Evidence obyvatel

Evidence obyvatel: Vede evidenci obyvatel, přihlašuje občany k trvalému pobytu, přiděluje čísla popisná a evidenční, provádí správní řízení na úseku rušení trvalých pobytů. Spolupracuje s evidencí obyvatel a matričním úřadem obce s rozšířenou působností a odd. vnitřní správy Krajského úřadu SK. Podává informace k vyřízení občanských průkazů a cestovních pasů.

Pečovatelská služba
- uzavírání smluv s klienty

Volby a sčítání lidu: Zabezpečení vyhlášených voleb a sčítání lidu v souladu s platnými zákony ČR

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Změna místa trvalého pobytu se provádí na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu (V Mnichovicích na MěÚ, Masarykovo nám. 83, Evidence obyvatel). Odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné.

Kdo může změnu ohlásit:
- občan České republiky starší 15 let
- zákonný zástupce, popřípadě pěstoun za občana mladšího 15 let
- zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
- podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
- občanem pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci


Co je potřeba:
vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (pouze originální tiskopis, který je k dispozici na MěÚ).
- předložit platný občanský průkaz

-
za občana mladšího 15 let český rodný list dítěteobčanský průkaz dítěte, v případě, že mu byl vydán
-
za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu, předloží své oprávnění k zastupování občana a jeho občanský průkaz (v případě, že mu občanský průkaz nebyl vydán, předloží rodný list občana).

- občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas
- občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
- doložit vlastnictví bytu nebo domu (např. výpisem z katastru nemovitostí) nebo oprávněnost užívání bytu nebo domu (např. nájemní smlouvou v originále či ověřené kopii) nebo zajistit přítomnost vlastníka, který potvrdí svůj souhlas před zaměstnancem úřadu nebo úředně ověřené písemné potvrzení  oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např.byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

 V případě, že souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu uděluje oprávněná osoba, je nutné zároveň doložit, že oprávněná osoba je vlastníkem domu nebo bytu nebo je oprávněna je užívat.

Správní poplatek:

- 50 Kč.
Osoby mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.


Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu (roh). Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.
Po ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu (vyřizuje MěÚ v Říčanech, Komenského nám. 1619, budova F, oddělení evidence obyvatel, osobních a cestovních dokladů)