Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 30. 3. 2016 č. 2016-03 - aktualizováno

Program
PM - 1137 - Plnění úkolů
PM - 1138 - Volba přísedící Okresního soudu Praha-východ
Příloha
PM - 1139 - Schválení rozpočtu města na rok 2016
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

PM - 1140 - Schválení rozpočtového výhledu 2017-2018
Příloha
PM - 1141 - Schválení výsledků hospodaření příspěvkových organizací
Příloha
PM - 1142 - Schválení individuálních dotací spolkům a organizacím na rok 2016
Příloha
PM - 1143 - Žádost o odkoupení částí pozemků parc. č. 74/3 a parc. č. 1647 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha 1
Příloha 2
PM - 1144 - Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 903/21 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM - 1145 - Žádost ČEZDistribuce o odkoupení částí pozemků parc. č. 1296/30 a parc. č. 1928 v k. ú. Božkov pod trafostanicí
Příloha
PM - 1146 - Dohoda o skončení nájmu bytu 1+1 čp. 143, Pražská ulice Mnichovice a řešení pohledávky
Příloha
PM - 1147 - Návrh na přidělení bytu 1+1 čp. 143, Pražská ulice v Mnichovice
Příloha
PM - 1148 - Vydání Obecně závazné vyhlášky města o zákazu používání alkoholu na některých věřejných prostranstvích
Příloha
PM - 1149 - Vydání Obecně závazné vyhlášky města, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů na území města
Příloha
PM - 1150 - Schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí ul. Pod Lipami v Mnichovicích
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

PM - 1151
- Různé I - revokace usnesení, změna Dohody vlastníků provozně souvisejícího kanalizačního řadu s obcí Všestary
Příloha

PM - 1152 - Různé II - Dohoda o vyrovnání a o další spolupráci s Obcí Struhařov - kompostárna
Příloha - aktualizováno