Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 14. 12. 2015 č. 2015-08

Program
PM - 1109/2015 - Plnění úkolu z jednání MZ
PM - 1110/2015
- Rozpočtové provizórium na rok 2016

Příloha
PM - 1111/2015 - Úprava rozpočtu města v 2015
Příloha
PM - 1112/2015 - Pověření starostky města rozpočtovým opatřením k 31. 12. 2015
PM - 1113/2015 - Schválení kalkulace jednotné ceny vodného pro rok 2016
Příloha
PM - 1114/2015 - Schválení kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2016 - provozovatel Veřejné služby města Mnichovice
Příloha
Příloha 1
PM - 1115/2015 - Obecně závazná vyhláška města, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
Příloha
PM - 1116/2015 - Prodej části pozemku parc. č. 528/58 v k. ú. Myšlín
Příloha
PM - 1117/2015 - Změna systematizace Veřejných služeb města Mnichovice
Příloha
PM - 1118/2015 - Převod vodovodního a kanalizačního řadu Hrusická na město Mnichovice
Příloha 1
Příloha 2

PM - 1119/2015 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Rekonstrukci aleje podél Pražské ulice v Mnichovicích ze SFŽP ČR
Příloha
PM - 1120/2015 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci na MFČR - projekt dostavba ZŠ Mnichovice - jídelna a tělocvična
Příloha 1
Příloha 2

PM - 1121/2015 - Různé I - Stanovy DSO Ladův Kraj
Příloha
PM - 1122/2015 - Různé II - Udělení finančního daru starostce města
PM - 1123/2015
- Různé III - Udělení finančního daru místostarostce města

PM - 1124/2015 - Různé Iv - Žádost o uzavření darovacích smluv - pozemky ulice Sportovní
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4