MATES - Multifunkční centrum

Slavnostní otevření  Multifunkčního centra MATES
(Meet, Activity, Talk, Eat, Study) v Mnichovicích

 

Město Mnichovice ve spolupráci s hlavním Partnerem Základní školou T.G. Masaryka v Mnichovicích  slavnostně otevřelo nově vybudované prostory Multifunkčního centra MATES v Mnichovicích dne 22. 9. 2011 ve 16:30 hod.

Fotografie ze slavnostního otevření ZDE
Projekt s názvem „Multifunkční centrum MATES (Meet, Activity, Talk, Study) v Mnichovicích byl městem Mnichovice zrealizován za podpory Evropské unie prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a MAS Říčansko o. p. s.  Celková výše nákladů na stavbu činila 1,26 mil. Kč bez DPH, prostřednictvím EU město získá 90% uznatelných nákladů cca 1,1 mil Kč.

Na zahájení slavnostního otevření starosta města Ing. Petr Schneider přivítal přítomné a sdělil, že je velice rád, že se městu Mnichovice podařilo  vybudovat nové prostory Multifunkčního  centra  MATES, které vznikly  přístavbou stávajícího objektu ŠJ, a to za velice krátkou dobu.

Poté starosta města Ing. Petr Schneider poděkoval všem, kteří se o  toto dílo zasloužili:

Zastupitelům města Mnichovice za schválení záměru a rozhodnutí o realizaci Multifunkčního centra MATES Mnichovice,  Ing. Arch. Dětákovi za zpracování projektové dokumentace, tajemnici Miroslavě Vojtíškové , místostarostce Petře Peckové a ředitelce ZŠ Marcele Erbekové   za úspěšné zpracování projektu a podání žádosti o dotaci se všemi přílohami tak, že projekt byl vyhodnocen k financování MAS Říčansko a Evropskou  unií  . Realizační firmě Urbio Sisto s. r. o., která stavbu realizovala , technickému dozoru investora  panu Ing. Peckovi který dílo řádně hlídal, panu Doc. Rohonovi za zpracování projektu úpravy okolí a zeleně, firmě Ekoflor za dodání zeleně a všem partnerům projektu a žákům ze Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích, kteří název projektu vymýšleli a zároveň připravili úžasnou prezentaci projektu před hodnotitelskou komisí.  
V neposlední řadě velký dík patří MAS Říčansko a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu za vyhodnocení  tohoto  projektu k financování a za finanční podporu.
Dále všem kteří se na realizaci projektu podíleli.

Dále starosta města předal slovo tajemnici MěÚ pí Miroslavě Vojtíškové, aby přítomným sdělila proč se město rozhodlo podat žádost o dotaci na Multifunkční centrum MATES a co projektu předcházelo:

Tajemnice pí Vojtíšková shrnula proč se město rozhodlo tento projekt zrealizovat , co projektu předcházelo a co vše bylo nutno učinit a splnit , aby byl projekt úspěšný.

Důvodem realizace byla především stále narůstající kapacita  Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích, kdy stávající prostory školní jídelny byly nedostačující, chyběl prostor především pro dělenou výuku jazyků a zároveň chyběl prostor, ve kterém by se mohly konat besedy, vzdělávací akce pro žáky a pro diskuse mezi žáky a zahraničními studenty.
Město Mnichovice postrádalo i vhodný prostor, který by mohl sloužit v odpoledních a večerních hodinách občanským sdružením, zájmovým spolkům a vzdělávacím institucím. Vybudování a vznik tohoto multifunkčního centra zařadilo město mezi prioritní akce v roce 2009 a zařadilo do Plánu rozvoje města Mnichovice.
Cílem projektu bylo vybudovat nový dvoupodlažní multifunkční prostor, který vznikne přístavbou ke stávající budově školní jídelny a zároveň projekt  využije i stávajících prostor školní jídelny.
Co projektu předcházelo: Do projektu byla zapojena široká škála obyvatelstva a organizací z města Mnichovice a regionu MAS Říčansko, na projektu se podílelo 9 partnerů na základě  partnerských smluv.
„Snažili jsem se maximálně splnit všechna kritéria, abychom byli úspěšní a o maximální kreativitu v projektu. „
Do projektu zapojit komunitním přístupem žáky ze ZŠ, kteří vytvářeli společně název projektu MATES (Meet, Activity, Talk, Eat , Study) a následně provedli anketu mezi širokou veřejností zaměřenou na zjištění zájmu o aktivity centra. Žáci ze ZŠ připravili úžasný film s prezentací projektu, před hodnotitelskou komisí. Velice nás pak potěšilo, když náš projekt z 18 podaných ve výzvě, se umístil na 1. místě“
Projekt se podařilo zrealizovat ve velice krátké době. V lednu 2011 byla podána žádost o dotaci, v březnu na základě výsledku hodnotitelské komise byl projekt nadřízeným orgánem SZIF doporučen k financování, v červnu byla žádost vyhodnocena a v červenci se uzavírala smlouva o financování projektu. Realizace projektu od předání staveniště k předání stavby 2 měsíce (koncem června 2011 předání staveniště a kolaudace proběhla 1. 9. 2011).
Město Mnichovice tímto projektem – vytvoření multifunkčního centra vyřešilo velmi neutěšenou situaci v oblasti stravování, vzdělávání a mimoškolní činnosti. Realizací tohoto projektu přispělo  ke zvýšení atraktivity města  Mnichovice a regionu.

Tajemnice popřála Multifunkčnímu centru MATES, aby sloužilo, jak žákům základní školy, tak spolkům a široké veřejnosti ku spokojenosti všech, projekt se velice podařil a za to patří Městu Mnichovice a všem , kteří se na jeho realizaci podíleli velký dík.
 
Dále předal pan starosta slovo zástupci realizační firmy Urbio Sisto s. r. o. panu Ing. Klímovi, který poděkoval městu Mnichovice za to, že společnost Urbio Sisto byla vybrána ve výběrovém řízení k realizaci této stavby a považují tento projekt za velice úspěšný,  kterou společnost realizovala a která se  povedla  ve velice krátké době.  

Poté  pan starosta předal slovo pí ředitelce ZŠ Mnichovice Mgr. Marcele Erbekové, která poděkovala městu Mnichovice za realizaci stavby, partnerům a představila partnery a jejich aktivity, které se budou v multifunkčním centru realizovat:
Občanské sdružení ROSa Mnichovice zastoupené pí Margitou Valentovou dlouhodobě spolupracuje se základní školou na volnočasových, komunitních a propagačních akcích. Jsou hlavní spolupořadatelé akce „Kup a zasaď si svůj strom“, v rámci slavnostního otevření  multifunkčního centra.
Partneři Jazyková škola Mluvím, s r.o., Mgr. Dominika Švehlová a Mgr. Jiří Maček , kteří zajišťují výuku jazyků a počítačových dovedností a přihlašují  do jazykových kurzů pro děti i pro dospělé (např. anglické domácí úkoly, anglická herny, angličtina pro nenapravitelné začátečníky, příprava na FCE a další).
Společnost pro aktivní rodinu, o.s. a Amitabha o.s. budou Multifunkční centrum MATES v Mnichovicích využívat pro pořádání akcí pro rodiče s dětmi, pro setkávání rodičů na besedách a přednáškách.
Mateřské centrum Palouček se zaměřuje na kroužky a kulturní akce pro děti předškolního věku.
V rámci Klubu adoptivních rodičů Brouček budou pořádat  semináře a akce pro rodiny s adoptivními dětmi.
 Alternativní prostor Nekonečno zajišťuje semináře zaměřené na alternativní přístupy ke zdraví a životu a na rozvoj osobnosti.
Náboženská obec Církve československé husitské plánuje v Multifunkčním centru MATES v Mnichovicích pořádat besedy a přednášky pro širokou veřejnost.
a další partneři jako Veřejné služby obce Mnichovice, které pomáhaly ze zkulturněním okolí a v neposlední řadě Klub Seniorů , bude každý týden Multifunkčního  centra  MATES využívat k setkávání seniorů.


Následovalo slavnostní přestřižení pásky: panem starostou Ing. Petrem Schneiderem, tajemnicí Miroslavou Vojtíškovou, místostarostkou Petrou Peckovou, ředitelkou ZŠ Mgr. Marcelou Erbekovou za pomoci žáků a panem Ing. Klímou zástupcem zhotovitele.

Přítomní hosté byli pozváni k prohlídce nových prostor Multifunkčního centra MATES a občerstvení, které  připravila pro přítomné ŠJ ZŠ Mnichovice, za což jí patří velký dík.

V tento den ku  slavnostním otevření byla uspořádána akce pro přítomné, rodiče s dětmi  a širokou veřejnost  „Kup a zasaď si svůj strom“, kde slavnostně byly v okolí budovy zasazeny stromy  a každý si mohl napsat a pověsit na strom své přání.
 
Musíme konstatovat, že se  nové prostory moc povedly a velice se přítomným líbily.

Doufáme, že se všem podaří splnit svá přání, která si na stromy pověsili,  a  městu Mnichovice  za podpory Evropské unie zrealizovat ještě mnoho dalších projektů.


Bc. Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice