. 1648/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM 1312/17 - Žádost o uzavření budoucí darovací smlouvy na vybudování vodovodního a kanalizačního řadu na pozemcích 1498/7, 1498/8, 1501/12 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM 1313/17 - Úprava rozpočtu 2017 - rozpočtové opatření
Příloha 1, Příloha 2
PM 1314/17 - Smlouva o společném postupu zadavatele - Cyklostezka do Prahy na kole
Příloha
PM 1315/17 - Žádost MŠ Mnichovice o schválení ceníku pronájmu na rok 2017/2018
Příloha

PM 1316/17 - Žádost MŠ Mnichovice o vyslovení souhlasu s přijetím daru
Příloha
PM 1317/17 - Žádost ZŠ Mnichovice o změnu usnesení č. 17-04-018 na rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření
Příloha
PM 1318/17 - Žádost ZŠ Mnichovice o schválení ceníku pronájmu na školní rok 2017/2018
Příloha
PM 1319/17 - Různé I - schválení ceníku sběrného dvora
Příloha 1, Příloha 2
PM 1320/17 - Různé II - Nabídka převodu podílu na vodovodu a kanalizaci Hrusická a převodu podílů na komunikaci
PM 1321/17 - Různé III - Žádost o pronájem části trvalého travního porostu parc. č. 1221/6 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM 1322/17 - Různé IV - Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo dle přílohy na realizaci akce Sběrný dvůr Mnichovice – 2. část stavební práce se společností PROFISTAV Litomyšl a. s.
Příloha
PM 1323/17 - Různé V - Podání žádosti o dotaci na pořízení informačních systémů pro zvýšení efektivity řízení města Mnichovice a implementaci technologických aspektů GDPR
Příloha
PM 1324/17 - Různé VI - žádost VS o schválení koupě nákladního vozidla - nosič kontejnerů
Příloha
PM 1325/17 - Různé VII - žádost o prodloužení termínu dokončení stavby Dostavba ZŠ Mnichovice
Příloha