UPOZORNĚNÍ !!!

VykricnikPOZOR! - 11. 8. 2015
Vzhledem ke stávajícímu suchému období v červenci 2015 a na základě dlouhodobě nepříznivého vývoje hydrologické situace na vodních tocích, z důvodu nedostatku vody, nepoužívejte vodu na zalévání či dopouštění bazénů. Vodu používejte pouze pro osobní spotřebu.

Zároveň předem upozorňujeme na možnost využití ust. § 109 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ze strany vodoprávního úřadu, kdy vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody nebo je-li ohroženo zásobování obyvatelstva vodou, může vodoprávní úřad rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolená nakládání s vodami, popřípadě tato nakládání omezit nebo i zakázat.


Opatření obecné povahy pro přechodný nedostatek vody