Organizační struktura MěÚ

V čele městského úřadu je starosta, který odpovídá zastupitelstvu města za svoji činnost. Činnost pracovníků městského úřadu řídí starosta prostřednictvím tajemnice, která je bezprostředním nadřízeným vedoucích odborů a ostatních pracovníků MěÚ .

Starostka města

Mgr. Petra Pecková
tel. 323 666 377
mob: 603 232 524
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Starostka - zastupuje město navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva města,  může starosta provést jen po předchozím schválení tímto orgánem. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města. Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu   tajemníka městského úřadu a stanoví jeho plat dle zvláštních předpisů.

Nestanoví-li zastupitelstvo města jinak, starostka:
a)    odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok
b)    může po projednání s krajským  úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
c)    může po Policii ČR požadovat spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
d)    odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města
e)    plní další úkoly stanovené  zákonem o obcích a zvláštními zákony

1. místostarostka (neuvolněná):

Margita Valentová
tel: 323 666 310
mob:  724 319 000, 602 158 750
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kompetence:
Zastupuje plně  starostu v době jeho nepřítomnosti.

2. místostarosta (neuvolněný):

JUDr. Jan Zenkl
tel: 603 425 303
e–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kompetence:
Zastupuje plně  starostu v době jeho nepřítomnosti.

Tajemnice Městského úřadu Mnichovice:

Ing. Miroslava Vojtíšková
tel. 323 666 388
mob. 602 425 393
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tajemnice  městského  úřadu je odpovědná za plnění úkolů městského  úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostce.  
 
•      plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci  města  zařazenými v městském úřadu
•        stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnancům města zařazeným v městském úřadu
•        stanovuje pracovní náplně  
•        plní podle pokynů starosty úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva města
•        zajišťuje úkoly v přenesené působnosti města vyplývající ze zvláštních zákonů
•        vydává spisový, skartační plán a pracovní řád městského úřadu
•        vydává další předpisy a nařízení dle pokynů starosty
•        koordinuje činnost zaměstnanců městského úřadu
•        zajišťuje vybavení pracovišť a zaměstnanců potřebnými pomůckami a technickými prostředky
•        sleduje odbornou úroveň  úředníků a podřízených zaměstnanců v souladu se zákony
•        zajišťuje  přípravu vzdělávání a posuzování odborné nebo specializované způsobilosti vyžadované právním předpisem
•        v souladu se zákonem  o střetu zájmů plní úlohu  evidenčního  orgánu
•        sleduje zákonem stanovené normy, kterými se řídí a seznamuje s nimi odpovědné podřízené pracovníky
•        dále  dává souhlas k čerpání dovolené svých přímo podřízených zaměstnanců
•        povoluje služební cesty
•        spolupracuje s výbory a komisemi, které byly zřízeny.
Zúčastňuje se  pravidelně zasedání zastupitelstva města  s hlasem poradním.

Tajemnice stanoví v mezích platných předpisů platy zaměstnancům městského úřadu a navrhuje  starostovi  města  platy vedoucích pracovníků ( odboru, organizační složky, příspěvkové organizace). Ze své činnosti v oblasti samostatné působnosti a v přenesené působnosti je odpovědná   starostovi.
Dále  dává souhlas k čerpání dovolené, povoluje služební cesty, stanovuje pracovní náplně odboru a pracovníků jim přímo řízených.

Stavební úřad MěÚ  Mnichovice
tel: 323 666 313
323 666 331
e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vedoucí odboru : Ing. Táňa Vladyková
tel: 323 666 333

samostatné odborné  pracovnice:
Bc. Stanislava  Pátková
tel: 323 666 315
Ing. Markéta Padevětová
tel: 323 666 317
Bc. Iveta Řeháková
tel: 323 666 321

administrativní
pracovnice , archivářka:
Marcela Funková
tel: 323 666 313

Stavební úřad : vykonává stavební správu   pro územní obvody těchto obcí:
Hrusice,  Kaliště,  Mirošovice, Mnichovice,  Ondřejov,  Pětihosty,  Senohraby,  Strančice,  Struhařov , Všestary, Zvánovice.

Rozsah činnosti: Stavební úřad   ve své působnosti  poskytuje  územně plánovací  informace,  posuzuje  záměry v územní a  vydává  územní souhlasy,  vede  územní  řízení pro  vydání   územních rozhodnutí   (umístění  staveb, změna využití, změna  stavby, změna  vlivu stavby  na využití území, dělení a scelování  pozemků, ochranném pásmu), prodlužuje  platnosti  územních  rozhodnutí, posuzuje ohlášení staveb, terénních  úprav a zařízení, vede stavební řízení,vydává a prodlužuje  stavební  povolení,  vydává  rozhodnutí o  změně  staveb, posuzuje oznámení  o  užívání staveb, posuzuje žádosti o kolaudační souhlas,  vydává  kolaudační  rozhodnutí, posuzuje oznámení o změně užívání, posuzuje ohlášení  odstranění staveb, nařizuje odstranění staveb,vykonává stavební dozor a zvláštní pravomoci SÚ, řeší přestupky a delikty
Veškerá činnost  SÚ  vyžaduje  úzkou spolupráci s nadřízeným orgánem KÚ SČK a dotčenými orgány.

Pracoviště  - kancelář starosty

Mgr. Dagmar Šrámková
sekretářka
tel. : 323 666 303
Rozsah činnosti: Podatelna, distribuce a evidence došlé a odeslané pošty. Administrativní servis pro představitele města, podatelna, zveřejňování informací na úředních deskách.  Zpracování písemných materiálů pro volené zástupce, organizace styku starosty s veřejností, příprava podkladů pro jednání   zastupitelstva města ,  vypracování zápisů z jednání.  Zvláštní evidence stížností, petic, poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb., evidence smluv, řádů, směrnic, pokynů  a odeslané a došlé pošty představitelů města.

Pracoviště poplatků a životního prostředí

Natálie Baborová -  místní poplatky , odpady, pohřebnictví, kácení stromů, zatoulaná zvířata
tel: 323 666 304
Rozsah činnosti:  spravuje místní poplatky  v souladu s vyhláškou o místních poplatcích:  ze psů, z ubytovací kapacity, reklamy, záboru veřejného prostranství .  Zajišťuje výběr poplatků za svoz tuhého komunálního odpadu. Vydává rozhodnutí a vybírá poplatky za zábor veřejného prostranství a výběr poplatků za hrobová místa. Zpracovává a zajišťuje agendu kácení stromů a odchyt psů .


 Pracoviště vnitřní správy:

Ivana Kuklová –  matrika, personalistika, volby, Czechpoint, - výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík
tel: 323 666 307

Martina Pinková – evidence obyvatel , matrika, pečovatelská služba , Czechpoint – výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík
tel: 323 666 306

Rozsah činnosti:

Volby a sčítání lidu:
Zabezpečení vyhlášených voleb a sčítání lidu v souladu s platnými zákony ČR

Matrika :
matriční úřad vykonává státní správu v územním obvodu: Hrusice,  Kaliště,  Mirošovice, Mnichovice,  Ondřejov,  Pětihosty,  Senohraby,  Strančice,  Struhařov , Všestary, Zvánovice.

Vidimace a legalizace (ověřováni podpisů a listin), svatební obřady - podávání informací k vyplnění formuláře - žádost o uzavření manželství, delegace sňatku, vystavuje oddací listy, provádí změnu jmen a příjmení, provádí přiznání otcovství, provádí přidělení státního občanství, vystavuje duplikáty oddacích a úmrtních listů, vystavuje úmrtní listy, o matričních událostech informuje příslušné úřady, spolupracuje s matričním úřadem obce s rozšířenou působností , matričním úřadem krajského úřadu ,  se zvláštní matrikou v Brně a evidencí obyvatel. Vede matriční knihy narození, manželství, úmrtí ,  vyhotovuje doklady pro tuzemsko i cizinu, výpisy z matričních knih. Provádí dodatečné záznamy a změny do matričních knih. Vede hřbitovní  matriku -  evidence hrobů.

Evidence obyvatel: Vede evidenci obyvatel, zajišťuje přihlášky trvalého pobytu, přiděluje čísla popisná a evidenční . Spolupracuje s matrikou a  městem s rozšířenou působností , zajišťuje a kontroluje  podklady  pro občanské průkazy. Zajišťuje distribuci občanských průkazů .

Personalistika

Pečovatelská služba- uzavírání smluv s klienty a evidence

Pracoviště finanční  a správy majetku města:

Kateřina Cízlová – evidence majetku města, účetnictví a vnitřní kontrola
tel.323 666 324
Tereza Šulcová  – hlavní pokladna a účetnictví, mzdy
tel: 323 666 308
Irena Tesaříková – účetnictví, rozpočet města
tel: 323 666 309

Rozsah činnosti: Příprava  podkladů  pro zpracování  rozpočtu města - jeho návrh včetně rozpočtových opatření, pořízení schváleného rozpočtu, úpravy rozpočtu dle schválení, čerpání rozpočtu, měsíční přehledy a rozbory plnění rozpočtu, zpracování  kompletní agendy  účetnictví města včetně měsíčních účetních uzávěrek, zpracovává rozbory finančního hospodaření a rozpočtového hospodaření, zpracování  metodických  pokynů  pro celou oblast finančního hospodaření s prostředky města,  zpracování  agendy sociálního fondu zaměstnanců, zpracování  agendy  knih odeslaných a došlých faktur, zpracování  evidence  všech smluv uzavřených městem , z kterých vyplývají finanční závazky či plnění a zajištění  plnění finančních podmínek těchto smluv, zpracování  statistických  výkazů  pro Český statistický úřad, spolupráce  při zpracování  daňového  přiznání pro finanční úřad (daň z příjmů obce), realizace  bezhotovostních  plateb,   zajištění  kompletní operativně technické evidence  majetku města a inventarizace  tohoto majetku. Evidence služebních vozidel a  proplácení cestovních náhrad.


Pracoviště informačního centra :

Radka Laštovičková – pracovnice IC
Renáta Zuzaníková – pracovnice IC
tel: 323 666 311
 
Rozsah činnosti:
Informace -  o městě , jeho okolí a mikroregionu Ladův kraj,  o ubytování a stravování, o službách a institucích ve městě, o službách MěÚ , kulturních, historických a turistických zajímavostech města , okolí a regionu, telefonních číslech, o vlakových a autobusových spojích , o úřadech a institucích, o možnostech kulturního a sportovního vyžití. Poskytování informací i v cizích jazycích

Prodej – map, plánů  měst, pohlednic, propagačních  materiálů , turistických známek,  knih , jízdenek PID , upomínkových předmětů města a okolí a pytlů na odpad.

Podatelna a ústředna


Služby pro občany města a okolí – průvodcovská služba v oblasti cestovního ruchu , návštěva stálé výstavní expozice, pořádání výstav, přednášek, kulturních a sportovních akcí
veřejný internet, veřejná WC, ověřování listin a podpisů, kopírovací služby, laminovací služby, vázání dokumentů do  kroužkové  vazby  ,  faxová stanice a zajištění vstupenek na divadelní představení přes Ticket Portal , metodická pomoc při podávání žádostí o státní dávky sociální podpory, příspěvku na péči a daňových přiznání včetně poskytnutí formulářů , Czechpoint – výpisy z KN, rejstřík trestů, obchodní a živnostenský rejstřík


Pracoviště  pečovatelské služby :  Jana Jelínková – pečovatelka
Provádění úkonů pečovatelské služby u mobilních a imobilních klientů.
Rozvoz obědů do domácností , popřípadě přípravy podání .
Rozvoz imobilních občanů k lékaři , na úřady  
Péče o domácnost (donáška uhlí a vody ), nákupy.   
Zajištění osobní hygieny a pomoc při úkonech osobní hygieny  ( pedikúra, koupání).
Poskytnutí  neodkladné  první pomoci , především učinění  všeho , aby byla zjednána  odborná  pomoc (přivolání  lékaře).
Operativně řeší nahodilé případy a neprodleně informuje své nadřízené.