Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 15. 6. 2015 č. 2015-04

Program
PM 1053/2015 - Plnění úkolů z jednání ZM
PM 1054/2015  - Projednání a schválení Závěrečného účtu města za rok 2014 včetně zprávy auditora
Příloha
Závěrečný účet města
PM 1055/2015 - Schválení účetní závěrky za rok 2015
PM 1056/2015 - Schválení plánu kontrol na rok 2015
Příloha
PM 1057/2015 - Schválení použití výtěžku z Mnichovického kramaření extra
Příloha
PM 1058/2015 - Prodej zastavěného pozemku stp. 1206
Příloha
PM 1059/2015 - Schválení změny rozpočtu města na rok 2015
Příloha
PM 1060/2015 - Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na stavbu Vodovod Myšlín
Příloha
PM 1061/2015 - Schválení JŘBU na dodatečné stavební práce na stavbu Intenzifikace ČOV Mnichovice
Příloha
PM 1062/2015 - Schválení JŘBU na dodatečné stavební práce na stavbu Nástavba na budovu ZŠ Mnichovice
Příloha
PM 1063/2015 - Schválení dodatku ke smlouvě s f. Eltodo a. s. na provozování veřejného osvětlení
Příloha
PM 1064/2015 -  Schválení dodatku ke smlouvě se společností Vodafone na umístění zařízení na budově ZŠ Mnichovice
Příloha
PM 1065/2015 - Schválení smlouvy o výpůjče se společností EKO-KOM a. s. nasběrné nádoby - nápojové kartony
Příloha
PM 1066/2015 - Žádost veřejných služeb o schválení nákupu MULTICAR M27 Carrier 4x4 s hydraulickým hákovým nosičem
Přílohy
PM 1067/2015 - Různé I - Žádost Českého svazu chovatelů o odkoupení pozemků pod budovou čp. 674
Přílohy
PM 1068/2015 - Různé II - Schválení kronikářských záznamů za rok 2014 a dar
Přílohy
PM 1069/2015 - Různé III - Projednání petice občanů - vybudování chodníku podél ul. Ondřejovská
Přílohy
PM 1070/2015
- Různé IV - Souhlas s podáním žádosti o odkoupení pozemku u nádraží na vybudování parkoviště
Příloha

PM 1071/2015
- Různé V - Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu
Příloha
PM 1072/2015 - Různé VI - Souhlas s uzavřením darovací smlouvy na převzetí vodovodního a kanaizačního řadu
PM 1073/2015 - Různé VII - registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Přístavbu MŠ Mnichovice - třída Žabičky
Příloha
PM 1074/2015 - Různé VIII - Schválení předpokladů vstupu do projektu BRKO a zmocnění starostky k hlasování na valné hromadě