Rekonstrukce Masarykova náměstí v Mnichovicích

 Tento projekt byl realizován v roce 2012 za finanční podpory Středočeského kraje
Středočeský kraj
Město Mnichovice dne 4. 12. 2012  v 11:00 hod. slavnostně otevřelo nově zrekonstruované náměstí s názvem   projektu  „Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích“.

Slavnostního otevření Masarykova náměstí v Mnichovicích se zúčastnilo 300 občanů města a pozvaných hostů.

Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného a zrevitalizovaného
Masarykova náměstí v Mnichovicích


Na úvod přivítala přítomné tajemnice Městského úřadu Miroslava Vojtíšková. Zároveň mezi přítomnými  přivítala významného hosta, statutárního náměstka hejtmana Středočeského kraje pana Ing. Miloše Peteru, neboť tento projekt „Rekonstrukce  a revitalizace městského centra v Mnichovicích“ byl zrealizován za finanční podpory Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst. Zároveň  přivítala  pana starostu Ing. Petra Schneidera a  zástupce zhotovitele firmy Eurovia CS, a.s. pana Jaroslava Baštu

Slavnostní přestřižení pásky
vystoupení souboru Harpyje - Mgr. Miroslav Rovenský
Přítomným občanů sdělila,  že  doufá, že nová tvář  našeho  náměstí se občanům líbí, a že náměstí o jeho domy porostou do krásy a bude splněn cíl projektu, že nové náměstí bude sloužit všem občanům a bude místem každodenního setkávání. Věří, že tento významný den 4. 12. 2012 se zapíše do historie města Mnichovice.

Na úvod programu  zazněly tóny v podání Komorního dětského flétnové souboru Harpyje ZUŠ Říčany a ZUŠ Strančice pod vedením Mgr. Miroslava Rovenského. Paní tajemnice poděkovala za krásné tóny Komornímu dětskému flétnovému souboru Harpyje a předala slovo panu starostovi.

Starosta města Ing. Petr Schneider jménem města Mnichovice přivítal přítomné občany a hosty na nově zrekonstruovaném náměstí v Mnichovicích a zároveň též přivítal vzácného hosta, statutárního náměstka hejtmana Středočeského kraje pana Ing. Miloše Peteru.

Pan starosta sdělil, že je  velice rád, že městu Mnichovice se podařilo zrealizovat projekt s názvem „Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích“, a to za podpory Středočeského kraje. Finanční zdroje ve výši 10 mil. Kč  byly poskytnuty ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst.
Pan starosta připomenul historii, která tomuto slavnostnímu dni předcházela. Prvotní záměr a myšlenka  rekonstrukce náměstí  vzešla již v roce 2002, stavební povolení na rekonstrukci náměstí bylo vydáno v roce 2006, ale protože původní projekt neodpovídal současným požadavkům, kdy náměstí by mělo být především místem setkávání občanů, byly v roce 2007 provedeny změny projektu a zároveň došlo k rekonstrukci východní části Masarykova náměstí. Město Mnichovice žádalo o dotaci na rekonstrukci náměstí již v roce 2009, následně o rok později a v letošním roce jsme  byli do třetice úspěšní. Projekt byl v březnu 2012 vyhodnocen k financování, a pak následovalo schválení nutné finanční spoluúčasti Zastupitelstvem města Mnichovice, výběrové řízení na zhotovitele, technického dozoru stavby, uzavření smlouvy o dílo a v září letošního roku mohly být  práce zahájeny a posledního listopadového dne bylo naše náměstí dokončeno v celé jeho kráse.
Pan starosta poděkoval všem, kteří se o toto dílo zasloužili:
Zastupitelům města Mnichovice za schválení záměru rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích, Architektonické kanceláři Ing. Petra Maška za architektonické zpracování a projektovou dokumentaci včetně zajištění autorského dozoru na stavbě, spol. Eurovia CS, a.s., zastoupené panem Jaroslavem Baštou za realizaci projektu ve velice krátké době a s vysokým pracovním nasazením,  firmě Česká žula za dodání žulové kašny, panu Ing. Romanu Chvojkovi, který prováděl technický dozor investora. Velký dík patří tajemnici Městského úřadu paní Miroslavě Vojtíškové za úspěšné zpracování žádosti o dotaci tak, že projekt byl vyhodnocen a doporučen k financování, v neposlední řadě  poděkoval Veřejným službám obce Mnichovice, především panu Jiřímu Baborovi.
Největší dík, ale patří Středočeskému kraji za vyhodnocení projektu k financování  a též pracovníkům Krajského úřadu Středočeského kraje za metodickou součinnost při realizaci projektu, kdy byla projednána jako součást stavby dodatečná dodávka žulové kašny.
Pan starosta poděkoval všem občanům a místním podnikatelům za trpělivost a sdělil, že doufá, že z nového náměstí budou mít všichni radost.
Paní tajemnice poděkovala panu starostovi za krásná slova k novému náměstí a sdělila, že pan starosta poděkoval všem, kteří se na projektu „Rekonstrukce a revitalizace městského centra „ podíleli, a proto si za všechny občany města dovolí touto cestou poděkovat panu starostovi Ing. Petru Schneiderovi za krásné náměstí, protože je to jeho velká zásluha.
 
tajemnice MěÚ Bc. Miroslava Vojtíšková
 
Dále byl vyzván zástupce Středočeského kraje, statutární náměstek hejtmana Středočeského kraje pan Ing. Miloš Petera o pár slov k projektu. Statutární náměstek hejtmana Středočeského kraje  Ing. Miloš Petera přítomným sdělil, že je velice rád, že se dobrá věc podařila a podpořený projekt Středočeským krajem z Fondu rozvoje obcí a měst byl zrealizován a je velký úspěch, když především menší města a obce, které nemají dostatek finančních prostředků, uspějí v konkurenci velkého počtu žadatelů o dotace, protože poptávka po dotacích značně převyšuje nabídku. Dále sdělil, že je velice rád, že tento projekt  přispěje k tomu, aby občané měli prostor pro setkávání a konání slavnostních příležitostí.
Po poděkování panu Ing. Miloši Peterovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana Středočeského kraje, bylo předáno slovo zástupci zhotovitele firmě EUROVIA CS a.s. Jaroslavu Baštovi, který poděkoval městu Mnichovice za součinnost při realizaci akce a občanům za trpělivost a je rád, že  tento projekt mohli jako firma ve městě Mnichovice zrealizovat.  
Paní tajemnice poděkovala zástupci zhotovitele a požádala žáky Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích, aby vystoupili se svým pásmem básní a písní. Představila, že v dnešní  významný den na novém náměstí bude přednesena báseň mnichovického rodáka a spisovatele Antonína Marečka s názvem Nejkrásnější náměstí, kterou autor složil k novému náměstí a dnešnímu slavnostnímu dni, za což mu patří velký dík.
 
p. Antonín Mareček (vlevo)
vystoupení dětí ze ZŠ T.G.M.

 
Po přednesení básně žáky základní školy a hudebního vystoupení žáků Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích, bylo žákům Základní školy T.G. Masaryka poděkováno za vystoupení.

Následně za zvuku tónů Dětského komorního flétnového soboru Harpyje byla slavnostně přestřižena páska Ing. Milošem Peterou, statutárním náměstkem hejtmana Středočeského kraje, starostou Ing. Petrem Schneiderem, tajemnicí MěÚ Mnichovice Miroslavou Vojtíškovou, Ing. Arch. Maškem, zástupcem architektonické a projekční kanceláře a panem Jaroslavem Baštou, zástupcem zhotovitele firmy Eurovia CS a.s.,  a  proveden slavnostní křest nového náměstí, aby dobře sloužilo všem.
Na závěr tajemnice MěÚ Miroslava Vojtíšková poděkovala všem přítomným, že o tuto významnou událost slavnostního otevření nově zrekonstruovaného a zrevitalizovaného náměstí přišli společně podělit a  zároveň přítomné pozvala  na další akci, kterou město Mnichovice,  zde na Masarykově náměstí  v tento den  pořádá ve spolupráci s Rádiem Blaník, ZŠ Mnichovice, OS ROSa a Hasičským sborem. Jedná se již o 10. ročník tradiční předvánoční akce „Možná přijde i Mikuláš“,  kdy tato  akce začíná v 16:00 hod. u ZŠ Mnichovice soutěžemi pro děti, průvod masek Mikulášů, Čertů a Andělů bude přivítán před 17:00 hod. na Masarykově náměstí v Mnichovicích, kde budou probíhat soutěže pro děti, vystoupí Heidi Janků a po příchodu Mikuláše, který nadělí dětem dárky, proběhne na závěr v 18:00 hod. slavnostní rozsvícení vánočního stromu panem starostou města Ing. Petrem Schneiderem. Zároveň sdělila, že vánoční strom má již na novém náměstí své místo.
 
Bc. Miroslava Vojtíšková Ing. Petr Schneider
tajemnice MěÚ Mnichovice  starosta města Mnichovice

Všechny fotografie z obou akcí najdete ve fotogalerii na stránkách Informačního a turistického centra