Směrnice o svobodném přístupu k informacím

 Město Mnichovice 

 Městský úřad Mnichovice


Směrnice č. 1/2007, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V Mnichovicích dne 24.2.2007

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.      Předmět a rozsah úpravy

1.      Směrnice stanoví postup pracovníků MěÚ Mnichovice při přijímání, evidenci a vyřizování žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zajišťuje plnění zákonem stanovených úkolů.

2.      Směrnice se nevztahuje na postupy při poskytování informací, který je upraven zvláštními právními předpisy. Zákon č. 106/1999 Sb. je právním předpisem obecné povahy, který se použije všude tam, kde není speciální úprava.

3.     Městský úřad Mnichovice /dále jen „MěÚ“ / je povinen poskytnout informace o své činnosti a dále informace vztahující se k jeho působnosti a za podmínek stanovených zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím /dále jen „zákon“ /.

4.       MěÚ poskytne informace na základě žádosti či zveřejněním.

5.    Zveřejněné informace uvedené v § 5 zákona budou žadatelům poskytnuty jejich vystavením v budově MěÚ a zveřejněním na Internetu.

6.     Odpovědnost jednotlivých pracovníků MěÚ při poskytování či odmítnutí informací : všichni pracovníci MěÚ nesou plně odpovědnost za dodržování zákona o poskytování informací.

II.      Úvodní ustanovení (§ 2 zákona)

1.    1. Poskytují se pouze takové informace, které se vztahují k působnosti MěÚ  vymezené jí zvláštními právními předpisy, a to za podmínek stanovených zákonem, nebo jsou v rozsahu její rozhodovací činnosti o právech a právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti zákonem jí svěřené veřejné správy.

2.      2. Informaci, kterou je MěÚ  povinna poskytnout, je faktický údaj týkající se její působnosti nebo rozhodovací činnosti svěřené jí zákonem, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod.

III.      Základní pojmy (§ 3 zákona)

1.      Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba, která o informaci požádá.

2.      Povinným subjektem ve smyslu zákona je MěÚ.

3.   Informací se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informací není počítačový program.

4.      Dálkovým přístupem je přístup k informaci neomezeného okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací.

5.      Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána nebo získána nebo informace umístěná v knihovně, která poskytuje informační služby podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb.

6.    Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací, např. údaj o jejím původu, existenci, počtu, důvodu odepření apod.

IV.      Poskytování informací (§ 4 zákona)

1.    Informace jsou poskytovány na základě žádosti nebo zveřejněním.

2.   Informace poskytované na základě žádosti se poskytnou ve formátech a jazycích v jakých byly vytvořeny, pokud by změna byla nepřiměřenou zátěží.

3.    Zveřejněná informace se poskytuje ve formátech a v jazycích v jakých byla vytvořena. Elektronická informace musí být zveřejněna ve volně dostupném formátu, aby nedošlo k omezení jejího použití uživatelem.

4.  Je-li požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by představovalo nepřiměřenou zátěž, bude poskytnut žadateli celý celek.

5.    Pokud je s přihlédnutím k povaze žádosti možné, poskytuje se informace v elektronické podobě.

V.      Zveřejňování informací (§§ 5 a 6 zákona)

1.    Informace povinně zveřejněné dle § 5 odst. 1 písm. a) až j) zákona jsou umístěny na veřejně přístupném místě na chodbě v hlavní budově MěÚ Mnichovice v 1. patře, v informačním centru a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup ( viz příloha č. 1 zveřejňování informací v souladu s § 5 zákona ). Kromě povinně zveřejňovaných informací jsou zveřejněny i další informace s výjimkami uvedenými v zákoně.

2.    Povinně zpřístupněné právní předpisy a ostatní dokumenty dle § 5 odst. 2 písm. a) a b) zákona jsou k nahlédnutí v kanceláři starosty a v informačním centru MěÚ. Současně je k nim umožněn dálkový přístup na adrese www.mnichovice.info. Tyto informace musí být zveřejňovány v přehledně vedené formě.

3.    Informace poskytnuté na základě žádosti musí být do 15 dnů od jejich poskytnutí zveřejněny v příslušné části webových stránek. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo o informacích mimořádně rozsáhlých stačí zveřejnit pouze doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

4.  Pokud žadatel požaduje poskytnutí zveřejněné informace, je odbor nebo zaměstnanec pověřený vyřízením povinen nejpozději do 7 dnů sdělit žadateli údaje umožňující získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, musí mu být poskytnuta.

VI.      Omezení práva na poskytnutí informace (§§ 2 a 7-10 zákona)

1.    Jedná-li se v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, o informaci utajovanou, MěÚ  takovouto informaci neposkytne.

2.      Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů mohou být poskytovány jen v souladu s § 11 až § 16 občanského zákoníku a s § 5 a § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Poskytují se pouze základní osobní údaje v souladu s § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 sb. jen o osobě, které byly poskytnuty veřejné prostředky (tj. jméno, příjmení, rok narození, místo trvalého pobytu, výši, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků). Toto neplatí v případě poskytování veřejných prostředků podle zákona v oblasti sociální, poskytování zdravotní péče, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území (zákon č. 12/2001 Sb.)

3.      Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, neposkytuje se.

4.      Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě speciálních zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištěním, anebo sociálním zabezpečení, se dle zákona neposkytuje.

5.      Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví dle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, a na poskytování informací v těch případech, kdy jejich poskytování upravuje zvláštní zákon.

6.      Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucích rozhodnutí a vytváření nových informací.

VII.      Další omezení práva na informace (§§ 11 a 12 zákona)

1.      MěÚ  může omezit poskytnutí informace, pokud
a)      se vztahuje výlučně k jeho vnitřním předpisům a personálním předpisům,
b)      jde o novou informaci v období přípravy rozhodnutí do jeho vydání.

2.      Informaci MěÚ  neposkytne, pokud
a)    jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, pokud byla předána osobou, která ze zákona není osobou povinnou, jestliže nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.
b)      je zveřejněna dle zvláštního zákona, např. o státní statistické službě (ne o České národní bance),
c)      pokud by byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu autorského práva.

 

3.      Neposkytují se informace získané od třetí osoby v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, a dalších zákonů, např. o komisi pro cenné papíry, o České obchodní inspekci, o požární ochraně atd.

4.      Dále MěÚ neposkytne informaci o:
a)      probíhajícím trestním řízením,
b)      rozhodovací činnosti soudů,
c)      plnění úkolů zpravodajských služeb,
d)      přípravě, průběhu a projednávání kontrol,
e)  výsledcích činnosti organizační složky Ministerstvo financí vykonávané dle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.      Nebude poskytnuta informace, která je předmětem ochrany práva autorského, nebo práv souvisejících s právem autorským v souladu s § 11 odst. 5 zákona. Úpravu poskytování informací, které jsou předmětem ochrany práva autorského dle licenční a podlicenční smlouvy upravuje §14a zákona.

6.      Právo odepřít informaci může být uplatňováno pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

VIII.      Žádost o poskytnutí informace (§ 13 zákona)

1.      Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo elektronických komunikací.

2.      Nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci na ústně podanou žádost za dostačující nebo není- li mu informace poskytnuta, musí podat žádost písemně.

IX.      Podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace (§ 14 zákona)

1.      Žádost je podána dnem doručení na podatelnu MěÚ( viz příloha č. 2 vzor žádosti o informaci dle zákona).

2.      Ze žádosti musí být zřejmé, komu  je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona.

3.      Náležitosti žádosti jsou: v případě  fyzické osoby : jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu event. adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla, event. adresu pro doručování liší- li se od adresy sídla. Adresou pro doručování může být též elektronická adresa. Pokud žádost neobsahuje uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu zákona. MěÚ  vyzvat žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví- li žadatel výzvě ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího doručení a žádost nedoplní, povinný subjekt žádost odloží. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je příliš obecná vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti Pokud se žádost vztahuje k působnosti MěÚ  obdrží žadatel požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů od jejího přijetí nebo doplnění. Pokud se k jeho působnosti nevztahuje pak žádost odloží a tuto skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Lhůtu pro poskytnutí žádosti lze ze závažných důvodů (vyhledávání informací, konzultace s jiným povinným subjektem) prodloužit max. o 10 dnů. O prodloužení lhůty musí být žadatel prokazatelně informován před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

4.      Je-li žádost podána elektronicky, musí být učiněna prostřednictvím elektronické podatelny, ve smyslu § 2 písm. y) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

X.      Rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 15 zákona)

1.      Pokud povinný subjekt žádosti třeba jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

2.    Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodu ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno kdo vykonává právo k tomuto předmětu obchodnímu tajemství nebo předmětu ochrany práva autorského, je-li taková osoba povinnému subjektu známa.

XI.      Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 16 zákona)

1.      Proti rozhodnutí o neposkytnutí informace lze podat odvolání, které MěÚ  předloží do 15 dnů od jeho doručení současně se spisovým materiálem nadřízenému orgánu. Ten o odvolání rozhodne do 15 dnů od jeho předložení povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu Povinnému subjektu. Lhůta nelze prodloužit.

XII.      Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a zákona)

1.      Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může žadatel podat pokud nesouhlasí se způsobem vyřízení žádosti, kterému nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta pouze částečně a o zbytku nebylo vydáno rozhodnutí nebo který nesouhlasí s výší úhrady požadované v souvislosti s poskytnutím informace.

2.      Stížnost lze podat písemně nebo ústně. O ústní stížnosti musí být sepsán písemný záznam.

3.      Stížnost se podává u MěÚ  do 30 dnů ode dne doručení sdělení o zveřejněné informaci, o informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo sdělení o výše úhrady nákladů spojených s poskytnutím informace a rozhoduje o ní nadřízený orgán.

4.      MěÚ  musí nadřízenému orgánu předložit stížnost současně se spisovým materiálem do 7 dnů ode dne, kdy mu byla stížnost doručena, pokud stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že požadovanou informaci poskytne nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán v rámci vyřizování stížnosti postup MěÚ  potvrdí nebo přikáže ve stanovené lhůtě stížnost vyřídit nebo usnesením věc převezme a vyřídí ji sám, a to do 15 dnů ode dne kdy mu stížnost byla předložena. Proti rozhodnutí nadřízeného orgánu se nelze odvolat.

XIII.      Hrazení nákladů (§ 17 zákona)

1.      MěÚ  za poskytnutí informace požaduje finanční náhradu, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií nebo technických nosičů dat a s odesláním informace. MěÚ může vyžádat i úhradu za mimořádné rozsáhlé vyhledání informací,  ( viz příloha č. 3 sazebník úhrad).

2.      V případě, že bude za poskytnutí informace MěÚ  požadovat náhradu, musí tuto skutečnost písemně oznámit žadateli před jejím poskytnutím. Z oznámení musí být zřejmé, na základě čeho byla výše úhrady vyčíslena. Nebyla-li tato oznamovací povinnost splněna, nelze náhradu požadovat. Pokud byla splněna a žadatel do 60 dnů ode dne oznámení nezajistil úhradu nákladů MěÚ  žádost odloží.

3.      Úhrada je příjmem MěÚ.

XIV.      Výroční zpráva(§ 18 zákona)

1.      Do 1. března musí MěÚ  za předcházející rok zveřejnit výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací, která musí obsahovat následující údaje:
a)      počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b)     počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c)  opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonností rozhodnutí MěÚ o poskytnutí informace a soupis všech nákladů, které MěÚ  vynaložil v souvislosti se soudními řízeními.
d)     výčet poskytnutých výhradních licencí s odůvodněním,
e)      počet podaných stížností, důvody jejich podání a způsob vyřízení,
f)       další informace související se zákonem – úhrada nákladů za poskytnuté informace a čeho se žádosti týkaly.

Pracovnice kanceláře starosty – podatelny a odbor vede jednotnou evidenci žádostí o poskytnutí informací pro účely zpracování výroční zprávy za MěÚ. Do 31. 1. běžného roku předá odbor na podatelnu MěÚ potřebné údaje pro zpracování výroční zprávy za předcházející kalendářní rok ve struktuře bodu 1.  Závěrečnou zprávu vyhotoví pracovnice kanceláře starosty – podatelny za MěÚ, kterou zveřejní na úřední desce města.

Přechodná ustanovení (§§ 19 a 20 zákona)

   1. 1. Umožnění přístupu k informacím nebo poskytnutí informace dle zákona není porušením podmínek zachovávat mlčenlivost dle zvláštních zákonů.

   1. 2. Pokud zákon nestanoví jinak, použijí se při postupu podle něj při rozhodnutí o odmítnutí žádosti, pro odvolací řízení a v řízení o stížnostech pro počítání lhůt, doručování, stanovení nákladů řízení a ochraně před nečinností ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Obdobně se správní řád použije v případě stanovení nadřízeného správního orgánu (viz § 178). Nelze-li dle § 178 nadřízený orgán určit, rozhoduje statutární orgán MěÚ

   1. 3. Informace týkající se přenesené působnosti územního samosprávného celku poskytují orgány územního samosprávného celku v přenesené působnosti.

XV. Závěrečné ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 21. 2. 2007 a zároveň se tímto ruší směrnice MěÚ Mnichovice č. 2/2003 ze dne 23. 2. 2003

V Mnichovicích dne 21. 2. 2007

 Ing. Petr Schneider

 Bc. Miroslava Vojtíšková

 starosta města Mnichovice

 tajemnice MěÚ Mnichovice