Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 6. 2. 2017 č. 2017-1

Program
PM - 1239/17 - Plnění úkolů z jednání ZM
PM - 1240/17 - Převod obchodních podílů společnosti "Sdružené zdravotnické zařízení Mnichovice spol. s.r.o."
PM - 1241/17 - Souhlas s podánm žádosti o dotaci z IROP na projekt "Vybudování odborných učeben v ZŠ T.G.M."
Příloha
PM - 1242/17 - Schválení směrnice města o věcných břemenech - služebnostech
Příloha
PM - 1243/17
- Schválení směrnice města Mnichovice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Příloha

PM - 1244/17
- Prodej části pozemku parc. č. 421/1 v k.ú. Mnichovice u Říčan

Příloha
PM - 1245/17 - Zveřejnění úmyslu prodeje pozemku st. 1411 pod trafostanicí
Příloha
PM - 1246/17 - Stanovení cen za vodné a stočné pro rok 2017
Příloha
PM - 1247/17 - Různé I - pojmenování nové ulice
Příloha
PM - 1248/17 - Růuné II . smlouvao spolupráci a datové úložiště spisové služby
Příloha
PM - 1249/17 - Různé III - udělení finančního daru starostce města