Materiály pro jednání Zastupitelstva města Mnichovice


Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 17. 3. 2015 č. 2015-01
Program
PM 1019/2015 - Plnění úkolů
PM
1020/2015 - Schválení rozpočtu města na rok 2015
Přílohy
Žádost VS obce Mnichovice
Návrh rozpočtu na rok 2015
Seznam investičních akcí
Tabulka plnění daňových příjmů
Zápis z finančního výboru
PM 1021/2015 - Schválení rozpočtového výhledu na období 2016 -2017
Příloha
PM 1022/2015 - Výsledky hospodaření příspěvkových organizací
Přílohy
Rozbor hospodaření za rok 2014 ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice

Příloha str. 1, 2, 3, 4, 5 - Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 - Veřejné služby obce Mnichovice
Zpráva o hospodaření školky - Mateřská škola Mnichovice
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014

PM 1023/2015 - Rozdělení příspěvků TJ, spolkům a organizacím
Příloha
PM 1024/2015 - Rozhodnutí o podání zádosti o dataci z FROM na přístavbu MŠ Mnichovice
Příloha
PM 1025/2015 - Rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce aleje podél ulice Pražská"
Příloha
PM 1026/2015 - Rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na elektronickou sirénu z OP ŽP
PM 1027/2015 - Dodatek č. 1 k zástavní smlouvě na půjčku ze SFŽP na projekt Intenzifikace ČOV Mnichovice
Dodatek

PM 1028/2015 - Výsledek VŘ na obsazení funkce ředitele Veřejných služeb obce Mnichovice
PM 1029/2015 - Schválení technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchů místních a účelových  komunikací
Příloha
PM 1030/2015 - Žádost Cesty integrace o.p.s o bezplatné zapůjčení sálu informačního centra k poskytování bezplatných právních a sociálních služeb
Příloha
PM 1031/2015 - Přídělení bytu 1 + 1 v čp. 143, ul. Pražská v Mnichovicích
PM 1032/2015 - Kompostárna Struhařov - smlouva o partnerství
PM 1033/2015 - Zapojení do projektu svozu BRKO Svazu obcí Region Jih
PM 1034/2015 - Různé I. smlouva o narovnání dohodou o započtení pohledávky
PM 1035/2015 - Různé II. - rezignace z funkce ředitelky MŠ Mnichovice
Příloha
PM - 1036/2015
- Různé III. dovolba členů výboru pro ÚP
PM - 1037/2015 - Různé IV. - Registrace akce oprava komunikace ul. Potočiny po povodni
Přílohy
PM - 1038/2015 - Různé V. - Rozpočtové opatření č. 101/2015
Přílohy


Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 17. 12. 2014 č. 2014-12
Program

PM 1007/2014 - Plnění úkolů z jednání ZM


PM 1008/2014 - Rozpočtové provizorium na rok 2015
Příloha - Zápis finančního výboru k rozpočtovému provizoriu

PM 1009/2014 - Úprava rozpočtu a pověření starostky k rozpočtovému opatření k 31.12.2014
Příloha - Rozpočtové opatření č. 106/2014

PM 1010/2014 - Jmenování nových členů školské rady na volební období 2014 - 2017
Příloha

PM 1011/2014 - Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 478/18 k. ú. Myšlín
Příloha - Žádost o odkup

PM 1012/2014 - Prodej pozemku parc. č. 864/2 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha

PM 1013/2014 - Schválení cen vodného a stočného pro rok 2015
Příloha - Ceny vodného a stočného 2014
Příloha - Ceny vodného a stočného 2015

PM 1014/2014 - Platba členského příspěvku do Svazku obcí Region Jih a kalkulace ceny vody
Příloha - Platby členských obcí do Svazku obcí Region Jih - rok 2015
Příloha - Schválení kalkulace jednotné ceny pro vodné na kalkulační období
Příloha - Výpočet cen pro vodné pro rok 2015

PM 1015/2014 - Darovací smlouva na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí darovací s panem Hrdličkou
Příloha - Darovací smlouva

PM 1016/2014 - Stanovení ceny za likvidaci tuhého komunálního odpadu pro rok 2015
Příloha - ceník svozu odpadu pro rok 2015

PM 1017/2014 - Schválení změny usnesení ZM č. 14-09-016 ze dne 29.9.2014, darovací smlouva na pozemek komunikace
Příloha - darovací smlouva

PM 1018/2014 - Různé I - Jednací řád ZM


Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 24. 11. 2014 č. 2014-11
Program

PM 1001/2014 - Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí podpory se SFŽP ČR v rámci Operačního programu ŽP na projekt "Zkvalitnění nakládání s odpady v Mnichovicích"
PM 1002/2014 - Projednání a schválení dodatku ke smlouvě se SFŽP ČR na projekt "Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicicích
PM 1003/2014 - Zřízení výboru pro ÚP a regionální rozvoj a volba člená výboru
PM 1004/2014 - Schválení Povodňového plánu města Mnichovice - Povodňový plán
PM 1005/2014 - Různé I - úprava rozpočtu pro rok 2014
PM 1006/2014 - Různé III - rozhodnutí o poskytnutí dotace na Nástavbu ZŠ MNichovice