Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 19. 12. 2016 č. 2016-10

Program
PM 1225/16 - Rozpočtový výhled města  Mnichovice s analýzou a ratingem
Příloha
PM 1226/16 - Odkoupení společnosti "Sdružené zdravotnické zařízení Mnichovice" vč. budovy
PM 1227/16
- Návrh na odkoupení pozemků na Myšlíně  - územní rezerva

Příloha
PM 1228/16 - Schválení rozpočtového provizoria na rok 2017
Příloha 1
Příloha 2
PM 1229/16
- Úprava rozpočtu města  na rok 2016

Příloha
PM 1230/16 - Pověření starostky města  provedením rozpočtových opatření  k 31. 12. 2016
PM 1231/16 - Výjádření Zastupitelstva města  Mnichovice k návrhu  směny pozemků na Božkově
Příloha
PM 1232/16 - Schválení podání žádosti  o dotaci  pro akci Mnichovice - kanalizace Myšlín
PM 1233/16 - Zrušení stávajících  OZV  o místních poplatcích  a vydání nových OZV o místních poplatcích
Příloha
PM 1234/16 - Vyrovnání podílu odběru vody s Regionem Jih
Příloha
PM 1235/16 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Přístavba a rekonstrukce Požárního domu v Mnichovicích od MV
Příloha
PM 1236/16 - Vyjádření k převodu nemovitého majetku, pozemky podél vodního toku Mnichovka
Příloha
PM 1237/16 - Různé I - nabídka k odkoupení pozemku ul. Velenovského
Příloha
PM 1238/16 - Různé II - schválení podání žádosti o dotaci na projekt Podhorky pro klukya pro holky - rekosntrukce hřiště
Příloha