Dejme městskému úřadu nový kabát

MAS øíèansko  Evropský program rozvoje venkova

Slavnostní otevření  nově zrekonstruované budovy Městského úřadu v Mnichovicích
Město Mnichovice ve spolupráci s partnery Mateřskou školou Mnichovice, Veřejnými službami Mnichovice a Společností pro aktivní rodinu a. s. slavnostně otevřelo nově zrekonstruovanou budovu Městského úřadu v Mnichovicích v úterý 22. 12. 2009 ve 13.00 hod.

Název projektu „Dejme nový kabát a novou tvář budově Městského úřadu v Mnichovicích“ , který  byl městem zrealizován za finanční podpory Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a MAS říčansko. Celková výše nákladù na stavbu činila 1.587.822,-Kč bez DPH, 90 % nákladù je hrazeno z EU.

Projev starosty mìsta
Budova úøadu po rekonstrukci
Pøestøižení pásky

Starosta města Mnichovice  Ing. Petr Schneider přivítal jménem města Mnichovice přítomné občany u nově zrekonstruované budovy Městského úřadu v Mnichovicích.
Sdělil přítomným, že je velice rád, že se městu Mnichovice podařilo zrealizovat projekt „Dejme nový kabát a novou tvář budově Městského úřadu v Mnichovicích“. Prvotní záměr a myšlenka  rekonstrukce budovy Městského úřadu vzešla v roce 2008, projekt vytvořil Ing. Arch. Mašek a následně byly učiněny kroky: zpracování žádosti o dotaci na základě výzvy MAS říčansko z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a podání žádosti v lednu 2009. Projekt byl doporučen k financování a pak následovalo výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce a v srpnu 2009  uzavření smlouvy o podpoře a smlouvy s vybraným zhotovitelem a nyní zrekonstruovanou budovu slavnostně město otevírá“.
Starosta města poděkoval všem, kteří se o toto dílo zasloužili:
Zastupitelùm města Mnichovice za schválení záměru realizace rekonstrukce budovy MěÚ Mnichovice, Ing. Arch. Maškovi za projektovou dokumentaci, tajemnici Miroslavě Vojtíškové  za úspěšné zpracování žádosti o dotaci se všemi přílohami tak, že projekt byl vyhodnocen k financování MAS říčansko a Evropskou unií. Realizační firmě STARP s. r. o. Praha, která rekonstrukci budovy realizovala, partnerùm projektu Veřejným službám obce Mnichovice, jehož pracovníci odvedli dobrou práci, na úpravě ploch které nebyly předmětem dotace, úklid a pomoc při přípravě dnešní akce, Partnerovi akce Společnosti pro aktivní rodinu provozovatel Klubu Přístav za mediální podporu projektu, Mateřské škole Mnichovice za uspořádání výtvarné soutěže s názvem „Namalujme jaký nový kabát dáme budově městského úřadu tak, aby se nám líbila“, obrázky jsou vystaveny v sále informačního centra.  Dále kronikáři a archiváři panu Karlu Dražilovi, který  řipravil k historii budovy radnice výstavu, která je ke shlédnutí ve výstavní expozici informačního centra. V neposlední řadě vyslovil velký dík MAS říčansko a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu za vyhodnocení  našeho projektu k financování.Následně předal starosta města slovo tajemnici MěÚ Miroslavě Vojtíškové, aby řekla pár slov k projektu.
Tajemnice MěÚ Mnichovice Miroslava Vojtíšková poděkovala panu starostovi za předání slova, přivítala jménem Městského úřadu v Mnichovicích přítomné na této významné události slavnostním  otevření budovy Městského úřadu v Mnichovicích. Sdělila, že je  velice ráda, že se projekt podařilo v řádném termínu zrealizovat ke spokojenosti a naplnit cíle projektu, což je podmínka obdržení dotace.  Název projektu „Dejme nový kabát a novou tvář budově Městského úřadu v Mnichovicích“ přináší  to, že kabát budovy, jak je vidět, je velice zdařilý a celkový vzhlede budovy předčil očekávání všech. Dále sdělila, že městský úřad se bude snažit, aby i ta druhá část projektu, nová tvář byla naplněna v podobě zajištění co nejvíce služeb ve vysoké kvalitě pro občany města a pověřených obcí tak, aby rádi městský úřad navštěvovali a byli spokojeni s vyřízením svých záležitostí.
Vyzvala děti z Mateřské školy Mnichovice, aby představily pásmo písniček a básniček s vánoční tématikou ku příležitosti této akce. Děti z Mateřské školy Mnichovice svým pásmem navodily vánoční atmosféru a pro přítomné to byl velmi pùsobivý zážitek.
Poděkovala dětem za krásné vystoupení a následovalo slavnostní přestřižení pásky panem starostou a tajemnicí a slavnostní křest.
Paní tajemnice poděkovala  panu Sapíkovi  „Hostinec u koně Klokočná“, který připravil občerstvení ku příležitosti této akce, na které pozvala občany a též na  výstavu o historii radnice.  
Redakce
Dìti zazpívaly koledy
Radnice