Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 30. 5. 2016 č. 2016-05

Program
PM - 1156 - Projednání schválení nových Stanov DSO Ladův kraj
Příloha 1, Příloha 2
PM - 1157 - Rozhodnutí MFČR o registraci akce Dostavba ZŠ Mnichovice - 2. etapa a souhlas s vyhlášení VZ na 1. část nástavba nad tělocvičnou
Příloha
PM - 1158 - Schválení systému náležité péče hospodaření v městských lesích
Příloha
PM - 1159 - Rozhodnutí zastupitelstva SK o poskytnutí dotace na projekt Přístavba a rekontrukce Požárního domu v Mnichovicích
Příloha
PM - 1160 - Schválení finančního závazku na dofinancocvání projektu Přístavba a rekonstrukce Požárního domu v Mnichovicích k registraci projektu MVČR
Příloha
PM - 1161 - Schválenmí změny rozhodnutí o navýšení poskytnutí podpory ze SFŽP
Příloha
PM - 1162 - Žádost provozovatele Domu pro seniory Blaník v Mnichovíchci o odkoupení nemovitých věcí v majetku města pro potřeba domu seniorů
Příloha
PM - 1163 - Schválení změny rozpočtu na rok 2016
Příloha
PM - 1164 - Nabídka prodeje části pozemku parc. č. 1717/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan v majetkku SŽDC městu Mnichovice za účelem vybudování parkoviště pro automobily u železniční zastávky Mnichovice
Příloha
PM - 1165 - Schválení zakoupení vozu pro pečovatelskou službu na leasing
PM - 1166 - Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se Středočeských krajem k pozemní komunikaci a podmínkách stavby "Mnichovice - Myšlínská - veřejné osvětlení bezbariérového chodníku"
Příloha
PM - 1167 - Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt 1 + 1 v čp. 143 Pražská Čeřovka
Příloha
PM - 1168 - Vyhlášení konkuzrního řízení na ředitelku MŠ Mnichovice z důvodu odstoupení ředitelky MŠ Mnichovice z funkce
Přílohy
PM - 1169 - Různé I - výtěžek z Mnichovického kramaření Karla IV.
Příloha
PM - 1170 - Různé II - souhlas s jednorázovou finanční podporou MAS Říčansko o.p.s
Příloha