Město Mnichovice zveřejňuje úmysl prodeje

Mnichovice-236Město Mnichovice na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Mnichovice ze dne 14. 11. 2016 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů zveřejňuje úmysl prodeje nemovitých věcí v majetku města Mnichovice: pozemku stp. 272 o výměře 293 m2 a dům čp. 236, Jiráskova ulice, 251 64 Mnichovice včetně příslušenství a trvalých porostů vše v k. ú. Mnichovice u Říčan, za minimální nabídkovou cenu (obvyklou) dle znaleckých posudků, která činí 1.500.000,- Kč (slov jeden milion pět set tisíc korun českých).

Úmysl prodeje výše uvedeného pozemku a domu se zveřejňuje na dobu 60 dní na úřední desce města s tím, že zájemci o koupi projeví zájem a předloží cenovou nabídku (min. ve výši 1.500.000,- Kč) v zalepené obálce označené "Neotvírat - nabídk na odkup domu čp. 236 a pozemku v Jiráskově ulici v Mnichovicích",  uvedením jména, příjmení aadresy zájemce a to na podatelnu MěÚ Mnichovicre, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice poštou nebo osobně a to v termínu do 2. 2. 2017 do 12:00 hod.

Úmysl prodeje