Články

Pracoviště pečovatelské služby

Jana Jelínková, pečovatelka
tel. 728 227 784

Město Mnichovice zajišťuje pečovatelské služby od roku 2007 pro občany s trvalým pobytem v Mnichovicích a dalších devíti okolních obcích (Klokočná, Kunice, Hrusice, Mirošovice, Ondřejov, Senohraby, Strančice, Struhařov, Stříbrná Skalice, Všestary).

V rámci pečovatelské služby poskytujeme níže uvedené úkony za stanovené ceny. Z důvodu velkého zájmu a omezené kapacity lze jednotlivé služby objednat po předchozí konzultaci s pečovatelkou paní Jelínkovou na tel. 728 887 784.


Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast. osobu:
pomoc a podpora při podávání jídla a pití  - 90,- Kč/hod.
Jedná se o pomoc - běžný úkon podání jídla na talíř, přihřátí. Tato služba je poskytována v časovém limitu cca do 15 minut za poměrnou cenu 23,-Kč

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu:
pomoc při úkonech osobní hygieny (koupání) - 90,- Kč/hod.
pedikúra - 100,-Kč/ped./ 4 x do roka

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
dovoz nebo donáška teplého jídla - 15 Kč/oběd
dále je účtována cena za oběd 70,-Kč (polévka a hlavní jídlo) tj. cena za oběd včetně donášky činí celkem 85,-Kč

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

donáška vody, topiva - 90,- Kč/hod.
nákup, dovoz - 20,- Kč/nákup – jedná se o běžný nákup nejedná se o cenu za odvoz klienta na nákup

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
dovoz k lékaři, na úřad, na nákup -  90,- Kč/hod.

Službu pedikúry zajišťuje nově na základě smluvního vztahu pro město Mnichovice a okolní obce paní Romana Pejzlová. Pokud jste uzavřeli smlouvu na pečovatelskou službu s městem Mnichovice, cena za pedikúru je z Vaší strany hrazena pouze 100,-Kč. Tuto sníženou cenu lze nárokovat 4 x ročně. Poté činí plná cena za pedikúru 200,- Kč. Služba je poskytována ve všední dny v čase od 9:00 do 17:00 h v domácnostech u klientů v Mnichovicích a okolních obcích, které uzavřely pro rok 2018 smlouvu na výkon pečovatelské služby s městem Mnichovice (Kaliště, Kunice, Mirošovice, Ondřejov, Senohraby, Struhařov, Stříbrná Skalice, Všestary, Zvánovice

Uvedené pečovatelské služby kromě služby pedikúra jsou zajišťovány ve všední dny ve vymezeném čase od 7:00 do 15:30 hod. a to v domácnostech klientů.

Službu pedikúry zajišťuje paní Vejmelková nově v domě čp. 323 v Pražské ulici každé pondělí od 9:00 hod do 15:00 hod, nebo kterýkoliv jiný den po dohodě s Vámi v případě, že máte uzavřenu smlouvu na pečovatelskou službu s městem, v tom případě cena za pedikúru je z Vaší strany hrazena pouze 100,-Kč. Na požádání Vám může být služba poskytnuta přímo v domácnosti. Termín pedikúry si můžete sjednat přímo s paní Vejmelkovou  na tel: 323 660 938, mobil: 728 367 030.

Komu jsou pečovatelské služby poskytovány?
Pečovatelské služby se poskytují osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku či onemocnění. Především seniorům starším 65 let na základě doporučení lékaře.

Kde si můžete pečovatelské služby objednat a co musíte předložit?
Ti z Vás, kteří máte o pečovatelské služby zájem, splňujete uvedené předpoklady a dosud nemáte  uzavřenu smlouvu o zajištění péče, přijďte uzavřít smlouvu na Městský úřad Mnichovice na pracoviště matriky a evidence obyvatel.

Je nutno předložit především platný občanský průkaz a doporučení od Vašeho praktického lékaře na zajištění pečovatelských služeb. 

Poptáváte komplexní, pravidelnou nebo intenzivní péči?

V takovém případě kontaktujte
MěÚ Říčany – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Komenského nám. 1850, Říčany, info.ricany.cz
Kontakt: tel. 323 618 241, 237, e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě jakýchkoliv nejasností Vám rádi poradíme a pomůžeme.
Kontaktní spojení:

Městský úřad Mnichovice, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice
Tel. 323 666 311, 323 666 306, e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště informačního centra

Radka Laštovičková – pracovnice IC
Renáta Zuzaníková – pracovnice IC
tel: 323 666 311
 
Rozsah činnosti:
Informace -  o městě , jeho okolí a mikroregionu Ladův kraj,  o ubytování a stravování, o službách a institucích ve městě, o službách MěÚ , kulturních, historických a turistických zajímavostech města , okolí a regionu, telefonních číslech, o vlakových a autobusových spojích , o úřadech a institucích, o možnostech kulturního a sportovního vyžití. Poskytování informací i v cizích jazycích

Prodej – map, plánů  měst, pohlednic, propagačních  materiálů , turistických známek,  knih , jízdenek PID , upomínkových předmětů města a okolí a pytlů na odpad.

Podatelna a ústředna


Služby pro občany města a okolí – průvodcovská služba v oblasti cestovního ruchu , návštěva stálé výstavní expozice, pořádání výstav, přednášek, kulturních a sportovních akcí
veřejný internet, veřejná WC, ověřování listin a podpisů, kopírovací služby, laminovací služby, vázání dokumentů do  kroužkové  vazby  ,  faxová stanice a zajištění vstupenek na divadelní představení přes Ticket Portal , metodická pomoc při podávání žádostí o státní dávky sociální podpory, příspěvku na péči a daňových přiznání včetně poskytnutí formulářů , Czechpoint – výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík

Pracoviště finanční a správy majetku města

Pracoviště finanční  a správy majetku města:

Kateřina Cízlová – evidence majetku města, účetnictví a vnitřní kontrola
tel.323 666 324
Tereza Šulcová  – hlavní pokladna a účetnictví, mzdy
tel: 323 666 308
Irena Tesaříková – účetnictví, rozpočet města
tel: 323 666 309

Rozsah činnosti: Příprava  podkladů  pro zpracování  rozpočtu města - jeho návrh včetně rozpočtových opatření, pořízení schváleného rozpočtu, úpravy rozpočtu dle schválení, čerpání rozpočtu, měsíční přehledy a rozbory plnění rozpočtu, zpracování  kompletní agendy  účetnictví města včetně měsíčních účetních uzávěrek, zpracovává rozbory finančního hospodaření a rozpočtového hospodaření, zpracování  metodických  pokynů  pro celou oblast finančního hospodaření s prostředky města,  zpracování  agendy sociálního fondu zaměstnanců, zpracování  agendy  knih odeslaných a došlých faktur, zpracování  evidence  všech smluv uzavřených městem , z kterých vyplývají finanční závazky či plnění a zajištění  plnění finančních podmínek těchto smluv, zpracování  statistických  výkazů  pro Český statistický úřad, spolupráce  při zpracování  daňového  přiznání pro finanční úřad (daň z příjmů obce), realizace  bezhotovostních  plateb,   zajištění  kompletní operativně technické evidence  majetku města a inventarizace  tohoto majetku. Evidence služebních vozidel a  proplácení cestovních náhrad.

Pracoviště vnitřní správy

Ivana Kuklová –  matrika, personalistika, volby, Czechpoint, - výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík
tel: 323 666 307

Martina Pinková – evidence obyvatel , matrika, pečovatelská služba , Czechpoint – výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík
tel: 323 666 306

Rozsah činnosti:

Volby a sčítání lidu:
Zabezpečení vyhlášených voleb a sčítání lidu v souladu s platnými zákony ČR

Matrika :
matriční úřad vykonává státní správu v územním obvodu: Hrusice,  Kaliště,  Mirošovice, Mnichovice,  Ondřejov,  Pětihosty,  Senohraby,  Strančice,  Struhařov , Všestary, Zvánovice.

Vidimace a legalizace (ověřováni podpisů a listin), svatební obřady - podávání informací k vyplnění formuláře - žádost o uzavření manželství, delegace sňatku, vystavuje oddací listy, provádí změnu jmen a příjmení, provádí přiznání otcovství, provádí přidělení státního občanství, vystavuje duplikáty oddacích a úmrtních listů, vystavuje úmrtní listy, o matričních událostech informuje příslušné úřady, spolupracuje s matričním úřadem obce s rozšířenou působností , matričním úřadem krajského úřadu ,  se zvláštní matrikou v Brně a evidencí obyvatel. Vede matriční knihy narození, manželství, úmrtí ,  vyhotovuje doklady pro tuzemsko i cizinu, výpisy z matričních knih. Provádí dodatečné záznamy a změny do matričních knih. Vede hřbitovní  matriku -  evidence hrobů.

Evidence obyvatel: Vede evidenci obyvatel, zajišťuje přihlášky trvalého pobytu, přiděluje čísla popisná a evidenční . Spolupracuje s matrikou a  městem s rozšířenou působností , zajišťuje a kontroluje  podklady  pro občanské průkazy. Zajišťuje distribuci občanských průkazů .

Personalistika

Pečovatelská služba- uzavírání smluv s klienty a evidence

Pracoviště poplatků a životního prostředí

Natálie Baborová -  místní poplatky , odpady, pohřebnictví, kácení stromů, zatoulaná zvířata
tel: 323 666 304
Rozsah činnosti:  spravuje místní poplatky  v souladu s vyhláškou o místních poplatcích:  ze psů, z ubytovací kapacity, reklamy, záboru veřejného prostranství .  Zajišťuje výběr poplatků za svoz tuhého komunálního odpadu. Vydává rozhodnutí a vybírá poplatky za zábor veřejného prostranství a výběr poplatků za hrobová místa. Zpracovává a zajišťuje agendu kácení stromů a odchyt psů .

Pracoviště - kancelář starosty

Mgr. Dagmar Šrámková
sekretářka
tel. : 323 666 303
Rozsah činnosti: Podatelna, distribuce a evidence došlé a odeslané pošty. Administrativní servis pro představitele města, podatelna, zveřejňování informací na úředních deskách.  Zpracování písemných materiálů pro volené zástupce, organizace styku starosty s veřejností, příprava podkladů pro jednání   zastupitelstva města ,  vypracování zápisů z jednání.  Zvláštní evidence stížností, petic, poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb., evidence smluv, řádů, směrnic, pokynů  a odeslané a došlé pošty představitelů města.


Evidence obyvatel

Evidence obyvatel: Vede evidenci obyvatel, přihlašuje občany k trvalému pobytu, přiděluje čísla popisná a evidenční, provádí správní řízení na úseku rušení trvalých pobytů. Spolupracuje s evidencí obyvatel a matričním úřadem obce s rozšířenou působností a odd. vnitřní správy Krajského úřadu SK. Podává informace k vyřízení občanských průkazů a cestovních pasů.

Pečovatelská služba
- uzavírání smluv s klienty

Volby a sčítání lidu: Zabezpečení vyhlášených voleb a sčítání lidu v souladu s platnými zákony ČR

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Změna místa trvalého pobytu se provádí na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu (V Mnichovicích na MěÚ, Masarykovo nám. 83, Evidence obyvatel). Odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné.

Kdo může změnu ohlásit:
- občan České republiky starší 15 let
- zákonný zástupce, popřípadě pěstoun za občana mladšího 15 let
- zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
- podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
- občanem pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci


Co je potřeba:
vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (pouze originální tiskopis, který je k dispozici na MěÚ).
- předložit platný občanský průkaz

-
za občana mladšího 15 let český rodný list dítěteobčanský průkaz dítěte, v případě, že mu byl vydán
-
za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu, předloží své oprávnění k zastupování občana a jeho občanský průkaz (v případě, že mu občanský průkaz nebyl vydán, předloží rodný list občana).

- občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas
- občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
- doložit vlastnictví bytu nebo domu (např. výpisem z katastru nemovitostí) nebo oprávněnost užívání bytu nebo domu (např. nájemní smlouvou v originále či ověřené kopii) nebo zajistit přítomnost vlastníka, který potvrdí svůj souhlas před zaměstnancem úřadu nebo úředně ověřené písemné potvrzení  oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např.byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

 V případě, že souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu uděluje oprávněná osoba, je nutné zároveň doložit, že oprávněná osoba je vlastníkem domu nebo bytu nebo je oprávněna je užívat.

Správní poplatek:

- 50 Kč.
Osoby mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.


Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu (roh). Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.
Po ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu (vyřizuje MěÚ v Říčanech, Komenského nám. 1619, budova F, oddělení evidence obyvatel, osobních a cestovních dokladů)

Matrika

Matrika vykonává státní správu v územním obvodu:

Mnichovice, Hrusice, Kaliště, Lensedly, Mirošovice, Ondřejov, Turkovice, Pětihosty, Senohraby, Strančice, Struhařov, Všestary, Menčice, Zvánovice            

v těchto činnostech :
uzavření manželství, vystavuje rodné listy, oddací listy, úmrtní listy a jejich duplikáty, provádí změnu jmen a příjmení, určení otcovství, zápisy matričních událostí v cizině pro Zvláštní matriku Brno, spolupracuje s evidencí obyvatel a matričním úřadem obce s rozšířenou působností a odd. vnitřní správy Krajského úřadu SK. Vede matriční knihy narození, manželství, úmrtí,  vyhotovuje doklady pro tuzemsko i cizinu, výpisy z matričních knih. Provádí dodatečné záznamy a změny do matričních knih.


Svatební obřady se konají ve svatební síni MěÚ Mnichovice a v létě v hezkém počasí na zahradě MěÚ. Mimo naši určenou obřadní síň se svatební obřady konají např. v Hotelu S.E.N. v Senohrabech, ve Strančicích v Kapli Sv. Anny, v hotelu Legner ve Zvánovicích, v Ondřejově na Hvězdárně a dalších místech po domluvě s matrikou.

obadn-s-01w obadn-s-02w obadn-s-03w obadn-s-04w
zahrada2016-01w zahrada2016-02w zahrada2016-03w zahrada2016-04w

Určený den pro svatební obřady je pátek. Rezervace termínů lze domluvit po telefonu. Mimo určený den oddáváme soboty pouze v těchto termínech:


V roce 2018

 

Červen
16.06. a 30.06.2018

 


Červenec

14.07.  a 28.07.2018

 


Srpen

11.08.  a 18.08. a  25.08.2018

 


Září

01.09. 2018

 

K žádosti o uzavření manželství potřebujete:

 -formulář Dotazník k uzavření manželství (k vyzvednutí na matrice)

- platný občanský průkaz

- rodný list

- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného

- úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého

Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

-         doklad o státním občanství (lze prokázat platným cestovním pasem)

-         rodný list

-         doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců), je-li cizím státem vydáváno

-         potvrzení o osobním stavu a pobytu

-         úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince

-         pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince      

Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, který vyhotoví český soudní tlumočník, jsou-li vystaveny v cizím jazyce. (konkrétní informace zodpovíme na matrice).

Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky, vydané Ředitelstvím Policie ČR odb. cizinecké policie, odd. pobytových agend, to neplatí, jde-li o občana EU. Toto potvrzení nesmí být  ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci požádají o vydání osvědčení k církevnímu sňatku. Bez tohoto osvědčení nelze manželství uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude sňatek uzavřen. K vydání osvědčení se předkládají doklady stejné jako při uzavření manželství

Správní poplatky:

Nemá-li ani jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR                                  3.000,- Kč
Pouze jeden ze snoubenců má trvalý pobyt na území ČR …..                             2.000,- Kč
Svatba na jiném vhodném místě nebo mimo stanovené oddací dny a hodiny …..   1.000,- Kč

Ke správním poplatkům připočítáváme poplatky za nadstandardní služby mimo obřadní síň takto:
svatební obřad na zahradě Městského úřadu Mnichovice
1.210 Kč vč.DPH

výjezd na jiná místa
ve správním obvodu Matriky MěÚ Mnichovice 1.210 Kč vč.DPH


Určení otcovství:

Rodiče dítěte (občané ČR) mají možnost se dostavit ještě před narozením dítěte na kteroukoliv matriku a učinit souhlasné prohlášení o otcovství k dosud nenarozenému dítěti spolu s dohodou o příjmení a jménu dítěte. Rodiče cizinci mohou učinit prohlášení o otcovství i u soudu.

K žádosti o určení otcovství potřebujete:

K dosud nenarozenému dítěti:

- platné občanské průkazy, rodné listy, těhotenský průkaz, rozvedené ženy rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci, ovdovělé ženy úmrtní list manžela, rodné listy dětí, které spolu již rodiče mají.

K narozenému dítěti :

- platné občanské průkazy, rodné listy, rodný list dítěte, ke kterému se dělá zápis o určení otcovství, rozvedené ženy rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci, ovdovělé ženy úmrtní list manžela, rodné listy dalších dětí, které spolu již rodiče mají.

Jeden z rodičů cizinec – určení otcovství k nenarozenému dítěti:

-         platné doklady totožnosti – občanský průkaz, cestovní doklad

-         rodné listy, těhotenský průkaz, rodné listy společných dětí, u žen potvrzení o rodinném stavu, potvrzení o trvalém pobytu nebo o pobytu na území ČR se zápisem od kdy – do kdy, rozvedené ženy rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci, ovdovělé ženy úmrtní list manžela, (doklady musí být přeloženy do češtiny soudním tlumočníkem ČR

-         nutná přítomnost úředního tlumočníka ČR (zařídí žadatelé na své náklady)

Jeden z rodičů cizinec – určení otcovství k narozenému dítěti:

-         platné doklady totožnosti – občanský průkaz, cestovní doklad

-         rodné listy, rodný list dítěte, ke kterému se dělá zápis o určení otcovství, rodné listy společných dětí, u žen potvrzení o rodinném stavu, potvrzení o trvalém pobytu nebo o pobytu na území ČR se zápisem od kdy – do kdy, rozvedené ženy rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci, ovdovělé ženy úmrtní list manžela, (doklady musí být přeloženy do češtiny soudním tlumočníkem ČR

-         nutná přítomnost úředního tlumočníka ČR (zařídí žadatelé na své náklady)

Pokud se dítě narodí do 300-tého dne po rozvodu manželství, považuje se za otce bývalý manžel. Pokud jiný muž o sobě tvrdí, že je otcem dítěte, lze otcovství manžela považovat za vyloučené na základě souhlasného prohlášení matky, manžela a tohoto muže před soudem v řízení o popření otcovství.

Správní poplatky – bez poplatku.

Stavební úřad MěÚ Mnichovice

Sídlo:
Masarykovo nám. 83
251 64 Mnichovice

Úřední hodiny:

Po: 8:00-12:00, 13:00-17:00
St: 8:00-12:00, 13:00-17:00

tel: 323 666 313

e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedoucí odboru: Ing. Táňa Vladyková
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel: 323 666 333

samostatné odborné pracovnice:
Stanislava  Pátková
tel: 323 666 315
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Markéta Padevětová

tel: 323 666 317
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Iveta Řeháková
tel.: 323 666 321
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

administrativní pracovnice, archivářka:
Marcela Funková

tel: 323 666 313
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stavební úřad: vykonává stavební správu pro územní obvody těchto obcí:
Hrusice, Kaliště, Mirošovice, Mnichovice, Ondřejov, Pětihosty, Senohraby, Strančice, Struhařov, Všestary, Zvánovice.
Rozsah činnosti:
Stavební úřad   ve své působnosti poskytuje územně plánovací informace, posuzuje záměry v územní a vydává územní souhlasy, vede územní řízení pro vydání územních rozhodnutí (umístění  staveb, změna využití, změna stavby, změna vlivu stavby na využití území, dělení a scelování pozemků, ochranném pásmu), prodlužuje platnosti územních rozhodnutí, posuzuje ohlášení staveb, terénních úprav a zařízení, vede stavební řízení,vydává a prodlužuje stavební povolení, vydává rozhodnutí o změně staveb, posuzuje oznámení o užívání staveb, posuzuje žádosti o kolaudační souhlas, vydává kolaudační rozhodnutí, posuzuje oznámení o změně užívání, posuzuje ohlášení  odstranění staveb, nařizuje odstranění staveb,vykonává stavební dozor a zvláštní pravomoci SÚ, řeší přestupky a delikty

Veškerá činnost  SÚ  vyžaduje  úzkou spolupráci s nadřízeným orgánem KÚ SČK a dotčenými orgány.

Vedení úřadu

Tajemnice Městského úřadu Mnichovice

Ing. Miroslava Vojtíšková
tel. 323 666 388
mob. 602 425 393
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tajemnice  městského  úřadu je odpovědná za plnění úkolů městského  úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostce.  
 
•      plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci  města  zařazenými v městském úřadu
•        stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnancům města zařazeným v městském úřadu
•        stanovuje pracovní náplně  
•        plní podle pokynů starosty úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva města
•        zajišťuje úkoly v přenesené působnosti města vyplývající ze zvláštních zákonů
•        vydává spisový, skartační plán a pracovní řád městského úřadu
•        vydává další předpisy a nařízení dle pokynů starosty
•        koordinuje činnost zaměstnanců městského úřadu
•        zajišťuje vybavení pracovišť a zaměstnanců potřebnými pomůckami a technickými prostředky
•        sleduje odbornou úroveň  úředníků a podřízených zaměstnanců v souladu se zákony
•        zajišťuje  přípravu vzdělávání a posuzování odborné nebo specializované způsobilosti vyžadované právním předpisem
•        v souladu se zákonem  o střetu zájmů plní úlohu  evidenčního  orgánu
•        sleduje zákonem stanovené normy, kterými se řídí a seznamuje s nimi odpovědné podřízené pracovníky
•        dále  dává souhlas k čerpání dovolené svých přímo podřízených zaměstnanců
•        povoluje služební cesty
•        spolupracuje s výbory a komisemi, které byly zřízeny.
Zúčastňuje se  pravidelně zasedání zastupitelstva města  s hlasem poradním.

Tajemnice stanoví v mezích platných předpisů platy zaměstnancům městského úřadu a navrhuje  starostovi  města  platy vedoucích pracovníků ( odboru, organizační složky, příspěvkové organizace). Ze své činnosti v oblasti samostatné působnosti a v přenesené působnosti je odpovědná   starostovi.
Dále  dává souhlas k čerpání dovolené, povoluje služební cesty, stanovuje pracovní náplně odboru a pracovníků jim přímo řízených.
Tajemnice  městského úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města  s hlasem poradním.

Organizační struktura MěÚ

V čele městského úřadu je starosta, který odpovídá zastupitelstvu města za svoji činnost. Činnost pracovníků městského úřadu řídí starosta prostřednictvím tajemnice, která je bezprostředním nadřízeným vedoucích odborů a ostatních pracovníků MěÚ .

Starostka města

Mgr. Petra Pecková
tel. 323 666 377
mob: 603 232 524
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Starostka - zastupuje město navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva města,  může starosta provést jen po předchozím schválení tímto orgánem. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města. Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu   tajemníka městského úřadu a stanoví jeho plat dle zvláštních předpisů.

Nestanoví-li zastupitelstvo města jinak, starostka:
a)    odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok
b)    může po projednání s krajským  úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
c)    může po Policii ČR požadovat spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
d)    odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města
e)    plní další úkoly stanovené  zákonem o obcích a zvláštními zákony

1. místostarostka (neuvolněná):

Margita Valentová
tel: 323 666 310
mob:  724 319 000, 602 158 750
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kompetence:
Zastupuje plně  starostu v době jeho nepřítomnosti.

2. místostarosta (neuvolněný):

JUDr. Jan Zenkl
tel: 603 425 303
e–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kompetence:
Zastupuje plně  starostu v době jeho nepřítomnosti.

Tajemnice Městského úřadu Mnichovice:

Ing. Miroslava Vojtíšková
tel. 323 666 388
mob. 602 425 393
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tajemnice  městského  úřadu je odpovědná za plnění úkolů městského  úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostce.  
 
•      plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci  města  zařazenými v městském úřadu
•        stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnancům města zařazeným v městském úřadu
•        stanovuje pracovní náplně  
•        plní podle pokynů starosty úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva města
•        zajišťuje úkoly v přenesené působnosti města vyplývající ze zvláštních zákonů
•        vydává spisový, skartační plán a pracovní řád městského úřadu
•        vydává další předpisy a nařízení dle pokynů starosty
•        koordinuje činnost zaměstnanců městského úřadu
•        zajišťuje vybavení pracovišť a zaměstnanců potřebnými pomůckami a technickými prostředky
•        sleduje odbornou úroveň  úředníků a podřízených zaměstnanců v souladu se zákony
•        zajišťuje  přípravu vzdělávání a posuzování odborné nebo specializované způsobilosti vyžadované právním předpisem
•        v souladu se zákonem  o střetu zájmů plní úlohu  evidenčního  orgánu
•        sleduje zákonem stanovené normy, kterými se řídí a seznamuje s nimi odpovědné podřízené pracovníky
•        dále  dává souhlas k čerpání dovolené svých přímo podřízených zaměstnanců
•        povoluje služební cesty
•        spolupracuje s výbory a komisemi, které byly zřízeny.
Zúčastňuje se  pravidelně zasedání zastupitelstva města  s hlasem poradním.

Tajemnice stanoví v mezích platných předpisů platy zaměstnancům městského úřadu a navrhuje  starostovi  města  platy vedoucích pracovníků ( odboru, organizační složky, příspěvkové organizace). Ze své činnosti v oblasti samostatné působnosti a v přenesené působnosti je odpovědná   starostovi.
Dále  dává souhlas k čerpání dovolené, povoluje služební cesty, stanovuje pracovní náplně odboru a pracovníků jim přímo řízených.

Stavební úřad MěÚ  Mnichovice
tel: 323 666 313
323 666 331
e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vedoucí odboru : Ing. Táňa Vladyková
tel: 323 666 333

samostatné odborné  pracovnice:
Bc. Stanislava  Pátková
tel: 323 666 315
Ing. Markéta Padevětová
tel: 323 666 317
Bc. Iveta Řeháková
tel: 323 666 321

administrativní
pracovnice , archivářka:
Marcela Funková
tel: 323 666 313

Stavební úřad : vykonává stavební správu   pro územní obvody těchto obcí:
Hrusice,  Kaliště,  Mirošovice, Mnichovice,  Ondřejov,  Pětihosty,  Senohraby,  Strančice,  Struhařov , Všestary, Zvánovice.

Rozsah činnosti: Stavební úřad   ve své působnosti  poskytuje  územně plánovací  informace,  posuzuje  záměry v územní a  vydává  územní souhlasy,  vede  územní  řízení pro  vydání   územních rozhodnutí   (umístění  staveb, změna využití, změna  stavby, změna  vlivu stavby  na využití území, dělení a scelování  pozemků, ochranném pásmu), prodlužuje  platnosti  územních  rozhodnutí, posuzuje ohlášení staveb, terénních  úprav a zařízení, vede stavební řízení,vydává a prodlužuje  stavební  povolení,  vydává  rozhodnutí o  změně  staveb, posuzuje oznámení  o  užívání staveb, posuzuje žádosti o kolaudační souhlas,  vydává  kolaudační  rozhodnutí, posuzuje oznámení o změně užívání, posuzuje ohlášení  odstranění staveb, nařizuje odstranění staveb,vykonává stavební dozor a zvláštní pravomoci SÚ, řeší přestupky a delikty
Veškerá činnost  SÚ  vyžaduje  úzkou spolupráci s nadřízeným orgánem KÚ SČK a dotčenými orgány.

Pracoviště  - kancelář starosty

Mgr. Dagmar Šrámková
sekretářka
tel. : 323 666 303
Rozsah činnosti: Podatelna, distribuce a evidence došlé a odeslané pošty. Administrativní servis pro představitele města, podatelna, zveřejňování informací na úředních deskách.  Zpracování písemných materiálů pro volené zástupce, organizace styku starosty s veřejností, příprava podkladů pro jednání   zastupitelstva města ,  vypracování zápisů z jednání.  Zvláštní evidence stížností, petic, poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb., evidence smluv, řádů, směrnic, pokynů  a odeslané a došlé pošty představitelů města.

Pracoviště poplatků a životního prostředí

Natálie Baborová -  místní poplatky , odpady, pohřebnictví, kácení stromů, zatoulaná zvířata
tel: 323 666 304
Rozsah činnosti:  spravuje místní poplatky  v souladu s vyhláškou o místních poplatcích:  ze psů, z ubytovací kapacity, reklamy, záboru veřejného prostranství .  Zajišťuje výběr poplatků za svoz tuhého komunálního odpadu. Vydává rozhodnutí a vybírá poplatky za zábor veřejného prostranství a výběr poplatků za hrobová místa. Zpracovává a zajišťuje agendu kácení stromů a odchyt psů .


 Pracoviště vnitřní správy:

Ivana Kuklová –  matrika, personalistika, volby, Czechpoint, - výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík
tel: 323 666 307

Martina Pinková – evidence obyvatel , matrika, pečovatelská služba , Czechpoint – výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík
tel: 323 666 306

Rozsah činnosti:

Volby a sčítání lidu:
Zabezpečení vyhlášených voleb a sčítání lidu v souladu s platnými zákony ČR

Matrika :
matriční úřad vykonává státní správu v územním obvodu: Hrusice,  Kaliště,  Mirošovice, Mnichovice,  Ondřejov,  Pětihosty,  Senohraby,  Strančice,  Struhařov , Všestary, Zvánovice.

Vidimace a legalizace (ověřováni podpisů a listin), svatební obřady - podávání informací k vyplnění formuláře - žádost o uzavření manželství, delegace sňatku, vystavuje oddací listy, provádí změnu jmen a příjmení, provádí přiznání otcovství, provádí přidělení státního občanství, vystavuje duplikáty oddacích a úmrtních listů, vystavuje úmrtní listy, o matričních událostech informuje příslušné úřady, spolupracuje s matričním úřadem obce s rozšířenou působností , matričním úřadem krajského úřadu ,  se zvláštní matrikou v Brně a evidencí obyvatel. Vede matriční knihy narození, manželství, úmrtí ,  vyhotovuje doklady pro tuzemsko i cizinu, výpisy z matričních knih. Provádí dodatečné záznamy a změny do matričních knih. Vede hřbitovní  matriku -  evidence hrobů.

Evidence obyvatel: Vede evidenci obyvatel, zajišťuje přihlášky trvalého pobytu, přiděluje čísla popisná a evidenční . Spolupracuje s matrikou a  městem s rozšířenou působností , zajišťuje a kontroluje  podklady  pro občanské průkazy. Zajišťuje distribuci občanských průkazů .

Personalistika

Pečovatelská služba- uzavírání smluv s klienty a evidence

Pracoviště finanční  a správy majetku města:

Kateřina Cízlová – evidence majetku města, účetnictví a vnitřní kontrola
tel.323 666 324
Tereza Šulcová  – hlavní pokladna a účetnictví, mzdy
tel: 323 666 308
Irena Tesaříková – účetnictví, rozpočet města
tel: 323 666 309

Rozsah činnosti: Příprava  podkladů  pro zpracování  rozpočtu města - jeho návrh včetně rozpočtových opatření, pořízení schváleného rozpočtu, úpravy rozpočtu dle schválení, čerpání rozpočtu, měsíční přehledy a rozbory plnění rozpočtu, zpracování  kompletní agendy  účetnictví města včetně měsíčních účetních uzávěrek, zpracovává rozbory finančního hospodaření a rozpočtového hospodaření, zpracování  metodických  pokynů  pro celou oblast finančního hospodaření s prostředky města,  zpracování  agendy sociálního fondu zaměstnanců, zpracování  agendy  knih odeslaných a došlých faktur, zpracování  evidence  všech smluv uzavřených městem , z kterých vyplývají finanční závazky či plnění a zajištění  plnění finančních podmínek těchto smluv, zpracování  statistických  výkazů  pro Český statistický úřad, spolupráce  při zpracování  daňového  přiznání pro finanční úřad (daň z příjmů obce), realizace  bezhotovostních  plateb,   zajištění  kompletní operativně technické evidence  majetku města a inventarizace  tohoto majetku. Evidence služebních vozidel a  proplácení cestovních náhrad.


Pracoviště informačního centra :

Radka Laštovičková – pracovnice IC
Renáta Zuzaníková – pracovnice IC
tel: 323 666 311
 
Rozsah činnosti:
Informace -  o městě , jeho okolí a mikroregionu Ladův kraj,  o ubytování a stravování, o službách a institucích ve městě, o službách MěÚ , kulturních, historických a turistických zajímavostech města , okolí a regionu, telefonních číslech, o vlakových a autobusových spojích , o úřadech a institucích, o možnostech kulturního a sportovního vyžití. Poskytování informací i v cizích jazycích

Prodej – map, plánů  měst, pohlednic, propagačních  materiálů , turistických známek,  knih , jízdenek PID , upomínkových předmětů města a okolí a pytlů na odpad.

Podatelna a ústředna


Služby pro občany města a okolí – průvodcovská služba v oblasti cestovního ruchu , návštěva stálé výstavní expozice, pořádání výstav, přednášek, kulturních a sportovních akcí
veřejný internet, veřejná WC, ověřování listin a podpisů, kopírovací služby, laminovací služby, vázání dokumentů do  kroužkové  vazby  ,  faxová stanice a zajištění vstupenek na divadelní představení přes Ticket Portal , metodická pomoc při podávání žádostí o státní dávky sociální podpory, příspěvku na péči a daňových přiznání včetně poskytnutí formulářů , Czechpoint – výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík


Pracoviště  pečovatelské služby :  Jana Jelínková – pečovatelka
Provádění úkonů pečovatelské služby u mobilních a imobilních klientů.
Rozvoz obědů do domácností , popřípadě přípravy podání .
Rozvoz imobilních občanů k lékaři , na úřady  
Péče o domácnost (donáška uhlí a vody ), nákupy.   
Zajištění osobní hygieny a pomoc při úkonech osobní hygieny  ( pedikúra, koupání).
Poskytnutí  neodkladné  první pomoci , především učinění  všeho , aby byla zjednána  odborná  pomoc (přivolání  lékaře).
Operativně řeší nahodilé případy a neprodleně informuje své nadřízené.