Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 14. 10. 2015 č. 2015-06

Program
PM - 1085/2015 - Plnění úkolů z jednání ZM
Příloha

PM - 1086/2015 - Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele MŠ Mnichovice
PM - 1087/2015 - Vyhlášení JŘBU na dodatečné stavební práce "Intenzifikace ČOV Mnichovice"
PM - 1088/2015 - Vydání Obecně závazné vyhlášky města Mnichovice - Řád pohřebiště
Příloha

PM - 1089/2015 - Přijetí neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje SDH jednotek a schválení smlouvy
Příloha

PM - 1090/2015 - Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 528/58 v k.ú. Myšlín
Příloha

PM - 1091/2015 - Projednání a schválení smlouvy o Společném postupu zadavatele na projek cyklostezka Říčany - Mnichovice
Příloha

PM - 1092/2015 - Schválení Dohody vlastníků provozně souvisejícího kanalizačního řadu uzavřené mezi městem Mnichovice
Příloha

PM - 1093/2015 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci na varovné systémy a digitální povodňový plán města Mnichovice
PM - 1094/2015 - Úpava rozpočtu města v roce 2015
Příloha

PM - 1095/2015 - Různé I - žádost o individuální dotaci zimnímu stadionu TJ Slavoj Velké Popovice
Příloha

PM - 1096/2015 - Různé II - dotace na zateplení MŠ Mnichovice
PM - 1097/2015 - Různé III - žádost o vyjádření k bezúplatnému převodu pozemků do vlastnictví města
Příloha 1
Příloha 2