CzechPoint

ČESKÝ PODACÍ OVĚŘOVACÍ INFORMAČNÍ NÁRODNÍ TERMINÁL je asistovaným místem výkonu Veřejné Správy, zde můžete zažádat o výpisy veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.

CzechPoint poskytuje:

Výpis z Katastru nemovitosti

Výpis z obchodního rejstříku

Výpis ze živnostenského rejstříku

Výpis z rejstříku trestů

Výpis z bodového hodnocení

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Registr účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství

Insolvenční rejstřík

Datové schránky

Autorizovaná konverze dokumentů

KDE NAJDETE PRACOVIŠTĚ CZECH POINT
Městský úřad Mnichovice

Masarykovo náměstí 83
251 64 Mnichovice

Informační centrům Mnichovice

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Pátek 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Sobota  8.00 - 12.00 13.00 - 12.00

Pracoviště matriky a evidence obyvatel

Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

Ceníky služeb CzechPoint 

Výpis z Katastru nemovitosti
Co potřebujete: katastrální území a číslo listu vlastnictví

Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další i započatou stránku
Web registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete: IČ (identifikační číslo)

Zaplatíte:
100,- Kč za první stránku

50,- Kč za každou další i započatou stránku
Web registru: www.justice.cz
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete:
IČ (identifikační číslo)

Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku

50,-Kč za každou další i započatou stránku
Web registru: http://www.rzp.cz
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Výpis z rejstříku trestů
Může žádat: osoba, které se výpis týká, předkládá platný občanský průkaz nebo cestovní doklad,

zmocněnec po předložení úředně ověřené plné moci a svého průkazu totožnosti
Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku

50,-Kč za každou další i započatou stránku

Výpis z bodového hodnocení
Může žádat:
osoba, které se výpis týká, předkládá platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, zmocněnec po předložení úředně ověřené plné moci a svého průkazu totožnosti.

Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další i započatou stránku

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Co potřebujete: IČ (identifikační číslo)

Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další i započatou stránku
 

Registr účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství
Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který má oprávnění k provozování sběru vybraných autovraků od krajského úřadu.

Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku

50,-Kč za každou další i započatou stránku

Insolvenční rejstřík
je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré důležité informace týkajících se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Co potřebujete: IČO (identifikační číslo příslušné hledané organizace) nebo osobní údaje (konkrétní osoba)
Zaplatíte:
100,-Kč za první stránku

50,-Kč za každou další i započatou stránku

Datové schránky
elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů orgánů veřejné moci a k provádění podání vůči nim.

Zaručená komunikace s orgány veřejné moci.
Autorizovaná konverze dokumentů

Od 01.01.2010 mohou majitelé datových schránek prostřednictvím pracovišť Czechpoint povolit doručování datových zpráv od jiných fyzických, podnikajících fyzických osob nebo právnický osob - tzv. komerčních zpráv.

Dokument, doručený prostřednictvím datové schránky, bude mít stejnou váhu, jako doporučená zásilka s dodejkou, a to i do vlastních rukou.
Zpráva, doručená prostřednictvím datové schránky, má stejnou váhu jako jím podepsaný dokument v listinné podobě.
Datová schránka není e-mailová schránka, zpráva odeslaná prostřednictvím datové schránky je po 10 dnech považována za doručenou, aniž by ji adresát musel otevřít.

Potvrzení o dodání a doručení datové zprávy:

Dodejka je vytvořena ve chvíli, kdy byla odeslaná datová zpráva dodána do datové schránky adresáta, fakticky dojde k dodání v okamžiku odeslání datové zprávy, takže dodejka má význam pouze jako oficiální potvrzení.

Doručenka je vytvořena v okamžiku, kdy je datová zpráva považována za doručenou. To nastane buď přihlášením adresáta do své datové schránky, nebo po uplynutí 10 dnů (doručení fikcí). Doručenka obsahuje informaci o tom, zda bylo doručeno přihlášením či fikcí.

Datová schránka není dlouhodobým úložištěm, obsah datových zpráv bude smazán 90 dní po jejich doručení.

Právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku vznikají datové schránky automaticky, nemusí si o ně žádat a ani je aktivovat. Přístupový kód přijde v dopise jejich statutárnímu zástupci.
Fyzické osoby včetně podnikatelů mohou o zřízení schránky požádat dobrovolně, datová schránka bude zřízena zdarma do tří dnů.

Elektronický podpis obecně není potřeba. Úkon učiněný prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný. Jsou však případy, kdy zákon uznávaný elektronický podpis vyžaduje, obecně se jedná o typy podání, která v listinné podobě vyžadují ověřený podpis. Proto je fyzickým osobám, které si dosud kvalifikovaný certifikát nepořídily a které chtějí zřídit datovou schránku doporučeno si kvalifikovaný certifikát pořídit.

Kvalifikované certifikáty vystavují tzv. akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb, jejich seznam je zveřejněn na webových stránkách ministerstva vnitra na adrese www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelených-akreditací
Web: http://www.datoveschranky.info/

Autorizovaná konverze dokumentů
Používá se tam, kde je nutné převést dokument z elektronické podoby do listinné nebo obráceně, přičemž je důležité zachovat právní sílu dokumentu. Autorizovaná konverze se tedy použije obecně tam, kde se dnes používá ověřená kopie.

Typické příklady:
1. K podání, odesílaném prostřednictvím datové schránky, je nutno přiložit originál nebo ověřenou kopii dokumentu, který existuje jen v listinné podobě.
2. Z nějakého důvodu je třeba mít k dispozici v listinné podobě ověřenou kopii dokumentu, který byl doručen prostřednictvím datové schránky.

Zaplatíte:
30,- Kč za první stránku
30,- Kč za každou další i započatou stránku

Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

200,- Kč (poprvé zdarma)

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad ve smyslu § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nařízení vlády č. 173/2006 sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

Za informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. je Městský úřad oprávněn žádat úhradu dle následujícího Sazebníku:
Kopírování dokumentů

a) obyčejné černobílé (1 stránka)
A4 - jednostranně 2,- Kč
A4 - oboustranně 3,- Kč
A3 - jednostranně 4,- Kč
A3 - oboustranně 6,- Kč
b) barevné sedminásobek sazby za obyčejné kopírování


Náhrady za odeslání dokumentů poštou
– dle platného sazebníku České pošty
K uvedeným sazbám se ve všech případech připočítává úhrada za obálku (dopisnici) dle typu - Kč 0,50-; 2,50-; 4,-.

Náklady na poštovní služby

Použití výpočetní techniky

Tisk z počítače na laserové tiskárně (formát A4 jednostranný)  

Černobíle 5,- Kč
Barevně 10,- Kč
Digitální foto 13,- Kč
Kopírování na datové nosiče
Disketa 3½ 20,-Kč
CD 50,- Kč
Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele je nepřípustné.

Náklady na přípravu informace (zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, popř. úkony, které nelze jinak zařadit) se stanovují na 150,- Kč za každou započatou hodinu výkonu při rozsáhlém zpracovávání informací.

Řešení životních situací

Pomoc při řešení životních situací s postupy jejich řešení ve vztahu k státním a veřejným institucím naleznete komplexně zpracované na

Uvedený informační zdroj umožňuje vyhledávání jak podle tematických okruhů, či působnosti úřadů, tak podle povahy cílových osob, jichž se nastalá životní situace týká.

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Proti rozhodnutí o neposkytnutí informace lze podat odvolání, které povinný subjekt předloží do 15 dnů od jeho doručení současně se spisovým materiálem nadřízenému orgánu. Ten o odvolání rozhodne do 15 dnů od jeho předložení povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu Povinnému subjektu. Lhůta nelze prodloužit.

Odvolání proti rozhodnutí správního orgánu
Právo podat odvolání proti rozhodnutí správního orgánu je uvedeno v rozhodnutí v části poučení o opravném prostředku. Odvolací lhůta je 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Ten spis postoupí odvolacímu orgánu, kterým je nejblíže nadřízený správní orgán, tj. Krajskému úřadu Středočeského kraje příslušnému odboru.

Příjem žádostí a dalších podání

Popis postupu při vyřizování žádostí o informace a jejich vyřízení
Podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

Žádost je podána dnem doručení povinnému subjektu.

Lze použít formulář: Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

Žádost lze doručit písemně v listinné podobě, elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. elektronicky podepsanou zprávou, či doručením do datové schrány Města Mnichovice ID: ha5bg2


Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona.

Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu event. adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla, event. adresu pro doručování liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování může být též elektronická adresa. Pokud žádost neobsahuje uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu zákona. Povinný subjekt musí vyzvat žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví.li žadatel výzvě ve lhůtě do30 dnů ode dne jejího doručení a žádost nedoplní, povinný subjekt žádost odloží. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je příliš obecná vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti Pokud se žádost vztahuje k působnosti povinného subjektu obdrží žadatel požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů od jejího přijetí nebo doplnění. Pokud se k jeho působnosti nevztahuje pak žádost odloží a tuto skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Lhůtu pro poskytnutí žádosti lze ze závažných důvodů (vyhledávání informací, konzultace s jiným povinným subjektem) prodloužit max. o 10 dnů. O prodloužení lhůty musí být žadatel prokazatelně informován před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Je-li žádost podána elektronicky, musí být učiněna prostřednictvím elektronické podatelny, ve smyslu § 2 písm. y) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, není-li u povinného subjektu zřízena, postačí podání na jakoukoliv jeho elektronickou adresu.


Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Pokud povinný subjekt žádosti třeba jen z části nevyhový, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodu ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno kdo vykonává právo k tomuto předmětu obchodnímu tajemství nebo předmětu ochrany práva autorského, je-li taková osoba povinnému subjektu známa.

Stížnosti  a Petice: “Každý občan má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnosti ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů.”
·     petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání, sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti.
·     ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno
·     petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jména, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat

Městský úřad Mnichovice je povinen petici přijmout.

Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal, anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru.

V odpovědi na petici musí být uvedeno stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Stížnosti jsou přijímány ústně nebo písemně. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned při jejich podání se sepíše záznam, který je stěžovateli předložen k podpisu.

Požádá-li o to stěžovatel nutno sepsat záznam i tehdy, jestliže stížnosti náleží do působnosti jiného subjektu. Stížnosti jsou přijímány každý den .

Náležitosti stížnosti:
1.      datum podání
2.      jméno, příjmení a adresu stěžovatele
3.      označení subjektu, proti kterému stížnost směřuje
4.      předmět stížnosti
5.      kdy a komu byla stížnost předána k prošetření nebo vyřízení
6.      výsledek šetření
7.      výsledek kontroly
Stížnost, kterou není nutné prošetřovat na místě nebo na podkladě vyjádření popř. spisového materiálu jiného subjektu, musí být vyřízeny do 10 dnů ode dne, kdy byly doručeny na MěÚ

Stížnosti, které nelze vyřídit (prošetřit) do 10 dnů ode dne jejich doručení na MěÚ musí být vyřízeny (prošetřeny) nejdéle do 30 dnů ode dne doručení. Tuto lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech se souhlasem tajemníka MěÚ.

O důvodech musí být stěžovatel uvědoměn a rovněž tak subjekt, který stížnost postoupil k prošetření.

Stížnost se považuje za vyřízenou jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění závad a stěžovatel je o této skutečnosti vyrozuměn.

Podání dle zákona č. 500/2004 Sb.  o správním řádu  – důležitá ustanovení

Správní řízení

Státní správa je veřejnou správou uskutečňovanou státem prostřednictvím orgánů státní správy a svým charakterem představuje realizaci moci výkonné. Většina činností vyplývající z jejího výkonu probíhá ve správním řízení. Toto řízení podléhá v režimu zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád. Tento zákon se vztahuje na řízení, v němž o právech,  právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických osob a právnických osob rozhodují v oblasti státní správy orgány obce (města), ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy.

Účastníci řízení

Správní řád stanovuje účastníky správního řízení:
V řízení o žádosti je účastníkem žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu.  

V řízení z moci úřední jsou účastníky dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.  
Dále osoby, o jejichž právech se nerozhoduje, ale mohou být rozhodnutím správního orgánu dotčeny.
Osoby stanovené zvláštním zákonem.
Za účastníka bude v pochybnostech považován  i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak.

Hlavní kroky správního řízení

Zahájení řízení
Správní řízení může být zahájeno dvěma způsoby:

Řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Správní řád stanovuje povinné náležitosti každé žádosti, mezi které patří především informace kdo ji podává, které věci se týká a co navrhuje..

Řízení z moci úřední je zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámí zahájení účastníkovi doručením oznámení nebo ústním prohlášením
Přerušení řízení
Správní řád umožňuje usnesením přerušit správní řízení, a to z důvodu:
zahájení řízení o předběžné otázce;

odstranění nedostatků podání žadatelem, kdy je žadatel zároveň vyzván k doplnění chybějících údajů;
zaplacení správního poplatku;
ustanovení opatrovníka procesně nezpůsobilému účastníkovi;
dalších důvody stanovené zákonem;
na požádání žadatele.
Lhůty pro vydání rozhodnutí
V jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Rozhodnutí

Rozhodnutí je jednostranný právní úkon, kterým správní úřad v konkrétním případě řeší právní poměry jmenovitě určených osob. Rozhodnutím však může správní orgán rozhodnout nejen o celé věci, ale také pouze mezitímně nebo o části věci, jestliže to umožňuje povaha věci a jestliže je to účelné.

Náležitosti rozhodnutí:

část výroková, odůvodnění a poučení účastníků o opravném prostředku.
Nepodá-li některý z účastníků ve stanovené lhůtě odvolání, rozhodnutí nabývá právní moci.

Žádosti o informace

Pokyny pro získávání informací:

a) místo a způsob: příslušné informace lze získat na MěÚ Mnichovice, Masarykovo nám 83, 251 64
b) místo a způsob, kde  a jak lze podat písemnou žádost o informace :

přímo podáním  do podatelny MěÚ Mnichovice:
Masarykovo nám. 83, 251 64, Mnichovice  v pracovních dnech nebo zasláním písemné  žádosti na adresu či elektronickou podatelnu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podáním do datové schránky Města Mnichovice ID: ha5bg2

Stanovené hodiny pro veřejnost:
Po a St:  8:00 – 12:00 hod  13:00 – 17:00 hod
Út a Čt : 8:00 – 12:00 hod  13.00 – 16:00 hod
Pá:         8:00 – 12:00 hod  13:00 – 14:00 hod

nebo v Informačním centru MěÚ Mnichovice:
Po – Pá: 8.00 – 12:30   13:00 – 17.00 hod.
So:        8:00 – 12:00 hod.

Formulář:  Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace - standard ISVS

1. Oficiální název
Město Mnichovice
Město Mnichovice se dělí na tyto územní části:
Mnichovice
Božkov
Myšlín

2. Důvod a způsob založení
Město Mnichovice vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona o obcích v platném znění ke dni 20.června 2000 dekretem předaným předsedou parlamentu České republiky, Václavem Klausem, o určení obce Mnichovice městem. Bylo tak potvrzeno právo, které Mnichovice obdržely od krále Vladislava II., a které potvrdili další panovníci. A dle § 2 výše uvedeného zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 20 občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích).
Město Mnichovice se dělí na tyto územní části:

Mnichovice
Božkov
Myšlín

3. Organizační struktura
Orgány města jsou: zastupitelstvo města, starosta, místostarosta a městský úřad úřad.
Orgány zastupitelstva města jsou výbory a komise.
Město může k plnění svých úkolů dále zakládat a zřizovat organizační složky města bez právní subjektivity a právnické osoby.
Členové zastupitelstva města
Výbory a komise
Organizační struktura MěÚ

4. Kontaktní spojení
Město Mnichovice
Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice
tel.: 323 666 311
fax:  323 666 320
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: ha5bg2f
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
St: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

5. Případné platby můžete poukázat na účet
Bankovní spojení pro veřejnost:
KB Praha – východ
číslo účtu : 1727201/0100
Hotově můžete platit v pokladně:
Masarykovo nám 83, 251 64 Mnichovice

6. Identifikační číslo organizace (IČO)
IČO: 00240478

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
DIČ: CZ00240478

8. Dokumenty rozpočtového procesu
Dokumenty rozpočtového procesu

9. Žádost o informace
Směrnice o svobodném přístupu k informacím
Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky

12. Formuláře
Formuláře ke stažení

13. Řešení životních situací
Řešení životních situací

14. Nejdůležitější předpisy
Důležité právní předpisy
Vyhlášky Města Mnichovice
Nařízení Města Mnichovice
Směrnice Města Mnichovice

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad

16. Výroční zpráva
Výroční zprávy

17. Seznam organizací
Příspěvkové organizace města
Organizační složky města