Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 17. 8. 2015 č. 2015-05

Program
PM - 1075/2015 – Plnění úkolů z jednání MZ
PM – 1076/2015 – Projednání záměru KSÚS Středočeského kraje „Rekonstrukce silnice II/508 Mnichovice – Mirošovice
Příloha
Další dokumenty je možné stáhnout zde: http://mnichovice.info/PDF_studie_podklad_pro_zastupitelstvo.zip

PM – 1077/2015 – Vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Příloha
PM – 1078/2015 – Výsledek konkursního řízení na obsazení funkce ředitelky MŠ Mnichovice, návrh na jmenování nové ředitelky MŠ
Příloha
PM – 1079/2015 – Projednání realizace projektu cyklostezky na trase Říčany – Mnichovice
Příloha

PM – 1080/2015 – Prodej zastavěných pozemků parc. Č. 1607/2 a 1461/2 v k.ú. Mnichovice u Říčan Českému svazu chovatelů ZO Mnichovice
Příloha

PM – 1081/2015 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt: „Mnichovice, oprava komunikace Potočiny po povodni"
Příloha

PM – 1082/2015 – Schválení změny rozpočtu města na rok 2015
Příloha

PM – 1083/2015 – Projednání záměru vybudování sběrného dvora v areálu Veřejných služeb města Mnichovice, vypracování a podání žádosti o dotaci v roce 2015
PM – 1084/2015 – Různé I. – udělení finančního daru starostce města