Vodovod Myšlín

Postup pro zřizování přípojek na vodovod Myšlín ve formátu Adobe Reader (pdf)
o    Technické požadavky na vodovodní přípojky ve formátu Adobe Reader (pdf)
o    Technické požadavky na umístění vodoměrů ve formátu Adobe Reader (pdf)

Schéma postupu připojování v případě umístění vodoměru v budově

Schéma postupu připojování v případě umístění vodoměru v šachtě

Aktuální harmonogram prací níže uvedené akce ke stažení ZDE

V průběhu dubna 2013 bude zahájena výstavba vodovodních řadů v části Myšlín a Šibenička. V případě zájmu o zřízení vodovodní přípojky si ZDE stáhněte FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY  ve formátu MS Word (doc) , nebo ve formátu Adobe Reader (pdf)  a vyplněný odevzdejte na MěÚ Mnichovice či v Informačním centru města Mnichovice. Plánek vedení sítě k zobrazení ZDE. Harmonogram postupu prací ve formátu MS Excel (xls) ZDE. Aktualizovaný harmonogram prací 6/2013

 

Další informace k akci VODOVOD MYŠLÍN

 

Město Mnichovice bylo zakládajícím členem sdružení obcí Region Jih v roce 2005. Účelem tohoto sdružení bylo společné financování, příprava výstavby a výstavba vodovodního přivaděče z vodní nádrže Želivka. Členy sdružení jsou Kunice (Všešimy, Vidovice), Strančice, Všestary (Menčice), Světice, Tehov, Mnichovice (Myšlín), Struhařov, Klokočná, Svojetice, Zvánovice, Ondřejov (Třemblat, Turkovice), Kostelní Střímelice, Kaliště, Mukařov (Srbín), Tehovec.
V současné době není provedena výstavba přivaděče do Kostelních Střímelic,  Mukařova a Kaliště.
Stavba byla rozdělena na několik etap a částí.
Financování stavby bylo z 65 % dotací z Ministerstva zemědělství, některé etapy 10 % ze Středočeského kraje, 25 až 35 % bylo financováno ze zdrojů sdružení.
Cca před 4 lety proběhlo zde na Hotelu Myšlín jednání s občany, jehož účelem bylo zjištění zájmu o vodovod. K této věci zorganizoval Osadní výbor Myšlín dotazníkovou akci, ze které vyšlo, že zde zájem existuje a město Mnichovice zahájilo kroky směřující k výstavbě místní vodovodní sítě. Již v létě 2011 byla provedena veřejná zakázka na zhotovitele. Zakázku si převzal v listopadu k prošetření Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby v květnu 2012 konstatoval, že zakázka byla provedena v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, nicméně celá věc byla převzata Policií ČR k přezkoumání a výsledek šetření není do dnešního dne znám. Abychom neztratili nárok na dotační prostředky Mze, byla zakázka rozhodnutím ZmM zrušena a vyhlášeno nové výběrové řízení, jehož výsledkem je výběr nejvhodnější nabídky podané spol. VPK Suchý ve výši 10.406.000,- Kč vč. DPH. Abych předešel dotazům, proč pouze vodovod a nikoliv výstavba společně s kanalizací. Tato situace je způsobena nedostatečnou kapacitou ČOV v Mnichovicích, která je v současné době přetížena o 50%.  

Vodovod Myšlín

 

Realizační cena díla: 8.600.000,- Kč bez DPH
            10.406.000,- Kč cena vč. DPH

 

Poskytnutí dotace Ministerstvem zemědělství ve výši 50% uznatelných nákladů, tj. 5.203.000,- Kč.

 

Celkový rozsah výstavby: 5.525,77 metrů

 

Kontakty

 

Zhotovitel: VPK Suchý, s.r.o.
             p. Skala  -  603 177 856

 

Projektant: Pro Servis ISA, spol. s r.o.
              Ing. Manda – 777 778 534

 

Technický dozor investora (TDI):
              p. Loučka – 603 466 561

 


Soupis řadů a ulic:

 

A, A 1.1, A2, A3 – lokalita Šibenička
A1 – ul. K Myšlínu
B část 1 – ul. Polní, ul. U Studánky
B část 2 – ul. Pod Borováčkem, ul. Hlavní
B 1b – ul. Slunečná
B 2 – ul. V Zahradách
B 3 – ul. Selská
B 4 – ul. Kozí přední část
B 5 – ul. Zelená
B 6 – ul. Ke Koupališti, ul. Do Vrchu, část ul. Pod Borováčkem
B 6.1 – ul. Krátká
B 6.2 – ul. Kozí zadní část
C – ul. K Lesu
C 1 – ul. V Loučkách
D – ul. Prudká a ul. V Květnovci
D 1 – ul. Pastýřská
D 2 – ul. Jahodová
E – ul. K Ovčínu
E 1 – část ul. Myšlínská

 


Náklady na stavby vodovodních přípojek

 

Projektová dokumentace pro územní souhlas
Zpracovatel: Pro Servis ISA, spol. s r.o.
Cena: 2.500,- Kč vč. DPH – projekt pro přípojku od řadu po nemovitost, správní poplatek za územní souhlas, podání žádosti

 

Výstavba vodovodní přípojky
Zhotovitel: VPK Suchý, s.r.o.
Cena: 19.844,- Kč vč. DPH (16.400,- bez DPH) – výstavba přípojky, včetně napojení na řad, armatur, vybudovaná cca 1m za hranici připojované nemovitosti se smotkem v délce 10m. Budoucí provozovatel požaduje vodoměrnou sestavu nejdále 10m od hranice pozemku.

 


Poplatek za připojení
(příspěvek na spolufinancování akce)
Příjemce: Město Mnichovice
Cena: 5.000,- Kč – pro stavby s č.p. či č.e.
Cena: 25.000,- Kč – pro pozemky

 

CELKOVÁ CENA PŘÍPOJKY pro budovy s č.p. či č.e. VYBUDOVANÉ CCA 1M ZA HRANICI PŘIPOJOVANÉ NEMOVITOSTI: 27.344,- Kč

 

CELKOVÁ CENA PŘÍPOJKY pro stavební pozemky nezatížené stavbou VYBUDOVANÁ CCA 1M ZA HRANICI PŘIPOJOVANÉ PARCELY: 47.344,- Kč

 

S ohledem ochrany povrchů komunikací po výstavbě vodovodu nebudou vydány souhlasy se vstupem do komunikací po dobu 3 let u nezpevněných povrchů a 5 let u asfaltových povrchů.

 

Doba výstavby

 

Zahájení stavby je vázáno na potvrzení spolufinancování akce MZe, v tuto chvíli pracujeme s předpokladem zahájení 22.4.2013, termín ukončení, resp. předání stavby je pevně stanoven na 30.9.2013.

Způsob přihlášení

 

Na webu města bude vyvěšen formulář – přihláška pro zřízení vodovodní přípojky, v tištěné podobě bude uložen na Informačním centru v areálu Městského úřadu k vyzvednutí. Vyplněné formuláře budou přijímány jak v IC, tak v podatelně MěÚ u paní Šrámkové. Na základě přihlášky bude připravena smlouva, která bude mít přiděleno evidenční číslo, bude na platbě uvedeno jako variabilní symbol pro identifikaci platby. Po připsání platby na účet, bude požadavek na zpracování PD předán projektantovi, po vydání územního souhlasu zhotoviteli ke zhotovení přípojky. Po provedení přípojky, bude žadateli předáno 1 paré PD, včetně protokolu o provedení tlakové zkoušky, certifikáty, čestné prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadu atd. a samozřejmě územní souhlas se zhotovením přípojky.

 

Užívání přípojky

 

Užívání vodovodní přípojky bude možné až po nabytí právní moci kolaudace vodovodních řadů. Poté bude nutno oznámit stavebnímu úřadu zahájení užívání vodovodní přípojky, uzavřít smlouvu s provozovatelem vodovodu a zajistit u provozovatele osazení vodoměru.