Pracovní pozice Ladův kraj - Manager CSS

laduv kraj-logoNáplň práce

Poskytování odborné podpory a poradenství obcím při výkonu veřejné správy, a to především v oblastech fungování obce a jejich orgánů (zastupitelstvo, rada, starosta, odměňování, obecně závazné vyhlášky, nařízení obce, volby do zastupitelstev, místní referendum, odpovědnost zastupitelů – politická, právní); financování obcí - příjmy (včetně místních poplatků a dotací), výdaje, rozpočtový proces; hospodaření obcí (nakládání smajetkem, majetkoprávní vztahy, smluvní zajištění); územní rozvoj obce, územně plánovací dokumentace; přestupková agenda;role obcí vrámci požární ochrany, IZS, krizového řízení, ochrany před povodněmi; shromažďování občanů; státní správa voblasti životního prostředí, místních a účelových komunikací, evidence obyvatel; poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím; meziobecní spolupráce – formy, výhody (nevýhody), vhodnost určitých forem spolupráce pro konkrétní potřeby, ekonomická výhodnost, způsob fungování DSO. Řízení zaměstnanců CSS (přidělování úkolů, provádění kontroly); pravidelná komunikace se starosty obcí; hledání a následné zajišťování efektivním způsobem naplnění požadavků obcí prostřednictvím činnosti CSS; zajišťování dostatečné informovanosti a propagace činnosti CSS vrámci daného území; organizování pravidelných setkání se starosty obcí, která budou zaměřena na konzultaci podle potřeb obcí a získání zpětné vazby o činnosti CSS; informování obcí o aktuálních novinkách voblasti veřejné správy s dopadem na obce; atd.

Kvalifikační požadavky

- Vzdělání: VŠ nebo SŠ a min. 5 let odborné praxe
- praxe na vedoucí pozici min. 2 roky
- praxe ve veřejné správě, nejlépe v obecní, krajské samosprávě, DSO, MAS
- znalost fungování veřejné správy zejména obecní samosprávy včetně kompetencí a
odpovědnosti jednotlivých orgánů, DSO
základní znalost zákona o obcích včetně praktického využití
- zkušenosti s projektovým řízením
- schopnost kriticky vyhodnocovat informace o fungování CSS (reporting o realizovaných
aktivitách)
- schopnost přesvědčit zástupce obcí o významu projektu, aby mohl být naplněn jeho cíl
- silná orientace na dosažení s
tanovených cílů projektu
- znalost práce s MS Excel a MS Powerpoint
- komunikační dovednosti, příjemné vystupování
- aktivní řidič automobilu
– řidičský průkaz B