Prodej dřevní hmoty v majetku města Mnichovice

DrevoMěsto Mnichovice nabízí zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou za 1 m³ k prodeji 37 m³ dřeva, odvětveného, v celých délkách, průměry od 25 cm do 62 cm u paty kmene (nejčastější průměr 30 – 40 cm). Jedná se o směs druhů v různé kvalitě, stromy pocházejí převážně z pokáceného břehového porostu potoka Mnichovka a z intravilánu města (vrba bílá, jírovec, jasan, akát, javor, olše).

Dřevo je složeno v areálu Veřejných služeb (VS) města Mnichovice. Obhlídku dřeva je nutno předem domluvit s ředitelem VS panem Danielem Sedláčkem na tel. 724 311 126.

Písemné cenové nabídky - celkovou konečnou cenu včetně DPH - doručte na adresu zadavatele:

Město Mnichovice, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice nebo osobně na podatelnu MěÚ

do pondělí 25.4. 2016, do 17:00 hodin v uzavřené obálce označené „Prodej dřeva – NEOTVÍRAT“.

O výsledku poptávky budou zájemci informováni písemně na uvedenou adresu nebo e-mail.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.

Text nabídky
                                                                                                                                  Margita Valentová

                                                                                                                                 místostarostka města