Články

Nové projednávání ÚP

 

Návrh nového územního plánu

Vážení občané,

došli jsme společně do poslední fáze procesu pořizování nového územního plánu. To, jak bude náš nový územní plán vypadat, je výsledkem dlouhých měsíců tvrdé práce nejen jeho autora Ing. Arch. Pavla Hniličky a jeho týmu, dále pořizovatele územního plánu, tedy Odboru územního plánování města Říčany, ale hlavně výsledkem opravdu pilné mravenčí práce předsedkyně Komise pro přípravu a pořízení územního plánu města Mnichovice Ing. Martiny Tesaříkové a jejích kolegů z komise a zastupitele pověřeného územním plánem, JUDr. Jana Zenkla.

Jak už to bývá, s územním plánem nebudou spokojeni všichni. Je totiž předmětem mnoha různých zájmů mnoha různých aktérů. Jedni chtějí ze svých zahrad a polí pozemky stavební, jiný zase chtějí, aby se v jejich sousedství nestavělo. Město by chtělo, aby silnice nebyly slepé, ale propojené, majitelé pozemků zase nechtějí, aby právě přes ten jejich pozemek kdykoliv v budoucnu vůbec nějaká cesta procházela, atd.… Přesto doufám, že většina těch, kdo zde žijí, mají společný cíl – aby naše městečko neztratilo svůj ráz, nestalo se baštou stavebníků, kteří hájí jen své finanční zájmy a je jim jedno, co zde po nich zůstane. Abychom tu neměli nesmyslnou výstavbu v rozptýlené sídelní kaši a nestali se noclehárnou Prahy.

A jaké kroky budou následovat v několika příštích týdnech a měsících?

  • V pondělí 24.3. od 18h se koná veřejné představení a následná diskuze k návrhu nového územního plánu v Mnichovické krčmě.
  • Ve středu 26.3. od 16 h se koná oficiální veřejné projednání návrhu územního plánu na MěÚ v Říčanech, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany, 1.poschodí, zasedací místnost č.78

Od zveřejnění návrhu územního plánu veřejnou vyhláškou (17.2.2014) můžete k tomuto návrhu územního plánu podávat námitky (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) nebo připomínky (každý). Zákonná lhůta pro podání námitek a připomínek končí sedmým dnem ode dne veřejného projednání, tedy 2.4.2014. Námitky a připomínky je tedy možné podávat v období 17.2.2014 – 2.4.2014.

Námitky a připomínky nemusíte podávat na konkrétním formuláři, ale musíte jasně identifikovat číslo pozemku (včetně katastrálního území) a jasně formulovat návrh či připomínku včetně odůvodnění vašeho požadavku. Při podání námitky je také nutné připojit údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva (list vlastnictví).

Postup Vám velmi usnadní FORMULÁŘ pro podání námitky či připomínky, který si můžete stáhnout pod níže uvedeným odkazem.
Námitky a připomínky posílejte na adresu:           

Městský úřad v Říčanech
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Komenského nám. 1619/2

251 01 Říčany

Říčanský Odbor územního plánování a regionálního rozvoje poté námitky a připomínky formálně zpracuje a na jejich vypořádávání se bude podílet také autor územního plánu Ing.Arch. Hnilička, JUDr. Zenkl jako pověřený zastupitel a Komise pro přípravu a pořízení územního plánu města Mnichovice. Následně bude vypracován a s dotčenými orgány a krajským úřadem projednán Návrh rozhodnutí o námitkách, který společně s finálním Opatřením obecné povahy – tedy novým územním plánem, budou schvalovat zastupitelé města Mnichovice na veřejném zasedání zastupitelstva města.

Doufejme, že nový územní plán dokáže zabránit bezhlavé výstavbě a dá našemu městu rozumný směr rozvoje v mezích trvale udržitelného života na několik dalších let.

Mgr. Petra Pecková
místostarostka města

Proces přijímání nového územního plánu
Ústav územního rozvoje - publikace Občan a územní plánování, ke stažení zde:
http://www.uur.cz/images/publikace/metodickeprirucky/plnezneni/Obcan_a_UP_2009/obcan_a_UP_20090226.pdf

Formuláře ke stažení:
Námitka proti návrhu územního plánu Mnichovic (doc)
Připomínka k návrhu územního plánu Mnichovic (doc)KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU

Vážení občané,

29. 5. 2012 se v Mnichovické krčmě konalo veřejné představení konceptu územního plánu jeho zpracovatelem Ing. arch. Hniličkou.

Poté se 4. 6. 2012 v Říčanech konalo oficiální veřejné projednání tohoto konceptu.

Od tohoto dne běží 15 denní lhůta na podání vašich námitek a připomínek k tomuto konceptu. (Viz. info Podání námitek a připomínek ke konceptu )

My, přítomní zastupitelé města, jsme vám na veřejném představení konceptu přislíbili, že maximum informací týkajících se konceptu našeho nového územního plánu vám zpřístupníme prostřednictvím webových stránek města.

Najdete zde materiál týkající se procesu schvalování územního plánu, ke stažení jsou formuláře, na kterých můžete podávat námitky nebo připomínky ke konceptu (formuláře nejsou povinné), najdete zde také praktické informace z Ústavu územního rozvoje.

Jediné, co zde nenaleznete je veřejná internetová diskuze týkající se jednotlivých pozemků. Proč?

Dlouho jsme hovořili o tom, jak veřejnou diskuzi na webových stránkách pojmout. Vzhledem k tomu, že některé dotazy by pravděpodobně směřovaly na zpracovatele – tedy Ing. arch. Hniličku, jiné na pořizovatele – tedy na Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje a některé další na členy Komise pro přípravu a pořízení územního plánu a na zastupitele, nebylo by pravděpodobně v možnostech všech, odpovídat na dotazy rychle a efektivně. Navíc, v případě zastupitelů, by se jednalo jen o názory jednotlivců a hypoteticky vzato, jedenáct zastupitelů může mít na danou věc jedenáct názorů. Proto jsme se rozhodli, že vám rádi vaše dotazy zodpovíme na kterémkoliv veřejném zasedání zastupitelstva a samozřejmě především na zasedání zastupitelstva, které se bude týkat samotného konceptu územního plánu, kde budou přítomni rovněž členové Komise pro přípravu a pořízení územního plánu a jeho autor  pan architekt  Hnilička.

Doufám, že pochopíte, že tento postup je ten nejsprávnější a nejtransparentnější.

Petra Pecková - místostarostka města

 

FORMULÁŘE k podání námitky či připomínkyke konceptu ÚP

Pro podání námitek a připomínek ke konceptu ÚP máte 15 denní lhůtu, která běží ode dne konání veřejného projednání. Lhůta končí 19. 6. 2012 včetně (rozhoduje datum podacího razítka pošty nebo podatelny). Námitky či připomínky zasílejte či osobně doručte na adresu pořizovatele:

MěÚ v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Komenského nám. 1619/2

251 01 Říčany

Popřípadě námitky a připomínky zašlete či doručte na podatelnu MěÚ v Mnichovicích, který vše předá pořizovateli.

Není povinnost použít přiložený formulář. Díky němu ale budete mít postup jasnější a jednodušší.