Matrika

Matrika vykonává státní správu v územním obvodu:

Mnichovice, Hrusice, Kaliště, Lensedly, Mirošovice, Ondřejov, Turkovice, Pětihosty, Senohraby, Strančice, Struhařov, Všestary, Menčice, Zvánovice            

v těchto činnostech :
uzavření manželství, vystavuje rodné listy, oddací listy, úmrtní listy a jejich duplikáty, provádí změnu jmen a příjmení, určení otcovství, zápisy matričních událostí v cizině pro Zvláštní matriku Brno, spolupracuje s evidencí obyvatel a matričním úřadem obce s rozšířenou působností a odd. vnitřní správy Krajského úřadu SK. Vede matriční knihy narození, manželství, úmrtí,  vyhotovuje doklady pro tuzemsko i cizinu, výpisy z matričních knih. Provádí dodatečné záznamy a změny do matričních knih.


Svatební obřady se konají ve svatební síni MěÚ Mnichovice a v létě v hezkém počasí na zahradě MěÚ. Mimo naši určenou obřadní síň se svatební obřady konají např. v Hotelu S.E.N. v Senohrabech, ve Strančicích v Kapli Sv. Anny, v hotelu Legner ve Zvánovicích, v Ondřejově na Hvězdárně a dalších místech po domluvě s matrikou.

obadn-s-01w obadn-s-02w obadn-s-03w obadn-s-04w
zahrada2016-01w zahrada2016-02w zahrada2016-03w zahrada2016-04w

Určený den pro svatební obřady je pátek. Rezervace termínů lze domluvit po telefonu. Mimo určený den oddáváme soboty pouze v těchto termínech:


V roce 2018

 

Červen
16.06. a 30.06.2018

 


Červenec

14.07.  a 28.07.2018

 


Srpen

11.08.  a 18.08. a  25.08.2018

 


Září

01.09. 2018

 

K žádosti o uzavření manželství potřebujete:

 -formulář Dotazník k uzavření manželství (k vyzvednutí na matrice)

- platný občanský průkaz

- rodný list

- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného

- úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého

Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

-         doklad o státním občanství (lze prokázat platným cestovním pasem)

-         rodný list

-         doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců), je-li cizím státem vydáváno

-         potvrzení o osobním stavu a pobytu

-         úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince

-         pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince      

Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, který vyhotoví český soudní tlumočník, jsou-li vystaveny v cizím jazyce. (konkrétní informace zodpovíme na matrice).

Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky, vydané Ředitelstvím Policie ČR odb. cizinecké policie, odd. pobytových agend, to neplatí, jde-li o občana EU. Toto potvrzení nesmí být  ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci požádají o vydání osvědčení k církevnímu sňatku. Bez tohoto osvědčení nelze manželství uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude sňatek uzavřen. K vydání osvědčení se předkládají doklady stejné jako při uzavření manželství

Správní poplatky:

Nemá-li ani jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR                                  3.000,- Kč
Pouze jeden ze snoubenců má trvalý pobyt na území ČR …..                             2.000,- Kč
Svatba na jiném vhodném místě nebo mimo stanovené oddací dny a hodiny …..   1.000,- Kč

Ke správním poplatkům připočítáváme poplatky za nadstandardní služby mimo obřadní síň takto:
svatební obřad na zahradě Městského úřadu Mnichovice
1.210 Kč vč.DPH

výjezd na jiná místa
ve správním obvodu Matriky MěÚ Mnichovice 1.210 Kč vč.DPH


Určení otcovství:

Rodiče dítěte (občané ČR) mají možnost se dostavit ještě před narozením dítěte na kteroukoliv matriku a učinit souhlasné prohlášení o otcovství k dosud nenarozenému dítěti spolu s dohodou o příjmení a jménu dítěte. Rodiče cizinci mohou učinit prohlášení o otcovství i u soudu.

K žádosti o určení otcovství potřebujete:

K dosud nenarozenému dítěti:

- platné občanské průkazy, rodné listy, těhotenský průkaz, rozvedené ženy rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci, ovdovělé ženy úmrtní list manžela, rodné listy dětí, které spolu již rodiče mají.

K narozenému dítěti :

- platné občanské průkazy, rodné listy, rodný list dítěte, ke kterému se dělá zápis o určení otcovství, rozvedené ženy rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci, ovdovělé ženy úmrtní list manžela, rodné listy dalších dětí, které spolu již rodiče mají.

Jeden z rodičů cizinec – určení otcovství k nenarozenému dítěti:

-         platné doklady totožnosti – občanský průkaz, cestovní doklad

-         rodné listy, těhotenský průkaz, rodné listy společných dětí, u žen potvrzení o rodinném stavu, potvrzení o trvalém pobytu nebo o pobytu na území ČR se zápisem od kdy – do kdy, rozvedené ženy rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci, ovdovělé ženy úmrtní list manžela, (doklady musí být přeloženy do češtiny soudním tlumočníkem ČR

-         nutná přítomnost úředního tlumočníka ČR (zařídí žadatelé na své náklady)

Jeden z rodičů cizinec – určení otcovství k narozenému dítěti:

-         platné doklady totožnosti – občanský průkaz, cestovní doklad

-         rodné listy, rodný list dítěte, ke kterému se dělá zápis o určení otcovství, rodné listy společných dětí, u žen potvrzení o rodinném stavu, potvrzení o trvalém pobytu nebo o pobytu na území ČR se zápisem od kdy – do kdy, rozvedené ženy rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci, ovdovělé ženy úmrtní list manžela, (doklady musí být přeloženy do češtiny soudním tlumočníkem ČR

-         nutná přítomnost úředního tlumočníka ČR (zařídí žadatelé na své náklady)

Pokud se dítě narodí do 300-tého dne po rozvodu manželství, považuje se za otce bývalý manžel. Pokud jiný muž o sobě tvrdí, že je otcem dítěte, lze otcovství manžela považovat za vyloučené na základě souhlasného prohlášení matky, manžela a tohoto muže před soudem v řízení o popření otcovství.

Správní poplatky – bez poplatku.