Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Proti rozhodnutí o neposkytnutí informace lze podat odvolání, které povinný subjekt předloží do 15 dnů od jeho doručení současně se spisovým materiálem nadřízenému orgánu. Ten o odvolání rozhodne do 15 dnů od jeho předložení povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu Povinnému subjektu. Lhůta nelze prodloužit.

Odvolání proti rozhodnutí správního orgánu
Právo podat odvolání proti rozhodnutí správního orgánu je uvedeno v rozhodnutí v části poučení o opravném prostředku. Odvolací lhůta je 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Ten spis postoupí odvolacímu orgánu, kterým je nejblíže nadřízený správní orgán, tj. Krajskému úřadu Středočeského kraje příslušnému odboru.