Organizační struktura MěÚ

V čele městského úřadu je starosta, který odpovídá zastupitelstvu města za svoji činnost. Činnost pracovníků městského úřadu řídí starosta prostřednictvím tajemnice, která je bezprostředním nadřízeným vedoucích odborů a ostatních pracovníků MěÚ.

Mgr. Petra Pecková
starostka města

Tel.:
323 666 377
Mobil:
603 232 524
E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kompetence: Zastupuje město navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva města,  může starosta provést jen po předchozím schválení tímto orgánem. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města. Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu   tajemníka městského úřadu a stanoví jeho plat dle zvláštních předpisů. Nestanoví-li zastupitelstvo města jinak, starosta odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok může po projednání s krajským  úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech, může po Policii ČR požadovat spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města plní další úkoly stanovené  zákonem o obcích a zvláštními zákony.

Margita Valentová

členka zastupitelstva a 1. místostarostka města

Zastupuje plně starostku v době její nepřítomnosti.
E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: 323 666 310
Mobil:
724 319 000
Kompetence:
Sociální a zdravotní, životní prostředí, PR města, kultura a svatební obřady.

JUDr. Jan Zenkl

člen zastupitelstva a 2. místostarosta města

E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kompetence:
Územní plánování, cestovní ruch a svatební obřady.

Tajemnice Městského úřadu Mnichovice:

Ing. Miroslava Vojtíšková
tel. 323 666 388
mob. 602 425 393
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tajemnice městského úřadu je pracovníkem tohoto úřadu. Je nadřízena všem pracovníkům městského úřadu a plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů. Podle pokynů starosty plní úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva města  a další úkoly vyplývající z její  pracovní náplně, zajišťuje úkoly v přenesené působnosti města vyplývající ze zvláštních zákonů, plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci města zařazenými v městském úřadu, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnancům města zařazeným v městském úřadu s výjimkou platů vedoucích odborů městského úřadu, řídí a kontroluje organizační složky města, pokud zastupitelstvo nestanoví jinak, vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád městského úřadu, další směrnice, pokyny a nařízení MěÚ, koordinuje a kontroluje činnost zaměstnanců městského úřadu, zajišťuje vybavení pracovišť a zaměstnanců potřebnými pomůckami a technickými prostředky, sleduje odbornou úroveň podřízených zaměstnanců a projednává s nimi způsob zvyšování kvalifikace.
Tajemnice stanoví v mezích platných předpisů platy zaměstnancům městského úřadu a navrhuje  starostovi  města  platy vedoucích pracovníků ( odboru, organizační složky, příspěvkové organizace). Ze své činnosti v oblasti samostatné působnosti a v přenesené působnosti je odpovědná   starostovi.
Dále  dává souhlas k čerpání dovolené, povoluje služební cesty, stanovuje pracovní náplně odboru a pracovníků jim přímo řízených.
Tajemnice  městského úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města  s hlasem poradním.

Stavební úřad MěÚ  Mnichovice

tel: 323 666 313
e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedoucí odboru: Ing. Táňa Vladyková
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel: 323 666 333

samostatné odborné pracovnice:
Stanislava  Pátková
tel: 323 666 315
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Markéta Padevětová

tel: 323 666 317
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jana Krčilová

tel.: 323 666 314
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

administrativní pracovnice, archivářka:
Marcela Funková

tel: 323 666 313
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stavební úřad
: vykonává stavební správu pro územní obvody těchto obcí:

Hrusice, Kaliště, Mirošovice, Mnichovice, Ondřejov, Pětihosty, Senohraby, Strančice, Struhařov, Všestary, Zvánovice.
Rozsah činnosti:
Stavební úřad   ve své působnosti poskytuje územně plánovací informace, posuzuje záměry v územní a vydává územní souhlasy, vede územní řízení pro vydání územních rozhodnutí (umístění  staveb, změna využití, změna stavby, změna vlivu stavby na využití území, dělení a scelování pozemků, ochranném pásmu), prodlužuje platnosti územních rozhodnutí, posuzuje ohlášení staveb, terénních úprav a zařízení, vede stavební řízení,vydává a prodlužuje stavební povolení, vydává rozhodnutí o změně staveb, posuzuje oznámení o užívání staveb, posuzuje žádosti o kolaudační souhlas, vydává kolaudační rozhodnutí, posuzuje oznámení o změně užívání, posuzuje ohlášení  odstranění staveb, nařizuje odstranění staveb,vykonává stavební dozor a zvláštní pravomoci SÚ, řeší přestupky a delikty

Veškerá činnost  SÚ  vyžaduje  úzkou spolupráci s nadřízeným orgánem KÚ SČK a dotčenými orgány.

Pracoviště  - kancelář starosty

Mgr. Dagmar Šrámková
sekretářka
tel. : 323 666 303
fax: 323 666 319
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rozsah činnosti:
Podatelna, distribuce a evidence došlé a odeslané pošty. Administrativní servis pro představitele města, podatelna, zveřejňování informací na úředních deskách.  Zpracování písemných materiálů pro volené zástupce, organizace styku starosty s veřejností, příprava podkladů pro jednání   zastupitelstva města ,  vypracování zápisů z jednání.  Zvláštní evidence stížností, petic, poskytování informací dle zákona č. 166/99 Sb., evidence smluv, řádů, směrnic, pokynů  a odeslané a došlé pošty představitelů města.

Pracoviště poplatků a životního prostředí

Natálie Baborová -  místní poplatky , odpady, pohřebnictví, kácení stromů, zatoulaná zvířata
tel: 323 666 304
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rozsah činnosti: spravuje místní poplatky v souladu s vyhláškou o místních poplatcích: ze psů, z ubytovací kapacity, z výherních hracích přístrojů, reklamy. Zajišťuje prodej známek na svoz tuhého komunálního odpadu (svoz popelnic), svoz bioodpadu, prodej pytlů na odpad.
Vydává rozhodnutí a vybírá poplatky ze záboru veřejného prostranství a poplatky za hrobová místa, vede evidenci majitelů hrobů.
Zpracovává a zajišťuje agendu kácení stromů, odchyt psů a očkování psů proti vzteklině.

Pracoviště vnitřní správy
Ivana Kuklovámatrika, evidence obyvatel,

Czechpoint - výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík, bodové ohodnocení, ověřování podpisů a listin, personalistika, volby,
tel: 323 666 307
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Martina Pinková evidence obyvatel, matrika, pečovatelská služba,
Czechpoint – výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík, bodové ohodnocení,
ověřování podpisů a listin, seznamy voličů, akce vítání občánků.
tel: 323 666 306
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rozsah činnosti:

Matrika
Mnichovice, Hrusice, Kaliště, Lensedly, Mirošovice, Ondřejov, Turkovice, Pětihosty, Senohraby, Strančice, Struhařov, Všestary, Menčice, Zvánovice           
v těchto činnostech :
uzavření manželství, vystavuje rodné listy, oddací listy, úmrtní listy a jejich duplikáty, provádí změnu jmen a příjmení, určení otcovství, zápisy matričních událostí v cizině pro Zvláštní matriku Brno, spolupracuje s evidencí obyvatel a matričním úřadem obce s rozšířenou působností a odd. vnitřní správy Krajského úřadu SK. Vede matriční knihy narození, manželství, úmrtí,  vyhotovuje doklady pro tuzemsko i cizinu, výpisy z matričních knih. Provádí dodatečné záznamy a změny do matričních knih.

Evidence obyvatel
Vede evidenci obyvatel, přihlašuje občany k trvalému pobytu, přiděluje čísla popisná a evidenční, provádí správní řízení na úseku rušení trvalých pobytů. Spolupracuje s evidencí obyvatel a matričním úřadem obce s rozšířenou působností a odd. vnitřní správy Krajského úřadu SK. Podává informace k vyřízení občanských průkazů a cestovních pasů.

Pečovatelská služba
- uzavírání smluv s klienty

Volby a sčítání lidu: Zabezpečení vyhlášených voleb a sčítání lidu v souladu s platnými zákony ČR.


Pracoviště finanční  a správy majetku města

Irena Tesaříková – finance, rozpočet města
tel.: 323 666 309
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tereza Šulcová
tel: 323 666 308
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kateřina Cízlová – inventarizace, evidence majetku města
tel: 323 666 324
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rozsah činnosti: Příprava  podkladů  pro zpracování  rozpočtu města - jeho návrh včetně rozpočtových opatření, pořízení schváleného rozpočtu, úpravy rozpočtu dle schválení, čerpání rozpočtu, měsíční přehledy a rozbory plnění rozpočtu, zpracování kompletní agendy účetnictví města včetně měsíčních účetních uzávěrek, zpracovává rozbory finančního hospodaření a rozpočtového hospodaření, zpracování metodických pokynů pro celou oblast finančního hospodaření s prostředky města, zpracování agendy sociálního fondu zaměstnanců, zpracování agendy knih odeslaných a došlých faktur, zpracování  evidence všech smluv uzavřených městem, z kterých vyplývají finanční závazky či plnění a zajištění plnění finančních podmínek těchto smluv, zpracování statistických výkazů pro Český statistický úřad, spolupráce při zpracování daňového přiznání pro finanční úřad (daň z příjmů obce), realizace  bezhotovostních plateb, zajištění kompletní operativně technické evidence majetku města a inventarizace tohoto majetku.

Pracoviště informačního centra

Radka Laštovičková – pracovnice IC
Renáta Zuzaníková – pracovnice IC
tel: 323 666 311
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://ic.mnichovice.info

Rozsah činnosti:
Informace - o městě, jeho okolí a mikroregionu Ladův kraj, o ubytování a stravování, o službách a institucích ve městě, o službách MěÚ, kulturních, historických a turistických zajímavostech města, okolí a regionu, telefonních číslech, o vlakových a autobusových spojích,  o úřadech a institucích, o možnostech kulturního a sportovního vyžití. Poskytování informací i v cizích jazycích
Prodej – map, plánů měst, pohlednic, propagačních materiálů, turistických známek, knih, jízdenek PID, upomínkových předmětů města a okolí a pytlů na odpad.
Podatelna a ústředna
Služby pro občany města a okolí – průvodcovská služba v oblasti cestovního ruchu, návštěva stálé výstavní expozice, pořádání výstav, přednášek, kulturních a sportovních akcí
veřejný internet, veřejná WC, ověřování listin a podpisů, kopírovací služby, laminovací služby, vázání dokumentů do kroužkové vazby, faxová stanice a zajištění vstupenek na divadelní představení přes Ticket Portal, metodická pomoc při podávání žádostí o státní dávky sociální podpory, příspěvku na péči a daňových přiznání včetně poskytnutí formulářů, Czechpoint – výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík

Pracoviště  pečovatelské služby

Jana Jelínková, pečovatelka
tel. 728 227 784
Provádění úkonů pečovatelské služby u mobilních a imobilních klientů.
Rozvoz obědů do domácností, popřípadě přípravy podání.
Rozvoz imobilních občanů k lékaři, na úřady
Péče o domácnost (donáška uhlí a vody), nákupy.   
Zajištění osobní hygieny a pomoc při úkonech osobní hygieny (pedikúra, koupání).
Poskytnutí neodkladné první pomoci, především učinění všeho, aby byla zjednána odborná pomoc (přivolání lékaře).
Operativně řeší nahodilé případy a neprodleně informuje své nadřízené.

Pracoviště vnitřní správy
Ivana Kuklová – matrika, pokladna, evidence obyvatel,

Czechpoint - výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík, bodové ohodnocení, ověřování podpisů a listin, personalistika, volby,

tel: 323 666 307 begin_of_the_skype_highlighting 323 666 307 BEZPLATNĚ  end_of_the_skype_highlighting
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Martina Lengerová
– evidence obyvatel, OP, matrika, pokladna, pečovatelská služba,

Czechpoint – výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík, bodové ohodnocení,

ověřování podpisů a listin, seznamy voličů, akce vítání občánků.
tel: 323 666 306 begin_of_the_skype_highlighting 323 666 306 BEZPLATNĚ  end_of_the_skype_highlighting
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Rozsah činnosti:
Volby a sčítání lidu
: Zabezpečení vyhlášených voleb a sčítání lidu v souladu s platnými zákony ČR
Matrika:
Matrika vykonává státní správu v územním obvodu: Hrusice,  Kaliště, Mirošovice, Mnichovice,  Ondřejov,  Pětihosty,  Senohraby,  Strančice,  Struhařov , Všestary, Zvánovice

v těchto činnostech :

uzavření manželství, vystavuje rodné listy, oddací listy, úmrtní listy a jejich duplikáty, provádí změnu jmen a příjmení, určení otcovství, zápisy matričních událostí v cizině pro Zvláštní matriku Brno, spolupracuje s evidencí obyvatel a matričním úřadem obce s rozšířenou působností a odd.vnitřní správy krajského úřadu. Vede matriční knihy narození, manželství, úmrtí,  vyhotovuje doklady pro tuzemsko i cizinu, výpisy z matričních knih. Provádí dodatečné záznamy a změny do matričních knih.
Evidence obyvatel
: Vede evidenci obyvatel, přihlašuje občany k trvalému pobytu, přiděluje čísla popisná a evidenční, provádí správní řízení na úseku rušení trvalých pobytů. Spolupracuje s evidencí obyvatel a matričním úřadem obce s rozšířenou působností a odd.vnitřní správy krajského úřadu. Podává informace k vyřízení občanských průkazů a cestovních pasů.

Pokladna: hotovostní platby – příjmy a výdaje do pokladny
Pečovatelská služba- uzavírání smluv s klienty