Konkurs na místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov

Ondrejov-znakKonkurs na ředitele/ředitelku základní školy
Obec Ondřejov, Choceradská 62, 251 65 Ondřejov, vyhlašuje
konkurs na místo ředitele příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov,
nám. 9. května 68, 251 65 Ondřejov, IČ 7098 9541


Předpokládaný nástup do funkce: 1. srpna 2015. Jsou-li pro to vážné důvody na straně vybraného uchazeče, je možno domluvit i pozdější termín nástupu. 

Uchazeč musí splňovat podmínky stanovené v § 5 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících:

  • má zákonné předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka,

  • má praxi spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce aspoň 4 roky. 

U uchazeče oceníme zejména samostatné a tvůrčí myšlení, zřetelnou a jasně formulovanou vizi směřování školy a představy, jak tuto vizi uskutečnňovat, schopnost rychle se orientovat v nové problematice, dále pedagogické, organizační, ekonomické a řídící schopnosti i dovednost jednat s lidmi. 

Vzhledem k tomu, že od 1. 9. 2015 bude uvedena do provozu novostavba další budovy mateřské školy a kapacita MŠ se zvětší na dvojnásobek, plánujeme v nejbližší době oddělení mateřské školy od stávající příspěvkové organizace. Uchazeč, který zvítězí v konkurzu a bude jmenován ředitelem stávající příspěvkové organizace, bude pak pokračovat jako ředitel pouze základní školy. 

Přihlášku do konkursu zašlete poštou nebo doručte osobně tuto adresu:

Obec Ondřejov, Choceradská 62, 251 65 Ondřejov

Obálku označte nápisem: KONKURS - NEOTVÍRAT

Přihláška musí obsahovat:

  • jméno, příjmení a kontaktní údaje,

  • životopis,

  • stručnou koncepci rozvoje základní školy obsahující hlavní cíle, k nimž má podle uchazeče výchova a vzdělávání na základní škole směřovat, a prostředky, kterými by těchto cílů chtěl dosáhnout; rozsah tohoto materiálu by měl být přibližně 6000 znaků,

  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky školy,

  • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

  • průkazný doklad nebo čestné prohlášení o dosavadní pedagogické a jiné relevantní praxi,

  • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání: diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

Termín podání přihlášky: nejpozději do 18 hodin v pondělí 29. června 2015 (rozhoduje datum doručení na obecní úřad).

Případné dotazy zodpovíme na telefonu 606 349 385, e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo osobně. Informace o škole je také možno získat také na jejích stránkách www.zsondrejov.cz

V Ondřejově dne 1. 6. 2015

RNDr. Martin Macháček, CSc.,
starosta obce