Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 5. 9. 2016 č. 2016-07

Program
PM - 1190 - Participativní rozpočet Mnichovic pro rok 2017
Příloha
PM - 1191 - Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na realizaci projektu "Rekonstrukce aleje podél ulice Pražská v Mnichovicích"
Příloha
PM - 1192 - Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 2016 FROM z rozpočtu SK na Družinu pro ZŠ Mnichovice
PM - 1193 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace na obnovu mostu v Podskalí
Příloha 1, Příloha 2
PM - 1194 - Žádost města Říčany o poskytnutí individuální dotace na žáky ZŠ Nerudova
Příloha
PM - 1195 - Obecně závazná vyhláška města o nočním klidu
Příloha
PM - 1196 - Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Říčany na zajištění úsekového měření
Příloha
PM - 1197 - Projednání a schválení zaručené kapacity vody ze SROJ
Příloha
PM - 1198 - Umístění parkovacích automatů na pravé straně Masarykova náměstí v Mnichovicích
Příloha
PM - 1199 - Nabídka na odkup ul. Velenovského v Mnichovicích
Příloha
PM - 1200 - Schválení smlouvy budoucí o darovací na vodovodní a kanalizační řad - pokračování - ul. Sluneční v Mnichovicích - Božkov
Příloha
PM - 1201 - Žádost o příspěvky
Příloha
PM - 1202 - Prodej pozemku stp. 272 a domu čp 236 - projednání postupu
Příloha
PM - 1203 - Schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s KSÚS
Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3
PM - 1204 - Změna systematizace - bezpečnostní pracovníci města
PM - 1205 - Úprava rozpočtu města na rok 2016
Příloha
PM - 1206 - Různé I - Dohoda o narovnání s pí Janečkovou - odvodnění pozemku
Příloha 1, Příloha 2
PM - 1207 - Různé II - Informace o postupu a vyjádření starostky města k čerpání úvěru od KB Praha na projekt Intenzifikace ČOV Mnichovice
PM - 1208 - Různé III - Udělení finančního daru starostce města
PM - 1209 - Různé IV - Schválení ceníku pronájmu pro školní rok 2016/2017 v ZŠ Mnichovice
Příloha
PM - 1210 - Různé V - Souhlas s podáním žádosti o dotaci na malotraktor
Příloha