Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 17. 1. 2018 č. 2018-01

Program
PM 1358/18 - Prodej internetové sítě Kosmonet
PM 1359/18 - Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě s KB a. s.
Příloha
PM 1360/18 - Schválení cen vodného a stočného na rok 2018
Příloha
PM 1361/18 - Prodej pozemku stp. 1425 v k. ú. Mnichovice u Říčany
Příloha 1 , příloha 2
PM 1362/18 - Schválení bezúplatného převodu pozemků č. 908/1, 908/2 a 1642, ostatní plocha, ostatní komunikace do majetku města
Příloha 1 , příloha 2, příloha 3
PM 1363/18 - Nabídka bezúplatného převodu 1/14 pozemku, komunikace, parc. č. 1097/12 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha 1, příloha 2
PM 1364/18 - Žádost o pronájem pozemků U Koupadla
Příloha 1, příloha 2, příloha 3
PM 1365/18 - Různé I - Nařízení města č. 1/2018 parkování vozidel
Příloha
PM 1366/18 - Různé II - Schválení finančního závazků mšsta na rok 2018 a vyhlášení VZ na zadání projektových dokumentací
Příloha
PM 1367/18 - Různé III - Souhlas s přijetím daru za 3. místo v soutěži "My třídíme nejlépe 2017"
PM 1368/18 - Různé IV - Žádost VS o schválení nákupu ojetého vozidla MULTICAR M30 FUMO
Příloha

Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 20. 12. 2017 č. 2017-11

Program
PM 1352/17 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt "Dostavba ZŠ Mnichovice - 3. etapa školní
Příloha
PM 1353/17 - Úprava rozpočtu města na rok 2017 - rozpočtové opatření
Příloha 1, Příloha 2
PM 1354/17 - Schválení smlouvy o poskytnutí úvěru a refinancování starších úvěrů města
PM 1355/17 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z OPŽP na projekt "Připojení města Mnichovice na skupinový vodovod
PM 1356/17 - Souhlas s uzavřením smlouvy se SŽ DC na pronájem pozemku parc. č. 1717/1 za účelem vybudování
Příloha
PM 1357/17 - Různé - Smlouvy o převodu vodovodu a kanalizace
Příloha

Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 22. 11. 2017 č. 2017-10

Program
PM 1335/17 Plnění úkolů z jednání ZM
PM 1336/17 Dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvě na pečovatelskou službu
Příloha
PM 1337/17 Kalkulace ceny vodného SORJ na rok 2018
Příloha
PM 1338/17 Smlouva o nájmu pozemku s Povodím Vltavy
Příloha
PM 1339/17 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018
Příloha
PM 1340/17 Závěrečné účty svazků obcí, jejichž členem je město Mnichovice
Příloha
PM 1341/17 Odstoupení od úmyslu koupě části pozemku parc. č. 1688/4 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM 1342/17 Dodatek č. 1 - PD Cyklostezka do Prahy na kole
Příloha
PM 1343/17 Zveřejnění úmyslu prodeje pozemku st. 1425 pod garáží
Příloha
PM 1344/17 Žádost o výpůjčku garáže v ulici Ondřejovská
Příloha
PM 1345/17 Změna systematizace MěÚ Mnichovice
Příloha
PM 1346/17 Převzetí komunikací darem do majetku města v souvislosti s výstavbou kanalizace na Myšlíně
Příloha
PM 1347/17 Úprava rozpočtu města 2017 - rozpočtové opatření
Příloha
PM 1348/17 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na projekt Dostavba ZŠ Mnichovice
Příloha, Příloha 1
PM 1349/17 Odměny zastupitelům města od 1. 1. 2018 dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Příloha
PM 1350/17 Různé I . souhlas s podáním žádosti o dotaci "Školka v Mnichovicích pro všechny děti"
Příloha
PM 1351/17 - Udělení peněžního daru starostce a místostarostce

 
 

Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 25. 10. 2017 č. 2017-9

Program
PM 1332/17 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Zateplení budovy MŠ a dohoda započtení vzájemných plnění
Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3
PM 1333/17 - Úprava rozpočtu na rok 2017 - rozpočtové opatření
Příloha
PM 1334/17 - Různé I - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Myšlín a dohoda o započtení vzájemných závazků
Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4, Příloha 5

Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 17. 10. 2017 č. 2017-8

Program
PM 1326/17 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Sběrný dvůr
Příloha
PM 1327/17 - Dohoda o započtení vzájemnýchch plnění, projekt Sběrný dvůr Mnichovice
Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3
PM 1328/17 - Stanovisko ZM k žádosti o uzavření dodatku č. 1 k projektu Zateplení budovy MŠ Mnichovice
Příloha
PM 1329/17 - Úprava rozpočtu na rok 2017 - rozpočtové opatření
Příloha
PM 1330/17 - Různé I - vodovod a kanalizace
Příloha
PM 1331/17 - Různé II - Výsledek konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky MŠ Mnichovice
Příloha

Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 27. 9. 2017 č. 2017-7

Program
PM 1301/17 - Složení slibu novým členem Zastupitelstva města Mnichovice
Příloha

PM 1302/17 - Změna usnesení o stanovení výše úvěrového rámce k VŘ dle pravidel rozpočtové odpovědnosti
Příloha
PM 1303/17 - Schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí dotace na pečovatelskou službu
Příloha
PM 1304/17 - Žádst o schválení splátkového kalendáře na odkoupení pozemku parc. č. 1445/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM 1305/17 - Žádost o změnu systematizace veřejných služeb pro zajištění sběrného dvora
Příloha
PM 1306/17 - Systematizace města Mnichovice - bezpečnostní hlídka
PM 1307/17 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Kanalizace Myšlín"
Příloha
PM 1308/17 - Směna pozemků v k. ú. Božkov u Mnichovic
Příloha
PM 1309/17 - Schválení pravidel k vyhlášení 2. kol Participativního rozpočtu PRO Mnichovice
Příloha
PM 1310/17 - Změna systému náležité péče v lesním hospodářství na prodej dřeva
Příloha

PM 1311/17 - Žádost o uzavření budoucí darovací smlouvy na vybudování vodovodního řadu na pozemku parc. č. 1648/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM 1312/17 - Žádost o uzavření budoucí darovací smlouvy na vybudování vodovodního a kanalizačního řadu na pozemcích 1498/7, 1498/8, 1501/12 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM 1313/17 - Úprava rozpočtu 2017 - rozpočtové opatření
Příloha 1, Příloha 2
PM 1314/17 - Smlouva o společném postupu zadavatele - Cyklostezka do Prahy na kole
Příloha
PM 1315/17 - Žádost MŠ Mnichovice o schválení ceníku pronájmu na rok 2017/2018
Příloha

PM 1316/17 - Žádost MŠ Mnichovice o vyslovení souhlasu s přijetím daru
Příloha
PM 1317/17 - Žádost ZŠ Mnichovice o změnu usnesení č. 17-04-018 na rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření
Příloha
PM 1318/17 - Žádost ZŠ Mnichovice o schválení ceníku pronájmu na školní rok 2017/2018
Příloha
PM 1319/17 - Různé I - schválení ceníku sběrného dvora
Příloha 1, Příloha 2
PM 1320/17 - Různé II - Nabídka převodu podílu na vodovodu a kanalizaci Hrusická a převodu podílů na komunikaci
PM 1321/17 - Různé III - Žádost o pronájem části trvalého travního porostu parc. č. 1221/6 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM 1322/17 - Různé IV - Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo dle přílohy na realizaci akce Sběrný dvůr Mnichovice – 2. část stavební práce se společností PROFISTAV Litomyšl a. s.
Příloha
PM 1323/17 - Různé V - Podání žádosti o dotaci na pořízení informačních systémů pro zvýšení efektivity řízení města Mnichovice a implementaci technologických aspektů GDPR
Příloha
PM 1324/17 - Různé VI - žádost VS o schválení koupě nákladního vozidla - nosič kontejnerů
Příloha
PM 1325/17 - Různé VII - žádost o prodloužení termínu dokončení stavby Dostavba ZŠ Mnichovice
Příloha
Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 21. 8. 2017 č. 2017-6

Program
PM - 1294/17 - Změna rozpočtu města v roce 2017 - rozpočtové opatření
Příloha
PM - 1295/17 - Dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci Sběrného dvora v Mnichovicích
Příloha 1, Příloha 2
PM - 1296/17 - Dodatek ke smlouvě na dílo o realizaci projektu Dostavba ZŠ Mnichovice - tělocvična a šatny
Příloha

PM - 1297/17 - Prodej pozemku č. par. 1301/6 v k. ú. Božkov u Mnichovice
Příloha
PM - 1298/17 - Prodej pozemku st. par. v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM - 1299/17 - Různé I - Žádost o schválení koupě nákladního vozidla pro VS
Příloha

Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 22. 6. 2017 č. 2017-4

Program
PM 1270/17 - Plnění úkolů z jedníní MZ
PM 1271/17 - Schválení účetních závěrek města Mnichovice a příspěvkových organizací města za rok 2016
Příloha
PM 1272/17 - Projednání a schválení závěrečného účtu města Mnichovice za rok 2016 včetně zpráby auditora
Příloha
PM 1273/17
- Schválení plánu kontrol na rok 2017

Příloha
PM 1274/17 - Úprava rozpočtu města na rok 2017
Příloha
PM 1275/17 - Přijetí o Rozhodnutí poskytnutí dotace z MFČR na Dostavbu ZŠ Mnichovice - tělocvična, šatny žáků
Příloha
PM 1276/17
- Schválení kronikářských záznamů za rok 2016

Příloha
PM 1277/17
- Rozdělení výtěžku z Mnichovického kramaření 2017

Příloha 1
Příloha 2
PM 1278/17
- Projednání nabídky daru pozemku parc. č. 145/14 v k. ú. Mnichovice u Říčan

Příloha
PM 1279/17 - Žádost o prodloužení nájmu bytu č. 3 v čp. 143 Pražská ulice v Mnichovicích
Příloha
PM 1280/17 - Žádost o prodloužení nájmu bytu č. 5 v čp. 143 Pražská ulice v Mnichovicích
Příloha
PM 1281/17 - Souhlas s odkoupením pozemku parc. č. 1445/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM 1282/17 - Souhlas s odkoupením pozemku parc. č. 1688/4 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM 1283/17 - Žádost města Říčany o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáky v ZŠ Nerudova se speciálními vzdělávacími potřebami
Příloha
PM 1284/17
- Žádost o přidelení individuálních dotací na podporu sportovců a spolku Pares v roce 2017

Příloha 1
Příloha 2

PM 1285/17 - Různé I. - Souhlas s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" s názvem - Šablony Mateřská škola Mnichovice"
Příloha
PM 1286/17 - Různé II - Vyhlášení výzvy na zakázku malého rozsahu na poradenské služby na zajištění případného prodeje vysokorychlostní bezdrátové sítě Kosmonet ve vlastnictví města
PM 1287/17 - Různé III - Schválení záměru zveřejnění úmyslu prodeje pozamku st. 1695 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM 1288/17 - Různé IV - Schválení záměru zveřejnění úmyslu prodeje pozemku
Příloha
PM 1289/17 - Různé V - Schválení záměru směny pozemků
Příloha
PM 1290/17 - Různé VI - Podání žádosti o dotaci na nákup cisterny pro JSDH Mnichovice


Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 7. 6. 2017 č. 2017-3

Program
PM - 1266/17 - Schválení Dodatku č. 1 k dohodě o stanovení podílu členských obcí SORJ na nákladech na vybudování skupinového vodovodu Region Jih
Příloha
PM - 1267/17 - Úprava rozpočtu města na rok 2017
Příloha
PM - 1268/17 - Různé I - Registrace akce a rohodnutí na poskytnutí dotace
Příloha
PM - 1269/17 - Různé II - Souhlas s vysláním starostky a místostarostky na zahraniční pracovní cestu do Zborova
Příloha

Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 29. 3. 2017 č. 2017-2

Program
PM - 1250/17 - Refinancování úvěru města
PM - 1251/17 - Plnění úkolů z jednání ZM
PM - 1252/17 - Projednání a schválení rozpočtu města Mnichovice na rok 2017
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
PM - 1253/17 - Projednání schválení střednědobého výhledu města na období 2018 - 2019
Příloha 1
PM - 1254/17 - Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
PM - 1255/17 - Individuální dotace spolkům, organizacím a dary na sociální účely a církvím
Příloha
PM - 1256/17 - Prodej pozemku st. 1411 v k. ú. Mnichovice u Říčan pod trafostanicí
Příloha
PM - 1257/17 - Projednání a schválení názvu ulic
Příloha
PM - 1258/17 - Rozhodutí o poskytnutí dotace na zpracování digitálního povodňového plánu vybudování
Příloha
PM - 1259/17 - Individuální dotace na žáka speciální školy
Příloha
PM - 1260/17 - Rozhodnutí o poskytování dotace na chodník Myšlín
Příloha
PM - 1261/17 - Schválení smlouvy o pověření k poskytnutí služby obecného hospodářského zájmu na pečovatelskou službu
Příloha
PM - 1262/17 - Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 1445/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM - 1263/17
- Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1688/4 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM - 1264/17 - Darovací smlouva na vodovod a kanalizaci ve Sportovní ulici v Mnichovicích
Příloha
PM - 1265/17 - Různé

Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 6. 2. 2017 č. 2017-1

Program
PM - 1239/17 - Plnění úkolů z jednání ZM
PM - 1240/17 - Převod obchodních podílů společnosti "Sdružené zdravotnické zařízení Mnichovice spol. s.r.o."
PM - 1241/17 - Souhlas s podánm žádosti o dotaci z IROP na projekt "Vybudování odborných učeben v ZŠ T.G.M."
Příloha
PM - 1242/17 - Schválení směrnice města o věcných břemenech - služebnostech
Příloha
PM - 1243/17
- Schválení směrnice města Mnichovice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Příloha

PM - 1244/17
- Prodej části pozemku parc. č. 421/1 v k.ú. Mnichovice u Říčan

Příloha
PM - 1245/17 - Zveřejnění úmyslu prodeje pozemku st. 1411 pod trafostanicí
Příloha
PM - 1246/17 - Stanovení cen za vodné a stočné pro rok 2017
Příloha
PM - 1247/17 - Různé I - pojmenování nové ulice
Příloha
PM - 1248/17 - Růuné II . smlouvao spolupráci a datové úložiště spisové služby
Příloha
PM - 1249/17 - Různé III - udělení finančního daru starostce města

Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 19. 12. 2016 č. 2016-10

Program
PM 1225/16 - Rozpočtový výhled města  Mnichovice s analýzou a ratingem
Příloha
PM 1226/16 - Odkoupení společnosti "Sdružené zdravotnické zařízení Mnichovice" vč. budovy
PM 1227/16
- Návrh na odkoupení pozemků na Myšlíně  - územní rezerva

Příloha
PM 1228/16 - Schválení rozpočtového provizoria na rok 2017
Příloha 1
Příloha 2
PM 1229/16
- Úprava rozpočtu města  na rok 2016

Příloha
PM 1230/16 - Pověření starostky města  provedením rozpočtových opatření  k 31. 12. 2016
PM 1231/16 - Výjádření Zastupitelstva města  Mnichovice k návrhu  směny pozemků na Božkově
Příloha
PM 1232/16 - Schválení podání žádosti  o dotaci  pro akci Mnichovice - kanalizace Myšlín
PM 1233/16 - Zrušení stávajících  OZV  o místních poplatcích  a vydání nových OZV o místních poplatcích
Příloha
PM 1234/16 - Vyrovnání podílu odběru vody s Regionem Jih
Příloha
PM 1235/16 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Přístavba a rekonstrukce Požárního domu v Mnichovicích od MV
Příloha
PM 1236/16 - Vyjádření k převodu nemovitého majetku, pozemky podél vodního toku Mnichovka
Příloha
PM 1237/16 - Různé I - nabídka k odkoupení pozemku ul. Velenovského
Příloha
PM 1238/16 - Různé II - schválení podání žádosti o dotaci na projekt Podhorky pro klukya pro holky - rekosntrukce hřiště
Příloha

Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 14. 11. 2016 č. 2016-09

Program
PM - 1215 - Plnění úkolů z jednáníZM
PM - 1216 - Souhlas s vyhlášením veřejné zakázky na realizaci projektu "Dostavba ZŠ Mnichovice - 2. etapa - přístavba tělocvičny, šatny žáků (2. část)
Příloha

PM - 1217 - Žádost Církve československé husitské o dar na rekonstrukci kostela
Příloha

PM - 1218 - Souhlas se zveřejněním prodeje části pozemku parc. č. 421/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha

PM - 1219 - Pověření starostky města dalšími kroky k získání dokumentace ori schválení koupě zdravotního střediska
PM - 1220 - Zveřejnění prodeje nemovitosti čp. 236 a stp. 272 za cenu obvyklou min. dle vypracovaného znaleckého posudku
Příloha

PM - 1221 - Úprava rozpočtu města na rok 2016
Příloha

PM - 1222 - Přijetí dotace na obnovu mostu ve Sportovní ulici z Povodňového fondu Štředočeského kraje a uzavření
Příloha

PM - 1224 - Souhlas s vyhlášením veřejné zakázky na projekt "Zateplení budovy MŠ MNichovice"
PM - 1226 - Různé I - převod vodovodního a kanalizačního řadu Hrusická na město Mnichovice

Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 5. 9. 2016 č. 2016-07

Program
PM - 1190 - Participativní rozpočet Mnichovic pro rok 2017
Příloha
PM - 1191 - Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na realizaci projektu "Rekonstrukce aleje podél ulice Pražská v Mnichovicích"
Příloha
PM - 1192 - Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 2016 FROM z rozpočtu SK na Družinu pro ZŠ Mnichovice
PM - 1193 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace na obnovu mostu v Podskalí
Příloha 1, Příloha 2
PM - 1194 - Žádost města Říčany o poskytnutí individuální dotace na žáky ZŠ Nerudova
Příloha
PM - 1195 - Obecně závazná vyhláška města o nočním klidu
Příloha
PM - 1196 - Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Říčany na zajištění úsekového měření
Příloha
PM - 1197 - Projednání a schválení zaručené kapacity vody ze SROJ
Příloha
PM - 1198 - Umístění parkovacích automatů na pravé straně Masarykova náměstí v Mnichovicích
Příloha
PM - 1199 - Nabídka na odkup ul. Velenovského v Mnichovicích
Příloha
PM - 1200 - Schválení smlouvy budoucí o darovací na vodovodní a kanalizační řad - pokračování - ul. Sluneční v Mnichovicích - Božkov
Příloha
PM - 1201 - Žádost o příspěvky
Příloha
PM - 1202 - Prodej pozemku stp. 272 a domu čp 236 - projednání postupu
Příloha
PM - 1203 - Schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s KSÚS
Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3
PM - 1204 - Změna systematizace - bezpečnostní pracovníci města
PM - 1205 - Úprava rozpočtu města na rok 2016
Příloha
PM - 1206 - Různé I - Dohoda o narovnání s pí Janečkovou - odvodnění pozemku
Příloha 1, Příloha 2
PM - 1207 - Různé II - Informace o postupu a vyjádření starostky města k čerpání úvěru od KB Praha na projekt Intenzifikace ČOV Mnichovice
PM - 1208 - Různé III - Udělení finančního daru starostce města
PM - 1209 - Různé IV - Schválení ceníku pronájmu pro školní rok 2016/2017 v ZŠ Mnichovice
Příloha
PM - 1210 - Různé V - Souhlas s podáním žádosti o dotaci na malotraktor
PřílohaZasedání Zastupitelstva města Mnichovice 22. 6. 2016 č. 2016-06

Program
PM - 1172
- Plnění úkolů

PM - 1173 - Schválení účetních závěrek města Mnichovice a příspěvkových organizací města za rok 2015
Příloha
PM - 1174 - Projednání a schválení závěrečného účtu města Mnichovice za rok 2015 včetně zpráv auditora
Příloha
PM - 1175 - Schválení plánu kontrol na rok 2016
Příloha
PM - 1176 - Úprava rozpočtu města na rok 2016
Příloha 1
Příloha 2
PM - 1177 - Změna systemizace MěÚ Mnichovice
Příloha
PM - 1179
- Žádost Cesty integrace o.p.s. o finanční podporu na provoz Občanské poradny Mnichovice
Příloha

PM - 1180 - Žádost o podporu vydání 2. dílu knižní řady Osadní toulky
Příloha
PM - 1181 - Prodej pozemku parc. č. 903/21 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM - 1182 - Schválení zakoupení vozu pro pečovatelskou službu na leasingové splátky
Příloha
PM - 1183 - Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení na stavbu Myšlínská
Příloha
PM - 1184 - Prodej části pozemku parc. č. 74/3 a 1647 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM - 1185 - Schválení kronikářských záznamů za rok 2015
Příloha
PM - 1186 - Různé I - Sběrný dvůr Mnichovice
Příloha
PM - 1187 - Různé II - Zpracování digitálního povodňového a varovného systému
Příloha
PM - 1188 - Různé III - Stanovy Ladova kraje
Příloha 1
Příloha 2


Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 30. 5. 2016 č. 2016-05

Program
PM - 1156 - Projednání schválení nových Stanov DSO Ladův kraj
Příloha 1, Příloha 2
PM - 1157 - Rozhodnutí MFČR o registraci akce Dostavba ZŠ Mnichovice - 2. etapa a souhlas s vyhlášení VZ na 1. část nástavba nad tělocvičnou
Příloha
PM - 1158 - Schválení systému náležité péče hospodaření v městských lesích
Příloha
PM - 1159 - Rozhodnutí zastupitelstva SK o poskytnutí dotace na projekt Přístavba a rekontrukce Požárního domu v Mnichovicích
Příloha
PM - 1160 - Schválení finančního závazku na dofinancocvání projektu Přístavba a rekonstrukce Požárního domu v Mnichovicích k registraci projektu MVČR
Příloha
PM - 1161 - Schválenmí změny rozhodnutí o navýšení poskytnutí podpory ze SFŽP
Příloha
PM - 1162 - Žádost provozovatele Domu pro seniory Blaník v Mnichovíchci o odkoupení nemovitých věcí v majetku města pro potřeba domu seniorů
Příloha
PM - 1163 - Schválení změny rozpočtu na rok 2016
Příloha
PM - 1164 - Nabídka prodeje části pozemku parc. č. 1717/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan v majetkku SŽDC městu Mnichovice za účelem vybudování parkoviště pro automobily u železniční zastávky Mnichovice
Příloha
PM - 1165 - Schválení zakoupení vozu pro pečovatelskou službu na leasing
PM - 1166 - Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se Středočeských krajem k pozemní komunikaci a podmínkách stavby "Mnichovice - Myšlínská - veřejné osvětlení bezbariérového chodníku"
Příloha
PM - 1167 - Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt 1 + 1 v čp. 143 Pražská Čeřovka
Příloha
PM - 1168 - Vyhlášení konkuzrního řízení na ředitelku MŠ Mnichovice z důvodu odstoupení ředitelky MŠ Mnichovice z funkce
Přílohy
PM - 1169 - Různé I - výtěžek z Mnichovického kramaření Karla IV.
Příloha
PM - 1170 - Různé II - souhlas s jednorázovou finanční podporou MAS Říčansko o.p.s
Příloha

Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 26. 4. 2016 č. 2016-04

Program
PM - 1154 - Změna usnesení Zastupitelstva města Mnichovice ze dne 25. 1. 2016 - souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt "Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Myšlín včetně veřejného osvětlení a s předfinancováním a spolufinancováním projektu.
Příloha
PM - 1155 - Různé I - vyhlášení předběžného oznámení VZ na stavební práce "Dostavba ZŠ Mnichovice - nástavba nad tělovcičnou
Příloha

Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 30. 3. 2016 č. 2016-03 - aktualizováno

Program
PM - 1137 - Plnění úkolů
PM - 1138 - Volba přísedící Okresního soudu Praha-východ
Příloha
PM - 1139 - Schválení rozpočtu města na rok 2016
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

PM - 1140 - Schválení rozpočtového výhledu 2017-2018
Příloha
PM - 1141 - Schválení výsledků hospodaření příspěvkových organizací
Příloha
PM - 1142 - Schválení individuálních dotací spolkům a organizacím na rok 2016
Příloha
PM - 1143 - Žádost o odkoupení částí pozemků parc. č. 74/3 a parc. č. 1647 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha 1
Příloha 2
PM - 1144 - Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 903/21 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha
PM - 1145 - Žádost ČEZDistribuce o odkoupení částí pozemků parc. č. 1296/30 a parc. č. 1928 v k. ú. Božkov pod trafostanicí
Příloha
PM - 1146 - Dohoda o skončení nájmu bytu 1+1 čp. 143, Pražská ulice Mnichovice a řešení pohledávky
Příloha
PM - 1147 - Návrh na přidělení bytu 1+1 čp. 143, Pražská ulice v Mnichovice
Příloha
PM - 1148 - Vydání Obecně závazné vyhlášky města o zákazu používání alkoholu na některých věřejných prostranstvích
Příloha
PM - 1149 - Vydání Obecně závazné vyhlášky města, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů na území města
Příloha
PM - 1150 - Schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí ul. Pod Lipami v Mnichovicích
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

PM - 1151
- Různé I - revokace usnesení, změna Dohody vlastníků provozně souvisejícího kanalizačního řadu s obcí Všestary
Příloha

PM - 1152 - Různé II - Dohoda o vyrovnání a o další spolupráci s Obcí Struhařov - kompostárna
Příloha - aktualizovánoZasedání Zastupitelstva města Mnichovice 2. 3. 2016 č. 2016-02

Program
PM - 1133 - Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem na realizaci projektu "Bezpečné a bezbariérové chodník - chodník Myšlín"
Příloha
PM - 1134 - Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni se Státním pozemkovým úřadem na uložení veřejného osvětlení v chodníku Myšlín
Příloha 1
Příloha 2
PM - 1135 - Souhlas s uzavřením smlouvy o dílo s vítězem veřejné zakázky na projek cyklostezka " Do Prahy na kole" vyhlášené Městem Říčany na základě uzavřené smlouvy o společním postupu zadavatele v rámci DSO Ladův kraj
Příloha 1
Příloha 2
PM-1136 - Různé I - vyhlášení výběrového řízení na vypracování PD - dostavba ZŠ Mnichovice
Příloha

Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 25. 1. 2016 č. 2016-01

Program
PM - 1125/2016 - Plnění úkolů z jednání MZ
PM - 1126/2016 - Výsledek konkurzního řízení na obsazení fungkce ředitele MŠ Mnichovice
Příloha
PM - 1127/2016 - Souhlas s podáním žádostí o dotace na základě vyhlášených dotačních výzev krajským úředem StK a IROP
Příloha
PM - 1128/2016 - Schválení cen za vodné a stočné na rok 2016
Příloha
PM - 1129/2016 - Projednání žádosti o pojmenování nové ulice na parc. č. 221/5 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha

PM - 1130/2016 - Smlouva o postoupení práv a povinností na stavbu "Optický kabel náměstí Mnichovice"
Příloha
PM - 1131/2016 - Různé I - Smlouva o postoupení práv a povinností na stavbu Mnichovice datový kabel
Příloha
PM - 1132/2016 - Různé II - Souhlas zřizovatele s podáním žádosti na dotaci na projekt "Prevence ke zdravému životnímu stylu v ZŠ Mnichovice
Příloha

Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 14. 12. 2015 č. 2015-08

Program
PM - 1109/2015 - Plnění úkolu z jednání MZ
PM - 1110/2015
- Rozpočtové provizórium na rok 2016

Příloha
PM - 1111/2015 - Úprava rozpočtu města v 2015
Příloha
PM - 1112/2015 - Pověření starostky města rozpočtovým opatřením k 31. 12. 2015
PM - 1113/2015 - Schválení kalkulace jednotné ceny vodného pro rok 2016
Příloha
PM - 1114/2015 - Schválení kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2016 - provozovatel Veřejné služby města Mnichovice
Příloha
Příloha 1
PM - 1115/2015 - Obecně závazná vyhláška města, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
Příloha
PM - 1116/2015 - Prodej části pozemku parc. č. 528/58 v k. ú. Myšlín
Příloha
PM - 1117/2015 - Změna systematizace Veřejných služeb města Mnichovice
Příloha
PM - 1118/2015 - Převod vodovodního a kanalizačního řadu Hrusická na město Mnichovice
Příloha 1
Příloha 2

PM - 1119/2015 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Rekonstrukci aleje podél Pražské ulice v Mnichovicích ze SFŽP ČR
Příloha
PM - 1120/2015 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci na MFČR - projekt dostavba ZŠ Mnichovice - jídelna a tělocvična
Příloha 1
Příloha 2

PM - 1121/2015 - Různé I - Stanovy DSO Ladův Kraj
Příloha
PM - 1122/2015 - Různé II - Udělení finančního daru starostce města
PM - 1123/2015
- Různé III - Udělení finančního daru místostarostce města

PM - 1124/2015 - Různé Iv - Žádost o uzavření darovacích smluv - pozemky ulice Sportovní
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4

Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 25. 11. 2015 č. 2015-07

Program
PM - 1098/2015 - Změna rozhodnutí o schválení smlouvy o společném postupu zadavatele na projekt cyklostezka Říčany - Mnichovice
Příloha
PM - 1099/2015 - Úprava rozpočtu v roce 2015
Příloha
PM - 1100/2015 - Schválení ceníku pronájmu pro školní rok 2015/206 v ZŠ Mnichovice
Příloha
PM - 1101/2015 - Souhlas s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene na uložení optických kabelů
Příloha
PM - 1102/2015 - Zrušení JSDH Božkov
Příloha
PM - 1103/2015 - Různé I - zakoupení Multicar na leasing
Příloha 1
Příloha 2

PM - 1104/2015 - Různé II - OZV, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství
Příloha
PM - 1105/2015 - Různé III - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - stavba rekonstrukce mostku v Podskalí
Příloha
PM - 1106/2015
- Různé IV. - návrh na stanovení provozních poplatků za nadstandardní služby - konání svatebních obřadů

Příloha
PM - 1107/2015 - Různé V - Neuhrazené správní poplatky, dodatečný platební výměr vůči svatební agentuře

Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 14. 10. 2015 č. 2015-06

Program
PM - 1085/2015 - Plnění úkolů z jednání ZM
Příloha

PM - 1086/2015 - Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele MŠ Mnichovice
PM - 1087/2015 - Vyhlášení JŘBU na dodatečné stavební práce "Intenzifikace ČOV Mnichovice"
PM - 1088/2015 - Vydání Obecně závazné vyhlášky města Mnichovice - Řád pohřebiště
Příloha

PM - 1089/2015 - Přijetí neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje SDH jednotek a schválení smlouvy
Příloha

PM - 1090/2015 - Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 528/58 v k.ú. Myšlín
Příloha

PM - 1091/2015 - Projednání a schválení smlouvy o Společném postupu zadavatele na projek cyklostezka Říčany - Mnichovice
Příloha

PM - 1092/2015 - Schválení Dohody vlastníků provozně souvisejícího kanalizačního řadu uzavřené mezi městem Mnichovice
Příloha

PM - 1093/2015 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci na varovné systémy a digitální povodňový plán města Mnichovice
PM - 1094/2015 - Úpava rozpočtu města v roce 2015
Příloha

PM - 1095/2015 - Různé I - žádost o individuální dotaci zimnímu stadionu TJ Slavoj Velké Popovice
Příloha

PM - 1096/2015 - Různé II - dotace na zateplení MŠ Mnichovice
PM - 1097/2015 - Různé III - žádost o vyjádření k bezúplatnému převodu pozemků do vlastnictví města
Příloha 1
Příloha 2

Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 17. 8. 2015 č. 2015-05

Program
PM - 1075/2015 – Plnění úkolů z jednání MZ
PM – 1076/2015 – Projednání záměru KSÚS Středočeského kraje „Rekonstrukce silnice II/508 Mnichovice – Mirošovice
Příloha
Další dokumenty je možné stáhnout zde: http://mnichovice.info/PDF_studie_podklad_pro_zastupitelstvo.zip

PM – 1077/2015 – Vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Příloha
PM – 1078/2015 – Výsledek konkursního řízení na obsazení funkce ředitelky MŠ Mnichovice, návrh na jmenování nové ředitelky MŠ
Příloha
PM – 1079/2015 – Projednání realizace projektu cyklostezky na trase Říčany – Mnichovice
Příloha

PM – 1080/2015 – Prodej zastavěných pozemků parc. Č. 1607/2 a 1461/2 v k.ú. Mnichovice u Říčan Českému svazu chovatelů ZO Mnichovice
Příloha

PM – 1081/2015 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt: „Mnichovice, oprava komunikace Potočiny po povodni"
Příloha

PM – 1082/2015 – Schválení změny rozpočtu města na rok 2015
Příloha

PM – 1083/2015 – Projednání záměru vybudování sběrného dvora v areálu Veřejných služeb města Mnichovice, vypracování a podání žádosti o dotaci v roce 2015
PM – 1084/2015 – Různé I. – udělení finančního daru starostce města

Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 15. 6. 2015 č. 2015-04

Program
PM 1053/2015 - Plnění úkolů z jednání ZM
PM 1054/2015  - Projednání a schválení Závěrečného účtu města za rok 2014 včetně zprávy auditora
Příloha
Závěrečný účet města
PM 1055/2015 - Schválení účetní závěrky za rok 2015
PM 1056/2015 - Schválení plánu kontrol na rok 2015
Příloha
PM 1057/2015 - Schválení použití výtěžku z Mnichovického kramaření extra
Příloha
PM 1058/2015 - Prodej zastavěného pozemku stp. 1206
Příloha
PM 1059/2015 - Schválení změny rozpočtu města na rok 2015
Příloha
PM 1060/2015 - Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na stavbu Vodovod Myšlín
Příloha
PM 1061/2015 - Schválení JŘBU na dodatečné stavební práce na stavbu Intenzifikace ČOV Mnichovice
Příloha
PM 1062/2015 - Schválení JŘBU na dodatečné stavební práce na stavbu Nástavba na budovu ZŠ Mnichovice
Příloha
PM 1063/2015 - Schválení dodatku ke smlouvě s f. Eltodo a. s. na provozování veřejného osvětlení
Příloha
PM 1064/2015 -  Schválení dodatku ke smlouvě se společností Vodafone na umístění zařízení na budově ZŠ Mnichovice
Příloha
PM 1065/2015 - Schválení smlouvy o výpůjče se společností EKO-KOM a. s. nasběrné nádoby - nápojové kartony
Příloha
PM 1066/2015 - Žádost veřejných služeb o schválení nákupu MULTICAR M27 Carrier 4x4 s hydraulickým hákovým nosičem
Přílohy
PM 1067/2015 - Různé I - Žádost Českého svazu chovatelů o odkoupení pozemků pod budovou čp. 674
Přílohy
PM 1068/2015 - Různé II - Schválení kronikářských záznamů za rok 2014 a dar
Přílohy
PM 1069/2015 - Různé III - Projednání petice občanů - vybudování chodníku podél ul. Ondřejovská
Přílohy
PM 1070/2015
- Různé IV - Souhlas s podáním žádosti o odkoupení pozemku u nádraží na vybudování parkoviště
Příloha

PM 1071/2015
- Různé V - Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu
Příloha
PM 1072/2015 - Různé VI - Souhlas s uzavřením darovací smlouvy na převzetí vodovodního a kanaizačního řadu
PM 1073/2015 - Různé VII - registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Přístavbu MŠ Mnichovice - třída Žabičky
Příloha
PM 1074/2015 - Různé VIII - Schválení předpokladů vstupu do projektu BRKO a zmocnění starostky k hlasování na valné hromadě

Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 15. 4. 2015 č. 2015-02

Program
PM 1039/2015 -  Potvrzení dotace od MŠMT ČR na projektová záměr přístavba MŠ Mnichovice
Příloha
PM 1040/2015 - Žádost o spolufinancování projektu Záchrana kostela Narození Panny Marie v Mnichovicích na základě schválené žádosti o dotaci MKČR
Příloha
PM 1041/2015 - souhlas s podáním žádosti o dotaci na projekt přístavba a stavební úpravy Požárního domu
PM 1042/2015 - Úprava rozpočtu města v roce 2015

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Mnichovice


Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 17. 3. 2015 č. 2015-01
Program
PM 1019/2015 - Plnění úkolů
PM
1020/2015 - Schválení rozpočtu města na rok 2015
Přílohy
Žádost VS obce Mnichovice
Návrh rozpočtu na rok 2015
Seznam investičních akcí
Tabulka plnění daňových příjmů
Zápis z finančního výboru
PM 1021/2015 - Schválení rozpočtového výhledu na období 2016 -2017
Příloha
PM 1022/2015 - Výsledky hospodaření příspěvkových organizací
Přílohy
Rozbor hospodaření za rok 2014 ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice

Příloha str. 1, 2, 3, 4, 5 - Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 - Veřejné služby obce Mnichovice
Zpráva o hospodaření školky - Mateřská škola Mnichovice
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014

PM 1023/2015 - Rozdělení příspěvků TJ, spolkům a organizacím
Příloha
PM 1024/2015 - Rozhodnutí o podání zádosti o dataci z FROM na přístavbu MŠ Mnichovice
Příloha
PM 1025/2015 - Rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce aleje podél ulice Pražská"
Příloha
PM 1026/2015 - Rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na elektronickou sirénu z OP ŽP
PM 1027/2015 - Dodatek č. 1 k zástavní smlouvě na půjčku ze SFŽP na projekt Intenzifikace ČOV Mnichovice
Dodatek

PM 1028/2015 - Výsledek VŘ na obsazení funkce ředitele Veřejných služeb obce Mnichovice
PM 1029/2015 - Schválení technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchů místních a účelových  komunikací
Příloha
PM 1030/2015 - Žádost Cesty integrace o.p.s o bezplatné zapůjčení sálu informačního centra k poskytování bezplatných právních a sociálních služeb
Příloha
PM 1031/2015 - Přídělení bytu 1 + 1 v čp. 143, ul. Pražská v Mnichovicích
PM 1032/2015 - Kompostárna Struhařov - smlouva o partnerství
PM 1033/2015 - Zapojení do projektu svozu BRKO Svazu obcí Region Jih
PM 1034/2015 - Různé I. smlouva o narovnání dohodou o započtení pohledávky
PM 1035/2015 - Různé II. - rezignace z funkce ředitelky MŠ Mnichovice
Příloha
PM - 1036/2015
- Různé III. dovolba členů výboru pro ÚP
PM - 1037/2015 - Různé IV. - Registrace akce oprava komunikace ul. Potočiny po povodni
Přílohy
PM - 1038/2015 - Různé V. - Rozpočtové opatření č. 101/2015
Přílohy


Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 17. 12. 2014 č. 2014-12
Program

PM 1007/2014 - Plnění úkolů z jednání ZM


PM 1008/2014 - Rozpočtové provizorium na rok 2015
Příloha - Zápis finančního výboru k rozpočtovému provizoriu

PM 1009/2014 - Úprava rozpočtu a pověření starostky k rozpočtovému opatření k 31.12.2014
Příloha - Rozpočtové opatření č. 106/2014

PM 1010/2014 - Jmenování nových členů školské rady na volební období 2014 - 2017
Příloha

PM 1011/2014 - Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 478/18 k. ú. Myšlín
Příloha - Žádost o odkup

PM 1012/2014 - Prodej pozemku parc. č. 864/2 v k. ú. Mnichovice u Říčan
Příloha

PM 1013/2014 - Schválení cen vodného a stočného pro rok 2015
Příloha - Ceny vodného a stočného 2014
Příloha - Ceny vodného a stočného 2015

PM 1014/2014 - Platba členského příspěvku do Svazku obcí Region Jih a kalkulace ceny vody
Příloha - Platby členských obcí do Svazku obcí Region Jih - rok 2015
Příloha - Schválení kalkulace jednotné ceny pro vodné na kalkulační období
Příloha - Výpočet cen pro vodné pro rok 2015

PM 1015/2014 - Darovací smlouva na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí darovací s panem Hrdličkou
Příloha - Darovací smlouva

PM 1016/2014 - Stanovení ceny za likvidaci tuhého komunálního odpadu pro rok 2015
Příloha - ceník svozu odpadu pro rok 2015

PM 1017/2014 - Schválení změny usnesení ZM č. 14-09-016 ze dne 29.9.2014, darovací smlouva na pozemek komunikace
Příloha - darovací smlouva

PM 1018/2014 - Různé I - Jednací řád ZM


Zasedání Zastupitelstva města Mnichovice 24. 11. 2014 č. 2014-11
Program

PM 1001/2014 - Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí podpory se SFŽP ČR v rámci Operačního programu ŽP na projekt "Zkvalitnění nakládání s odpady v Mnichovicích"
PM 1002/2014 - Projednání a schválení dodatku ke smlouvě se SFŽP ČR na projekt "Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicicích
PM 1003/2014 - Zřízení výboru pro ÚP a regionální rozvoj a volba člená výboru
PM 1004/2014 - Schválení Povodňového plánu města Mnichovice - Povodňový plán
PM 1005/2014 - Různé I - úprava rozpočtu pro rok 2014
PM 1006/2014 - Různé III - rozhodnutí o poskytnutí dotace na Nástavbu ZŠ MNichovice