Formuláře ke stažení

Všeobecné formuláře: 
Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

Žádost o finanční příspěvek na činnost organizace/spolku z rozpočtu (pdf) nebo xls
Žádost o opravu komunikace z důvodu poškození (pdf)
nebo xls
Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů místních a účelových komunikací


Sociální oblast:
 
Žádost o příspěvek na péči
 
Žádost o zařazení do evidence žadatelů o nájem sociálního bytu ve vlastnictví města Mnichovice
Další formuláře na stránkách MPSV (státní dávky soc. podpory)
  

Životní prostředí: 
Žádost o kácení stromů rostoucích mimo les 
Další formuláře z oblasti životního prostředí
  

Místní poplatky: 
Žádost o zábor veřejného prostranství

Vyúčtování poplatku za ubytování 
Přihláška psa
Odhláška psa

Silniční hospodářství:
 
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - překop
Žádost o povolení zřízení sjezdu z místní komunikace

Kultura:
Žádosti o svolení k užití hudebních děl s textem, nebo bez textu autorů zastupovaných OSA
Živé veřejné hudební produkce
 
Veřejné hudební produkce s reprodukovanou hudbou
 
Provozování děl prostřednictvím reprodukčních technických přístrojů
  

Stavební a územní řízení
Informace k problematice stavebního řízení najdete komplexně zpracované vč. všech potřebných formulářů na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) v odkazu ZDE


Vodoprávní řízení (vodoprávní úřad v Říčanech): 
Žádost  o  (prodloužení)  povolení  k  nakládání s  povrchovými  vodami - odběr  pro  domácnost

Žádost  o  povolení  k  vypouštění  odpadních  vod do vod  povrchových  nebo podzemních pro  potřeby jednotlivých  občanů
(domácností)
Žádost  o  povolení  k  nakládání  s  podzemními  vodami
(právnické osoby)

- o  povolení [§8 odst.1 písm.b.vodního zákona]
- o  změnu  povolení  [§8 odst.1 písm.b.vodního zákona]
- o  prodloužení  dosavadního  povolení  [§9 odst.4) vodního zák.]
Žádost  o  povolení  k  nakládání s povrchovými  vodami - odběr
[§8 odst.1, písm.a) vodního zákona]
Žádost  o  povolení  k  vypouštění  odpadních  vod do vod povrchových
[§8 odst.1 písm.c) vodního zákona]

- o  změnu  povolení  [§8 odst.1 písm.c) vodního zákona]
- o  prodloužení  dosavadního  povolení  [§9 odst.4) vodního zákona,]


Veřejné služby obce Mnichovice - správce sítí

Žádost o vydání souhlasu s napojením na sítě ve správě VS
(vodovod a kanalizace)
Žádost o vydání souhlasu s předčasným užíváním přípojky

Žádost o vyjádření ke stavbě - existenci sítí ve správě VS

Objednávka připojení k síti Internet
(Komunitní síť Mnichovicka)

Další zde neuvedené formuláře a dokumenty, používané ve st. správě
www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/formulare

Evidence pálení
Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.