Příjem žádostí a dalších podání

Popis postupu při vyřizování žádostí o informace a jejich vyřízení
Podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

Žádost je podána dnem doručení povinnému subjektu.

Lze použít formulář: Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

Žádost lze doručit písemně v listinné podobě, elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. elektronicky podepsanou zprávou, či doručením do datové schrány Města Mnichovice ID: ha5bg2


Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona.

Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu event. adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla, event. adresu pro doručování liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování může být též elektronická adresa. Pokud žádost neobsahuje uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu zákona. Povinný subjekt musí vyzvat žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví.li žadatel výzvě ve lhůtě do30 dnů ode dne jejího doručení a žádost nedoplní, povinný subjekt žádost odloží. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je příliš obecná vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti Pokud se žádost vztahuje k působnosti povinného subjektu obdrží žadatel požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů od jejího přijetí nebo doplnění. Pokud se k jeho působnosti nevztahuje pak žádost odloží a tuto skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Lhůtu pro poskytnutí žádosti lze ze závažných důvodů (vyhledávání informací, konzultace s jiným povinným subjektem) prodloužit max. o 10 dnů. O prodloužení lhůty musí být žadatel prokazatelně informován před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Je-li žádost podána elektronicky, musí být učiněna prostřednictvím elektronické podatelny, ve smyslu § 2 písm. y) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, není-li u povinného subjektu zřízena, postačí podání na jakoukoliv jeho elektronickou adresu.


Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Pokud povinný subjekt žádosti třeba jen z části nevyhový, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodu ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno kdo vykonává právo k tomuto předmětu obchodnímu tajemství nebo předmětu ochrany práva autorského, je-li taková osoba povinnému subjektu známa.

Stížnosti  a Petice: “Každý občan má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnosti ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů.”
·     petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání, sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti.
·     ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno
·     petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jména, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat

Městský úřad Mnichovice je povinen petici přijmout.

Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal, anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru.

V odpovědi na petici musí být uvedeno stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Stížnosti jsou přijímány ústně nebo písemně. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned při jejich podání se sepíše záznam, který je stěžovateli předložen k podpisu.

Požádá-li o to stěžovatel nutno sepsat záznam i tehdy, jestliže stížnosti náleží do působnosti jiného subjektu. Stížnosti jsou přijímány každý den .

Náležitosti stížnosti:
1.      datum podání
2.      jméno, příjmení a adresu stěžovatele
3.      označení subjektu, proti kterému stížnost směřuje
4.      předmět stížnosti
5.      kdy a komu byla stížnost předána k prošetření nebo vyřízení
6.      výsledek šetření
7.      výsledek kontroly
Stížnost, kterou není nutné prošetřovat na místě nebo na podkladě vyjádření popř. spisového materiálu jiného subjektu, musí být vyřízeny do 10 dnů ode dne, kdy byly doručeny na MěÚ

Stížnosti, které nelze vyřídit (prošetřit) do 10 dnů ode dne jejich doručení na MěÚ musí být vyřízeny (prošetřeny) nejdéle do 30 dnů ode dne doručení. Tuto lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech se souhlasem tajemníka MěÚ.

O důvodech musí být stěžovatel uvědoměn a rovněž tak subjekt, který stížnost postoupil k prošetření.

Stížnost se považuje za vyřízenou jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění závad a stěžovatel je o této skutečnosti vyrozuměn.

Podání dle zákona č. 500/2004 Sb.  o správním řádu  – důležitá ustanovení

Správní řízení

Státní správa je veřejnou správou uskutečňovanou státem prostřednictvím orgánů státní správy a svým charakterem představuje realizaci moci výkonné. Většina činností vyplývající z jejího výkonu probíhá ve správním řízení. Toto řízení podléhá v režimu zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád. Tento zákon se vztahuje na řízení, v němž o právech,  právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických osob a právnických osob rozhodují v oblasti státní správy orgány obce (města), ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy.

Účastníci řízení

Správní řád stanovuje účastníky správního řízení:
V řízení o žádosti je účastníkem žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu.  

V řízení z moci úřední jsou účastníky dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.  
Dále osoby, o jejichž právech se nerozhoduje, ale mohou být rozhodnutím správního orgánu dotčeny.
Osoby stanovené zvláštním zákonem.
Za účastníka bude v pochybnostech považován  i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak.

Hlavní kroky správního řízení

Zahájení řízení
Správní řízení může být zahájeno dvěma způsoby:

Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Správní řád stanovuje povinné náležitosti každé žádosti, mezi které patří především informace kdo ji podává, které věci se týká a co navrhuje..

Řízení z moci úřední je zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámí zahájení účastníkovi doručením oznámení nebo ústním prohlášením
Přerušení řízení
Správní řád umožňuje usnesením přerušit správní řízení, a to z důvodu:
zahájení řízení o předběžné otázce;

odstranění nedostatků podání žadatelem, kdy je žadatel zároveň vyzván k doplnění chybějících údajů;
zaplacení správního poplatku;
ustanovení opatrovníka procesně nezpůsobilému účastníkovi;
dalších důvody stanovené zákonem;
na požádání žadatele.
Lhůty pro vydání rozhodnutí
V jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Rozhodnutí

Rozhodnutí je jednostranný právní úkon, kterým správní úřad v konkrétním případě řeší právní poměry jmenovitě určených osob. Rozhodnutím však může správní orgán rozhodnout nejen o celé věci, ale také pouze mezitímně nebo o části věci, jestliže to umožňuje povaha věci a jestliže je to účelné.

Náležitosti rozhodnutí:

část výroková, odůvodnění a poučení účastníků o opravném prostředku.
Nepodá-li některý z účastníků ve stanovené lhůtě odvolání, rozhodnutí nabývá právní moci.