Důležité právní předpisy

Ústava České republiky
Usnesení o vyhlášení Listiny základních práv a svobod

Zákon č. 500/2004  Sb. -  správní řád
Zákon č. 150/2002 Sb. - soudní řád správní
Zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník
Zákon č. 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád
Zákon č. 101/2000 Sb. -  o ochraně osobních údajů
Zákon č. 565/1990 Sb. - o místních poplatcích
Zákon č. 320/2001 Sb. -  o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
Zákon č. 420/2004 Sb. - o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Zákon č. 13/1997 Sb. - o pozemních komunikacích
Zákon č. 634/2004 Sb. - o správních poplatcích
Zákon č. 561/2004 Sb. - o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 21/2006 Sb. -  o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
Zákon č. 301/2000 Sb. - o matrikách, jménu a příjmení a o změně  některých souvisejících zákonů
Zákon č. 412/2005 Sb. - o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Zákon č. 123/1998 Sb. - o právu na informace o životním prostředí
Zákon č. 262/2006 Sb. -  Zákoník práce
Zákon č. 128/2000 Sb. - o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů
Zákon č. 129/2000 Sb. - o krajích ve znění pozdějších změn a předpisů
Zákon č. 312/2002 Sb.  - o úřednících územně samosprávních celků
Zákon č. 314/2002 Sb. -  o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
Zákon č. 320/2002 Sb. - o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Zákon č. 134/2016 Sb. - o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 108/2006 Sb.  - o sociálních službách
Zákon č. 23/2016 Sb.  - o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Zákon č. 290/2002 Sb. - o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb.,a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 349/2000 Sb. - o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů


Informace o nových právních předpisech, publikovaných ve Sbírce zákonů a dalších zdrojích najdete na www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx