Informace k odvolání a ukončení pracovního poměru vedoucího Veřejných služeb obce Mnichovice Jiřího Čánského, ke dni 31.12.2014

cov-2013 2Vážení občané,

dovoluji si Vám oznámit, že jsem dne 15.12. 2014 odvolala z funkce vedoucího Veřejných služeb obce Mnichovice Jiřího Čánského. Závažné důvody, které vedly k odvolání, jsou uvedeny níže ve zprávě finančního a kontrolního výboru města Mnichovice. Při projednání celé záležitosti vedoucí VS své jednání doznal, písemně souhlasil s ukončením pracovního poměru bez dalšího komentáře. Lidsky vysvětlit své chování odmítl.

Zbývá se jen domnívat, proč byla e-mailová komunikace stahována a k čemu měly být informace používány.
Síť města byla předána do správy jiné osobě a byla učiněna okamžitá opatření, která zabraňují dalšímu podobnému jednání.

Poskytovatele internetového připojení sítě Kosmonet – Komunitní síť Mnichovicka se daný problém netýkal.

Prozatímním řízením VS byla pověřena paní Klára Pešková. Děláme maximum pro to, aby se tato událost negativně neodrazila na běžném provozu a poskytovaných službách občanům města.

Dnes bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového ředitele/ředitelku Veřejných služeb obce Mnichovice.

Ačkoliv jsem po svém nástupu do funkce neměla v úmyslu dělat radikální personální změny, byla zjištění natolik závažná, že nešlo záležitost řešit jiným způsobem. Zbývá jen doufat, že se podaří nalézt kvalitního uchazeče/uchazečku o tuto funkci, který bude řídit Veřejné služby profesionálně a transparentně, ku prospěchu občanů města.

V Mnichovicích dne 5.1.2014                                       Mgr. Petra Pecková – starostka města

 

Zpráva z mimořádného zasedání Výboru kontrolního a Výboru finančního

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vás krátce informovat o mimořádném jednání obou výborů konaném 12. prosince 2014.
Předmětem bylo seznámení se s aktuální situací ohledně zásadních pochybení zjištěných při převzetí informační sítě městského úřadu novým správcem.
Dne 11.12.2014 v 8:30 hod. byl na radnici aktuální správce IS - pan Čánský požádán o předání přístupových hesel a práv k počítačové síti a vybavení městského úřadu. Pan Čánský si nebyl všemi hesly jist a vyžádal si možnost zajet si pro ně do své kanceláře Veřejných služeb. Během půlhodiny se pokusil p. Čánský změnit nastavení u některých e-mailových adres. Po svém konání ovšem zanechával IT stopy – logy. Prozkoumáním historie logů, pod přihlašovacím účtem p. Čánského, se ukázalo následující (vše má finanční a kontrolní výbor doloženo obrazovými důkazy a zálohami sítě).
1. Docházelo ke zneužívání e-mailové pošty „odposloucháváním“ emailové korespondence starostky a místostarostů a e-mailové adresy určené pro územní plán a to přesměrováním na aktivní emailovou adresu na doméně interlet.cz, jejíž je vlastníkem Jiří Čánský, a kde bylo nashromážděno celkem 2332 přeposlaných emailových zpráv.
2. Došlo k možnému maření vyšetřování trestného činu tím, že p. Čánským byla vymazána důležitá emailová komunikace bývalého zaměstnance úřadu podezřelého ze zpronevěry částky cca 1,5 mil. Kč.
3. Dále bylo odhaleno systematické zneužívání prostředků města Mnichovice. P. Čánský používal počítače a počítačovou sít, které jsou ve vlastnictví města Mnichovice, k soukromému podnikaní. Na mail-serveru jsou z větší části umístěny domény, které p. Čánský vlastní či spravuje, a to pro třetí osoby bez jakéhokoli vztahu k městu Mnichovice.

Všichni členové obou zmiňovaných výborů
(Ing. V. Babor, Ing. T. Králík, L. Martinů, Ing. M. Hofta, H. Springerová, Ing. K. Knetl, Ing. M. Třebická, P. Doležal, K. Bor, Ing. M. Kuděla) se jednomyslně shodli na okamžitém ukončení pracovního poměru pana Čánského, a současně pověřili starostku města Mgr. Petru Peckovou, aby okamžitě v této věci konala, a aby došlo k protokolárnímu převzetí Veřejných služeb města Mnichovice za přítomnosti statutárních zástupů města. K rozvázání pracovního poměru a k protokolárnímu převzetí došlo dne 15.12.2014.

O informacích ohledně řízení a vedení Veřejných služeb Mnichovice budete informováni.

Za výbory finanční a kontrolní: V. Babor, K. Knetl